Оютнриг урмдулна

12-08-2020, 15:56 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Городовиковск РМО-н һардвр сүл җилмүдт Т.Хахлынован нертә медколледжд сурчах оютнриг урмдулҗ эднд района шаңһас немр стипендь өгнә. Эн стипендь авсн оютнр хөөннь района эмнлһнд ирҗ көдлнә. Района һардвр тиим кевәр бәәрн эмнлһиг көдләчнрәр тетклһнә төриг хаһлна.
Одахн района муниципальн бүрдәцин толһачин үүл дааҗадг Абушинә Валерий болн района эмнлһнә ах эмч Бәткин Александр Хальмг медколледжд сурчах оютн Моткан Айтанала бооца батлв. Терүгәр күүкнд района шаңһас сурһулян төгсәтлнь стипендь өггдхмн.
Алтана бийнь Октябрьск районд төрҗ һарсмн. Экнь Городовиковск районас болна, тегәд Алтана ээҗдән гиичлҗ ирнә. Келхд, ээҗнь Настан Тамара эрүл-менд харлһна халхд олн җилдән үүлдҗ йовсмн, наһцхнь Настан Алексей түргн туслмҗ күрглһнә станцд фельдшерар көдлнә. Тегәд күүкн эрүл-менд харлһна көдләч болхар шиидснь хара биш болҗана. Ода эн медколледжд медсестран эрдм дасчана. Шин сурһулин җил эклснәс авн эн Городовиковск района шаңһас немр стипендь авдг болхмн. Сурһулян төгсәснә хөөн района больницд ирҗ көдлхмн.

БАТАН Наталья
ЗУРГТ: Городовиковск РМО-н толһачин үүл дааҗадг Абушинә Валерий болн
Моткан Алтана бооцанд һаран тәвҗәх кем