Буранное селінд босхгдх суврєн

29-09-2020, 14:30 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Лаганя района Буранное селінд Бадм цецгин суврє тосххар біірн імтн шиидв. Белдврин кґдлмш кеєід, эдн нааран гелњгўд дуудљ авв. Суврєиг тосхх бііриг йилєљ, тер єазринь ірўсллєні мґргўл гелњгўд кев. Єазр-усндан мґргід, імтн эклљіх кґдлмш цаєан хаалєта болтха гиљ зальврв.
Буранное селіні імтн болн энд ґсч-боссн, сурєуль сурад, кґдлмшин ўўлір талдан єазрт бііршсн імтн тґрскндін суврє босххар шиидід, кергті мґњг цуглулад, белдврин цуг кґдлмшиг кев.
Суврєн тосхгдх біірнд сўўрнь тівх єазр белдгдв. Суврєнд тівгдх шаљна чинрті тоотыг белдлєиг чигн селіні імтн кўців. Тосхлт шаљна цуг йосар кўцігдхмн. Тґрсн єазр-уснаннь амулњта біідлин болн хґвті иргчин тускар ухалад, імтн кўчн-чидлін хамцулад, буйнта керг кељіні.

Тантрическ мґргўлмўд болхмн
Хальмгин Тґв хурлд љил болєн кегддг тантрическ шишлњ мґргўлмўд болхмн. Октябрин 3-с авн 6 кўртл болх шаљна йосрхлєиг Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче єардљ давулхмн.
Цуг імті тоотын, зурєан зўўл імтні амулњ-мендин тґлі болдг шаљна йосрхл сін авъяс болљ батрад, олн улс цуглулдмн. Болв эн љил пандемийіс ишті цуг мґргўлмўд онлайн эв-арєар кегдхмн. Тґв хурлд зуг гелњгўд ном умшљ, цуг кергті йосрхлиг кўціхмн.
Тэло Тулку ринпочен єардврт «Джинсет, «Трогьяк», Янгдруб» болн «Тангрек конгсо» гидг шаљна йосрхл кегдхмн. Шишлњ эн мґргўлмўд ямаран цагла, яєљ давхнь Тґв хурлын сайтд тодрха кевір бичгдсн бііні.
Бидн болхла тана оньгт «Янгдруб» йосрхлын тґлі мґргўлд орулх байн кишгин саван авч ирх болзгинь зааљанавидн. Сентябрин 29-с авн октябрин 2 кўртл тер саван хурлд авч ирљ ўзтн. Ґрўн 9 часас авн 17 час кўртл тедниг цуглулљ авчахмн.
«Янгдруб» йосрхл давсна хґґн тер саван октябрин 7-д 12 часас авн авч чадљанат. Бичі адєтн, цугинь диг-дараєар кўцітн, бийін сагар бірљ, нег-негін кўндлтн.

УШКАНА Сувсн