Үүрмүднь күндлнә, күүкднь бахтна

26-10-2020, 17:04 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Одахн мана орн-нутгт хаалһин тосхачнр сән өдрин байран темдглсн билә.
Эн өдр хаалһ тосхлһна халхд үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовх улсин ач-тус темдглҗ, өөдән ачлврмуд бәрүлҗ өггдв. Эн халх делгрүллһнд ик тәвцән орулсн ветеранмудын болн теднә керг цааранднь күцәҗәх улсин тускар бүлән үгмүд келгдв. «Яшкулин хаалһин 2-ч заллт» гидг АО-д һуч шаху җилдән ах тоочар көдлҗәх Санҗин Елена тоомсрта, кергән сәәнәр меддг, хамдан көдлҗәх үүрмүд дунд күндлһ олсн күүкд күн болна. Шидр энүнд «Әрәсән хаалһин ачта тосхач» гидг темдг бәрүлҗ өггдв.
Һучн җил хооран Елена Манджиевна эн бүрдәцд ирҗ көдлв. Тер цагт Виктор Николаевич Сангаджиев Яшкулин ДРСУ-н һардач билә. Цаг зуур бүрдәцд тооч уга бәәснәс иштә кесг цаас диглх, көдлмшиг бүрдәх кергтә бәәсмн. Көдлмш дааврта болҗахиг медәд, Елена Манджиевна дарунь кергән дигтә-даратаһар бүрдәһәд, урднь хоршасн дамшлтан олзлҗ үүлдв. 1988 җилд Хальмг ик сурһуль төгсәснә хөөн эн Ик Буурла райпод экономистар күч-көлснә хаалһан эклв, хөөннь «Тавн Һашун» совхозд тоочар көдлв. Баахн көдләчд төлҗҗ кергән гүүнәр медҗ авхд ах үүрмүднь ик дөң-тусан күргсмн. Яшкулин хаалһ яслһна болн тосхлһна заллт «Калмдор» шаңһа бүрдәцин медлд үүлддг бәәсмн, тегәд тенд көдлҗәсн тоочнр дамшлтарн хувалцҗ, олн зүсн төрмүд хаһлхд тусан күргдг билә. 90-ч җилмүдт Яшкулин ДРСУ-д 50 шаху күн көдлдг билә. Кассир Любовь Павловна Дорохинала болн кадрмудын инспектор Мария Пантелеевна Перфильевала эдн олн җилдән ниитә кевәр көдлҗ йовв.
Эндр Яшкулин хаалһин 2-ч заллтд зу һар күн көдлнә, цуһар ни-негн, нег өрк-бүл кевтә бәәнә. Эн Яшкулин районд бәәтхә, мана таңһчд бат бүрдәц болҗ олзта-тустаһар үүлднә. Хаалһ тосхлһна керг икдәд, немр көдләчнр кергтә болхла энд әмтн цаг-зуур көдлмшәр теткгднә. Тер цагт энд көдләчнрин то 140-д күрнә. Җил ирвәс бүрдәцин материальн-техническ ул батрулгдҗ, шишлң көлгн хулдҗ авгдна. Терүнәс иштә тоочнрин көдлмш бас икдҗ, олн зүсн тооца кех, бәрмт цаасиг белдх кергтә болна.
Сүл арвн җилин туршарт Санҗин Еленан һардврт тоочнр Савченкон Валентина, Санҗин Нина, Бембин Елена көдлҗәнә. Эдн цуһар кергән сәәнәр меддг, цагин некврлә ирлцҗ үүлдхәр шундг көдләчнр болна. Эдн закадт ямаран чиклврмүд орулгдсиг шинҗлнә, олн зүсн эв-арһс олзлҗ көдлхин төлә мергҗлтән өөдлүлнә, тоочнрин шин көтлвр дасна. Ямр нег төр учрхла эдн арһ-чидлән ниилүлҗ, көдлмшән күцәмҗтәһәр күцәхин төлә ухан-тоолврарн хувалцҗ, чик шиидвр олҗ авхар зүткнә.
Һуч һар җилдән нег ормд көдлҗәх Елена Манджиевна үүрмүд дундан күндлһ олҗ, кергән сәәнәр меддг, ик дааврта, чаңһ неквртә болн чадмг һардач гиҗ тоолгдна. Эн җилмүдин туршарт байн дамшлт хоршаҗ өөдән мергҗлттә көдләч болсн төләдән эн кесг баһ наста улст багш болв. Б.Городовиковин нертә хальмг Ик сурһулин оютнр эн бүрдәцд җил болһн дамшлт хоршана, Санҗин Елена теднд тоочин эрдмин нуувчинь зааҗ өгнә.
– Би көдлмштән йир дуртав. Эн мини җирһлин һол керг болв, эн бүрдәцд би төлҗәд, байн дамшлт хоршавв. Хамдан көдлҗәх үүрмүд нанд өөрхн улс болв, бидн байр-зовлңган әдл хувалцҗ, нег-негндән түшг болнавидн. Тоочин көдлмш йир дааврта, маднд эндү һарһх зөв уга. Бүрдәц олзта-тустаһар үүлдхин төлә, көдләчнр цаглань җалван авхин төлә бидн кергән дигтә-дагтаһар күцәх зөвтәвидн. Хаалһин тосхачин сән өдрлә нанд иим өөдән цол зүүлһснь нанд ик байр-бахмҗ үүдәв. Хамдан көдлҗәх үүрмүдм мини ач-тусиг өөдәнәр үнлснд би байрта бәәнәв, – гиҗ Елена Манджиевна келнә.
Көдлмштән чаңһ неквртә болн дааврта болсн деерән Санҗин Елена хөвтә аваль, эк болн ээҗ болна. Авальнь Николай Бадмаевич бас хаалһин тосхлтын халхар олн җилдән көдлҗ йовсмн, тегәд Елена Манджиевнаг дөңнҗ, ицлтә түшг болна. Эдн хамдан һучн җилдән ни-негн, кен негнәннь седкл медҗ бәәнә. Айса Хоңһр хойр үрндән эдн чик сурһмҗ өгв, ода эднь өрк-бүлән өндәлһҗ бийснь эк-эцк болв. Герл, Ангира болн Ваня ачнр-зеенрнь аав-ээҗән күцәмҗәрн байрлулна. Аав ээҗ хойрнь района болн таңһчин делгрлтд болм тәвцән орулҗ, олн җилдән үнн-кевәр көдлҗ йовхнь эднд ик бахмҗ болна.

Барт белдснь ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: Яшкулин района муниципальн бўрдіцин толєач Муушан Савр, Хальмг Тањєчин тосхлтын, кґлгн-кўчні болн хаалєин эдл-ахун министр Љанљин Виктор, Яшкулин хаалєин 2-ч заллтын ах тооч Санљин Елена болн Хальмг Тањєчин вице-премьер Кўўкін Нарн