Ґвкнриннь залу-зґрмгиг туурулхар

11-06-2020, 21:47 | Таңһчин зәңгс » Тоолвр

Ірісін Єол Бичгт чиклвр оруллєна тґр эн ґдрмўдт олн імтн дунд єоллгч тґр болљана. Июль сарин 1-д бидн дууєан ґгч, орулгдљах чиклврмўдиг батлх зґвтівидн. Ірісін мељі хадєллєна, мана орн-нутгт біідг олн келн-улсин сойл, кел делгрўллєні, эрўл-менд харлєна, сурєуль-эрдмин болн нань чигн тґрмўдір чиклврмўд орулгдљана. Тер тоод мана орн-нутгин тууљд учрсн кесг йовдлмудыг ірўнір хадєлљ, дорас ґсч йовх ўйд ўнн кевір медўлљ, тґрскн єазр-усиг хортнас сулдхсн мана ґвкнрин санл хадєлхин туст бас чиклвр Єол Йоснд орулгдв. Эн чиклврмўдин тускар тууљ номин доктор, КалмГУ-н «Ґґрднр болн хальмгуд Евразийск делкід» гидг нарт-делкін номин-шинљллтин Тґвин єардач Бадмин Екатерина маднла хувалцв.
- Ірісін Президент мана орн-нутгин Єол Йоснд чилклвр оруллєна седвір татв. Хамгин тўрўнд эн чиклврмўд политическ болн социальн батрлєнд, экономическ делгрлтд, ни-негн болн тґвкнўн біідл-љирєл тогталєнд туслх зґвті гиљ тоолљанав. Тер мет эн чиклврмўд Ірісін делгрлтин йовудт батлгдсн ухани болн чик авг-бірцин зґґриг хадєлхд, XXI зун љилд мана алдр орн-нутг делгрљ цецгірхин тґлі нилчін кўргхнь маєд уга. «Ірісін Федерац Тґрскін харсачнрин санл тевчні, тууљлгч йовдлмудын ўниг харслєиг теткні. Тґрскін харслєнд ўзўлсн залу-зґрмгиг муутххиг кўргшго», гиљ орулгдљах чиклврмўдт келгдљіні. Харм тґрхд, сўл цагт єазадын орн-нутгудт болн зірм мана єарцст тууљд учрсн йовдлмудыг ўнн кевір ўзўллго, Тґрскін харсгч Алдр діінд орлцсн салдсмудын санлыг дорацулдг йовдлмуд учрна. Иим йовдлмуд учрх зґв уга, тууљд учрсн йовдлмуд ўнн кевір хадєлгдх зґвті. Тууљлгч йовдлмудыг бурушаљ, келн-улс хоорнд цўўгі оруллєнд олзлљ болшго. Тґрскн єазртан біідг улсин секдлиг ґґлўлх йовдлмуд учрх зґв уга гиљ санљанав. Тегід Тґрскін харсгч Алдр діінд Диилвр бірхд мана орн-нутгин олн імтні ач-тусиг болн тівциг муурулх, тууљиг шиніс бичљ авх саната йовдлмуд зака эвдгч гиљ тоолх кергті. Мана љирєл нег ормдан зогсхш, ґдр ирвіс сольгдад, делгрід йовна, тегід Єол Йоснд орулгдљах чиклврмўд кергті, би тедниг дґњнљінів. Єол Закан мана орн-нутгин ґдгі цага делгрлтин кемљінд ирлцх зґвті, - гиљ Екатерина Николаевна келв.

ДАВАН Наталья