Гемәс саглҗ тәрлһ кех

14-08-2020, 16:39 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗадг Юрий Зайцев COVID -19 гемәс хөрлһнә төрәр видеоконференцин залһлдана эв-арһар болсн селвлцәнд орлцв. Терүг Москва балһсна мэр Сергей Собянин һардҗ давулв.
Селвлцәнд намрин-үвлин кемд болн сурһулин шин җил эклсн цагт коронавирус гемәс хөрлһнә керг-үүлдврмүд күцәлһнә төр босхгдв. Тиигәд, эн хальдврта гемәс саглхин төлә эрүл-менд харлһна көдләчнрин 85-90 процентинь болн сурһуль-эрдмин көдләчнрин 80-90 процентинь тәрхин туст неквр тәвгдҗәнә. Бичкдүдин садмуд, дунд болн ик сурһульмуд үүлдврән эклсн цагт эн хальдврта гемәс хөрхин туст көдлмшиг дигтә-даратаһар күцәх кергтә гиҗ селвлцәнд келгдв. Сурһулин бүрдәцс һаха сарин 1-д урдк кевәрн үүлдврән эклхмн, болв санитарн әәмшг уга бәәдлиг эрк биш теткх кергтә гиҗ селвлцәнд орлцачнр темдглв.

Мана зәңгч