Һазадын орн-нутгудт бәәхлә...

14-08-2020, 16:37 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Әрәсән пенсионн саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг әңгин барин цергллтин зәңглсәр, һазадын орн-нутгудт 452 хальмг пенсионер бәәнә. Хамгин олар эдн Германьд бәәнә, тенд 350 күн пенсь авчана. Тер мет ПФР-ин Хальмг Таңһчар үүлддг әңгәс пенсь авчах улс США-д (43 күн), Испаньд (13), Чехийд (8), Израильд (7), Францд (6), Итальд, Грецд болн Бельгийд (4-5) бәәнә. Талдан чигн орн-нутгудт неҗәд пенсионер бәәнә, эдн цуһар таңһчин региональн әңгәс мөңгән авна.
Шидр Әрәсән ПФР-ин правленя ахлач Максим Топилин болн «Россотрудничество» гидг агентствин һардач Евгений Примаков хамцу үүлдхин туск бооца батлв. Терүнәс иштә пенсионн саң болн федеральн агентств һазадын орн-нутгудт бәәдг Әрәсән иргнмүдиг РФ-н заканас иштә социальн болн пенсионн теткврин диг-дарана тускар медүлҗ, дөң-тусан күргдг болхмн. Һазадын орн-нутгудт бәәдг пенсионермудт болн удл уга пенсьт һарх улст видеозалһлдана эв-арһар олн зүсн төрәр цәәлһвр өгхмн гиҗ бооцанд батлгдв. Түрүләд иим цәәлһвр Израильд бәәдг мана пенсионермудын төлә бүрдәгдхмн гиҗ зуралгдҗана.
Әрәсән пенсионн саңгас 122 орн-нутгт бәәдг 342 миңһн күн пенсь болн нань чигн демин мөңг авчана. Хамгин олар Әрәсән иргнмүд Германьд, Израильд, Абхазьд болн Беларусьт бәәнә. «Россотрудничество» гидг федеральн агентствин элчлт 80 орн-нутгт бәәнә. Эн агентствин һардачин темдглсәр, пенсионн саңгла батлгдсн бооцан һазадын орн-нутгудт бәәдг мана нег һазра улст өдгә цага эв-арһс өргәр олзлҗ социальн теткврин төрмүдәр цәәлһвр өгхд туслхмн. Батлгдсн бооцан цаг-болзг уга болҗана.

ДАВАН Наталья