Дулаллһна кемд белдвр эклв

04-06-2020, 22:36 | Таңһчин зәңгс » Жилищн-коммунальн эдл-ахун

Өдгә цагт таңһчин муниципальн бүрдәцс болн коммунальн комплексин организацс дулаллһна кемд белдврин керг-үүлдврмүдин зура батлсн болдг. Жилищн-коммунальн комплекс намрин-үвлин кемд көдлхд белдвр келһнә йовудыг бүрткдг комиссь тогтагдв.
Таңһчин райодын муниципальн бүрдәцст цуг цутхлң котельнс хаагдв. Әмтн бәәдг олн давхр гермүд автономн кевәр дулатгдхна. Зуг Элстд котельньс көдлҗ, гермүдиг дулаһар теткнә.
Эн җилд Баһ Дөрвдә районд котельн төрүц хуучрҗ көдлдгән уурв. Тер учрар олн патьрта тавн давхрта һурвн гериг автономн кевәр дулалдг кехәр зуралҗана. Эн туст кех көдлмшиг июнь сарас авн экләд дулаллһна кем эклтл дуусх саната.
Элстд 27 цутхлң котельниг болн 69 дуунад дулаһар болн халун усар тетклһнә сурвлҗиг дулаллһна кемд белдх кергтә. Элст балһсна администрац ноха сарин 15 күртл олн давхр гермүдиг дулаллһна кемд белдлһнә керг-үүлдврмүд төгсәхиг болн һаха сарин 1 шин күртл белн болсна иткүл цаас авхиг залврин компаньст даалһв.
Хотл балһснд ут тоодан 19 залврин компаня тетклһнд бәәх 424 олн давхр гериг дулаллһна кемд белдх кергтә. Өдгә цагт залврин компаньс олн давхр гермүдин дотрк дулаллһна сетьмүдиг үвлд белдҗәнә.
Таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министерств жилищн-коммунальн комплексин объектс дулаллһна кемд белдлһнә йовудыг шинҗлҗ бүрткҗәнә. ЖКХ-н халхд буру йовдлмуд, дуту-дундс һарһсна тускар 8-(84722)-33650 тойгар җиңнүлҗ, зәңглҗ болхмн.

АРЗАН Маргарита