Біірн сурєульчнр дамшхин тґлі

22-09-2020, 14:08 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Яшкулин района Молодежный селіні дундын сурєульд спортын залын капитальн ясвр тґгсв. Ода бичкдўд, сурєульчнр энд физкультурин кичілін ґдр болєн давулад бііх, кергті шин кергсл шин у-ґргн біірнд бас тівгдв. Асхлад нааран бґдўн улс ирід волейбол, баскетбол наадљ чадх, бичкдўд болн арвтнр ўвлин кемд энд сул цаган давулљ школын болн района марєаст белдхнь лавта.
Урднь тиим таал уга біісмн. Селіні арвтнр зуг ўвлин кем кўртл футбол наадљасмн, зуг киитн болад гертісн єардго біісмн. Ода біідл тґрўц ясрхнь лавта. Молодежный селіні сурєульчнрин спортын ўзмљ кесг холванд ґсх гиљ ніілљ болљана.
Кесгіс нааран энд бат ясвр кегдх гиљ сурєульчнр, эк-эцкнр, багшнр, біірн улс кўліљілі. Эн ясвр Хальмг Тањєчин єардврин тогтаврла ирлцітієір кўцігдсмн. Селіні єазрт болн бичкн балєснд біідг сурєуль-эрдмин бўрдіцст физическ сойлын болн спортын дамшлє келєні тґлі 2020-2021 љилмўдт таал тогталєна тускар терўнд келгдљісмн. Тер мет Молодежный селінд саадгар халєна спортын клуб секгдв.
Тиим кевір сурєулин шин љилд селіні сурєульчнр улм шунлттаєар района болн тањєчин марєаст белдхнь лавта. Шин спортзалд ода тасрхан угаєар дамшлє келєні тґлі цуг сін таал бііні.
Тер мет Тґрскін харсгч Алдр діінд баатр кевір Тґрскін харсљасн болн імнісн хаєцсн летчик В. Ширяевин нерті Утта селіні дундын сурєульд бас спортын дамшлє келєні тґлі таал ўзмљтієір ясрв. Одахн Утта селінд школын ґґр шин спортын площадк тосхгдв, энд тренажермуд болн нань чигн ґдгі цагин кергсл углљ тівгдсн бііні. Тиим кевір Яшкулин района хойр школд спортын дамшлєна таал ясрулгдв.
Тер мет района цутхлњ Яшкуль селіні дундын сурєульд мини-футбол наадлєна тґлі ґдгі цагин материалас кесн йоста биш девскрті єазр эдлврт оруллєна кґдлмш кўцігдљіні. Эн тґсв кўцілєнд инвестор болљ нарна батарей кедг Ірісід бііх єанцхн «Хевел» предприять дґњ болв.
Яшкулин района спортсменмўд бірсн диилврірн болн ґґдін ашарн тањєчд болн терўні мељі єатц темдгті. Тер тоод района «Тюльпан» команд тањєчин футболын марєаст кесг дікљ дииліч болљ єарла. Тер мет спортд, тер тоод бґк бірлдінд, района сурєульчнр сін ашт кўрні, ода эдні ўзмљ улм ясрх гиљ лавтаєар келљ болљана.

ЉААХАН Бадм