Шин хаалһс сән чинртә болх

25-08-2020, 17:08 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Сән чинртә хаалһсин төр мана орн-нутгт ик кезәнәс авн чинртә болн нәрн төр болҗ олн әмтиг үүмүлҗәнә. Хату девскртә хаалһ тосхлһн зөвәр һарута керг болна, тер төләд олн җилин эргцд шин хаалһс тосхгдад уга, хуучн хаалһс ясгдад уга гиҗ келҗ болхмн. Хәрнь «Сән чинртә болн әәмшг уга хаалһс» гидг келн-улсин төсв батлгдснас авн эн төр экләд хаһлгдҗахиг әмтн байртаһар тосв. Мана таңһчд эн төсвәр эн җил 79 километр хаалһ ясгдх зөвтә. Тер тоод 57,8 километр региональн чинртә болн 21,1 километр балһсна хаалһс ясгдҗана. Эн кергт 1159 сай арслң олзлгдхмн, терүнәснь 948,9 сай арслң таңһчин бюджетәс йилһгдҗәнә.
Ут тоодан келн-улсин төсвәр эн җил 29 объектд ясврин көдлмш күцәгдх зөвтә. Төрскән харсгч Алдр дәәнд диилвр бәрснә 75 җилин өөнд нерәдҗ эн җил «Диилврин хаалһс» гидг керг-үүлдвр бас зуралгдсмн. Терүнә медлд хотл балһснд Гермашевин, Хониновин нер зүүҗәх болн Диилврин, Партизанская уульнцст шин хаалһс тосхгдҗана. Элст балһснд шин хаалһс тосхлһна төриг хаһлсн деерән селәдт бас әмтнд сән таал тогталһнд ик оньг өггдҗәнә. Тиигәд, Ик Буурла района Орһахн болн Магна селәд күртл хату девскртә хаалһс тосхлһна көдлмш төгсхдән өөрдҗ йовна. Энд хаалһин хаҗуд һазриг батрулҗана, хаалһин темдгүд углҗ тәвгдҗәнә. Дәкәд эн келн-улсин төсвин медлд региональн чинртә «Элст-Ик Буурл-Чолун хамр» гидг хаалһд Ик Буурл селәнә өөгүр давҗах участкд шам углҗ тәвлһнә керг күцәгдҗәхнь темдгтә. Бас тер мет «Яшкуль-Комсомольск-Артезиан» гидг региональн хаалһд ясврин көдлмш ода кегдҗәнә. «Яшкулин хаалһин 2-ч тойгта заллт» гидг акционерн ниицән хату девскриг шинрүлҗ бас темдгүд углҗ тәвхмн. Эн участкд ясврин көдлмш үкр сарин чилгчәр төгсхмн гиҗ зуралгдҗана. Келхд, нидн эн хаалһд 13 километр шинрүлгдсн билә. Бас тер мет эн келн-улсин төсвәр Улан Хол селән болн Лагань балһсн хоорнд хаалһ яслһна көдлмш күцәгдҗәнә. Энд «Богатов» гидг онц арһлачин бүрдәц көдлҗәнә.
Келн-улсин төсвәр тосхгдҗах болн ясгдҗах хаалһс сән чинртә болн әәмшг уга болх зөвтә. Тегәд тосхлтын көдлмшиг өөдән чинртәһәр күцәхиг чаңһ кевәр бүрткх кергтә. Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлачин дарук Күүкнә Нарн болн таңһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министрин дарук Ченкалин Евгений, Элст балһсна администрацин толһачин 1-ч дарук Шурунга Константин хотл балһснд тосхгдҗах хаалһсиг бүрткҗ хәләв. Дааврта һардачнр Хониновин, Гермашевин нертә, Диилврин болн Партизанская уульнцст күцәгдҗәх көдлмшин йовудыг шинҗлв. Түрүләд эдн Хониновин нертә уульнцд ирәд, энд тосхачнр ямаран көдлмш кесинь үзв. Ода энд бордюр углҗ тәвҗәнә, тротуармуд кеҗәнә, әмтн көлгн-күчән тәвх зогсал тосхх орм белдҗәнә. Шурунга Константинан келсәр, балһсна 4-ч тойгта дундын сурһулин өөгүр давҗах хаалһд бичкдүд йовҗ йовхиг болн җолачнр энд болһамҗта бәәхиг медүлҗәх темдгүд углҗ тәвгдхмн. Дарунь һардачнр Николаевин, Чернышевскийин, Волковин нерд зүүҗәх, Мартын 8, Волгоградск, Степная уульнцст кегдҗәх ясврин көдлмшиг хәләв. Николаевин болн Чернышевскийин нертә уульнцст ода «Элиставодоканал» бүрдәц хуучн инженерн цувгиг сольҗана. Терүнә хөөн тосхачнр энд хату девскртә хаалһ тосхҗ, йовһар йовдг улст тротуар кехмн. Бүртклһнә керг-үүлдврин ашар Диилврин уульнцд «Газпромгазораспределение Элиста» гидг акционерн ниицәнлә хамдан газин сурвлҗиг талдан ормд углҗ тәвлһнә төриг хаһлх даалһвр балһсна администрацд өггдв. Тер мет Николаевин нертә уульнцд цутхлң канализац углҗ тәвлһнә төриг һаха сарин 7 күртл хаһлх неквр тәвгдв.
Таңһчин вице-премьер тосхгдҗах шин хату девскртә хаалһин чинриг өөдәнәр үнлв. «Сән чинртә болн әәмшг уга хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр мана хотл балһснд талдан чигн объектс ясгдхмн гиҗ Күүкнә Н.темдглв. «Эн келн-улсин төсвәр ода Элстд 17 объектд шин хаалһс тосхгдҗана. Ут тоодан 20 километр хаалһ некврлә ирлцүлҗ ясгдхмн, эн сән чинртә болн җолачнрин төлә әәмшг уга болхмн. Келн-улсин төсвәр хотл балһснд олн җилдән ясгдад уга хаалһс шинрүлгдхмн. Олн җилдән әмтн сән чинртә хаалһс тосхлһна төриг босхҗана, удл уга эн төр хаһлгдх, тер цагт җолачнрт болн йовһар йовдг улст сән таал тогтагдхмн», – гиҗ таңһчин правительствин Ахлачин дарук келв.

ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: Лаганя района Улан Хол селән болн Лагань балһсн хоорнд шин хаалһс тосхжах кем