Цутхлњ хурлд ясвр кегдљіні

22-09-2020, 13:32 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Бурхн Багшин Алтн сўмд ясврин кґдлмш эклв. Хурлын 15 љилин ґґниг угтад, ясвр давсн љил экллі. Зуг коронавирус геміс кґлті пандемий болад, кґдлмш зогсагдла. Ода эн кґдлмш шиніс эклв. Ямаран ясвр кегдхнь йилєгдід, кен тер кґдлмш кехинь батлв.
Хурлын эргнд бііх ик кўрдин ясвр ода кегдљіні. Дарунь пандитмўдин кґшісин эргндкнь ясљ цеврлгдхмн. Хурлын єардвр библиотекиг болн музейиг ясљ шинрўллєні кґдлмш кех зурата. Шар шаљна ўўдіврмўдин сањ болљах біірн ґдгі цага шин техникір агсгдхмн. Музейин біірн ґргљўлгдљ ясгдхмн. Геддун Шедуп Чой Корлинг хурлд чигн ясврин кґдлмш кегдхмн. Хурлын эргндкиг ясљ, урєа модд болн цецгўд суулєлєна кґдлмш кегдсні дару «Зулын гер» болн суврє тосхлєн зуралгдљана. Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпочен келсір, кех кґдлмш бає биш, терўнд зґвір мґњгн керглгдхмн. Болв чигн хурлын єардвр болн шаљна нииціс чидлін хамцулад, Цутхлњ хурлыг ясљ кеерўллєні кґдлмшиг эрк биш кўціхір зўткљіні.

УШКАНА Сувсн