«Байр» бичкдўдин байрар герлтні

22-10-2019, 10:36 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Бичкдўдин садт ордг кўўкд-кґвўд школд орхларн сіінір сурна, багшин ўгиг оньган ґгч соњсљ, талдан бичкдўдлі таарч, бийін чикір бірљ чадна гиљ тоолгдна. Юњгад гихлі эдн батлгдсн диг-дараєар энд бііні, ямр нег занятьд тоолдг-бичдг дасна, умшљ чадна, сурємљлачнр эднлі кесг ду-би дасна. Тер тґлід школд орхлань эднд цугнь амр болљ медгдні. Яшкулин района Привольный селінд «Байр» гидг бичкдўдин сад ўўлдні. Эн љил 7 кўўкн-кґвўн 1-ч классин сурєульчнр болв, ирх љилд 12 кўн школд орх.
Дошкольн учрежденя єардач Эльза Сангаджиеван келсір, «Улан Хґґч» гидг акционерн нииціні єардвр љил болєн школд орљах кўўкд-кґвўдт канцелярск эд-таврар дўўрњ рюкзак белглні. Иим сін Эдл-ахуг чадмг кевір єардљ йовсн Петр Менкнасуновин седвірір эн буйнта керг сін авъяст хўврв. Урднь кўўкн-кґвўн болєнд 3 мињєн арслњ ґгдг біісмн, хґґннь школднь кергті тоотар теткдг болв. Школд орљах бичкдўдт эннь хамгин ўнті болн темдгті белг болна. «Улан Хґґч» гидг тохма мал асрдг заводын бає наста єардач Джангар Сангаджиев учрежденя тґрмўдір соньмсљ, социальн учреждениг дґњнні. Тиигід, эдн љил болєн кимд махар, ґдмгір теткні, темс ґњгір йилєљ ґгні. Бичкдўдин садт пластиков терзмўд углљ тівлєнд, нааран газ оруллєнд, эргндк єазртин сін кец-таал тогталєнд бас акционерн ниицін дґњ болсмн.
- Ода бидн хуучн біірнд біінівидн. Болв 2021 љилд мана селінд федеральн программар шин бичкдўдин сад тосхгдх гиљ зуралгдљана. Тер цагт мана бичкдўдин тґлі ґдгі цага некврлі ирлцдг сін таал тогтагдхмн. Ода учрежденьд хґ мґстієіс авн 6 нас кўртл єучн кўўкн-кґвўн бііні, хойр баг ўўлдні. Сўл цагт экнрнь кґдлмшт єарсн бичкдўдин тґлі шишлњ баг бўрділєні тґр хаєлгдљана. Тегід кўсдундур нас кўрхлінь экнь кґдлмштін єархла бидн тиим бичкдўдиг бас авнавидн. Тиим бичкдўдт нег ўлў сурємљлачнрин килмљ болн онц хілівр керглгдні. Бидн кўўкдиг єарлдсн ўрнлі ідл арднь орљ сіінір хілінівидн. Эдн гертін бііснлі ідл бііні, энд дулан, цевр-цер, эдн єаза єарч наадна, занятьст шин медрл авна, - гиљ Эльза Саранговна келв.
Мадниг нааран ирсн кемд сурємљлачнр Балљр Дорджиевна Базырева болн Лидия Очировна Нохаева дигті бичкдўдлі занятьс давулљасн билі. Кўўні кўн орљ ирсиг ўзсн, бичкдўд: «Мендвт!», - гиљ нанла байртаєар мендлв. Кўўкд-кґвўд сурємљлачнрин даалєврмудыг соњсад, тўрўлљ хірў ґгхір шууглдв. Дарунь эдн єазаран єарч, цевр аєар киилљ наадцхав. Э.Сангаджиева хамдан кґдлљіх ўўрмўдин тускар бўлінір келљ буульв. Седвірті, ўўдігч кевір ўўлддг сурємљлачнр бичкдўдин билг-эрдм делгрўллєнд ик оньг ґгні, школд сіінір белдні. Келхд, цґґкн љил хооран энд кґдлх кўн уга болад, Эльза Саранговна социальн сетьд зар барлв. Кґтчнрі района Ергенинск селінд біісн Балљр Базырева тер зариг умшад, цугтаєаснь тўрўлљ хірў ґгв. Тиигід эн нааран нўўљ ирв, эдл-ахун єардвр энўнд бііх гер йилєљ ґгв. Нааран ирсндін эн байрта, кґдлмшнь таасгдна, бичкдўд сурємљлачдан йир дурта, эк-эцкнр кўндлљ тевчні.
- Бичкдўдин эк-эцкнр маднд цуг халхар дґњ болна. Эдн ямр нег керг-ўўлдврт, марєанд кўўкдтієін орлцна, Зулын, Цаєан Сарин байрин ґдрмўдиг хамдан темдглнівидн. Сурємљлачнр бичкдўдлі билг-эрдмин марєаст бас орлцљ, тедниг белдні. Мана учреждень 2010 љилд «Сін гисн дошкольн учреждень» гидг номинацд диилвр бірід, Хальмг Тањєчин Толєачин мґрієір ачлгдсн билі. Бидн тер мґрієір кґгљмин оборудовань, спортивн инвентарь, наадєас, ґлг-эд хулдљ аввидн. Мана селінд сііхн бичкдўдин сад тосххиг бидн тењкін уга кўліљінівидн,- гиљ єардачнь келв.
Эн дошкольн учрежденьд йисн кўн кґдлні, цуєар эдн нег-негін дґњнљ нииті кевір бііні. Бає сурємљлачнр Мария Николаевна Хонинова, Любовь Александровна Ситкалиева, харулч Юлия Саранговна Эльдяева, завхоз Амуланга Едильбаева бичкдўдин тґлі сін таал тогтахар шунна. Эн учрежденьд хґрн тавн љилдін замч болљ кґдлљіх Звиряш Мажитовна Большаковаг болхла селінд ик-бичкн уга тевчні. Дікід энд ор єанцхн залу кўн кґдлні. Эннь газин аппаратурин оператор Эдуард Викторович Акимов. Цуєар эдн хґвті бичкдўд сін таалд ґсхин тґлі шунна.

Наталья ДАВАЕВА
ЗУРГТ: «Байр» бичкдўдин садын кўўкд-кґвўд