Ґрк-бўлмўдиг дґњнхір

28-10-2020, 15:39 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Одахн Ірісін Президент Владимир Путин Госсоветин президиумин сўўрт ґрк-бўлмўдиг, арєлачнриг дґњнлєні туст немр керг-ўўлдврмўд батлхин туст даалєвр ґгв. Коронавирус гем учрсн цагас авн орн-нутгин єардвр бичкдўдиг асрљах ґрк-бўлмўдиг, кґдлмш уга улсиг болн арєлачнриг дґњнлєні тґлі немр дґњцл мґњг ґглєиг батлљ, эн кўнд біідлиг дављ єархд чинрті шиидвр авсмн. Шидр болсн селвлціні ашар Ірісін Президент тиим керг-ўўлдврмўдиг цааранднь кўціхвидн гиљ темдглв.
Тиигід, кўўкдтін алимент ґгхісн зулљах эк-эцкнрин бичкдўдт немр дґњ кўргхин туст 2021 љилин ноха сарин 1 кўртл сўв-селвг орулхиг Владимир Путин некв. Дікід долан нас кўртл бичкдўдиг асрљах эк-эцкнр гемин уршгар цаг зуур эс кґдлсн цагт эднд љалвин дунд кемљієинь ґгх кергті гиљ Президент тоолљ, эн тґриг хаєлх кергті гив. Сўл љилмўдт гер-бўўрин таал ясруллєна тґлі немр керг-ўўлдврмўд батлгдсн билі. Эннь нурєлљ патьр хулдљ авчах улст ипотек авлєна туст келгдсн билі. Тегід ода онц гер-бўўр тосхлєнд ипотек ґглєні диг-дара батлхин туст Ірісін Президент даалєвр ґгв.
Президентин даалєврмуд дунд арєлачнриг дґњнлєні тускар бас келгдљіні. Тиигід, 2021 љилин чилгч кўртл бає бизнесин туст бўртклєні керг-ўўлдврмўд давулшгон тускар зака батлх кергті гиљ орн-нутгин єардач селвг орулв. Дікід бає болн дунд бизнест мґњг ґгъялљ ґглєні процентиг баєрулхин тускар Президент бас келв.
Сўл љилмўдт мана орн-нутгт нилхд тґрлєиг урмдуллєна туст аєу ик кґдлмш давулгдљана. Олн ўрті ґрк-бўлмўдт олн зўсн дґњцл мґњгн ґггдні, эдні тґлі кесг льгот батлгдв. Болв тер бийнь ург кґнділєні то-диг баєрљахш, тегід эрўл-менд харлєна бўрдіцс терўніс саглуллєна тґлі ямаран кґдлмш кўціљіхиг ўнлх кергті гиљ Президент тоолљана. Ирх љилин хґн сарин 1 кўртл эмнлєсин ўўлдвриг шинљлхиг орн-нутгин толєач даалєв.
Госсоветин президиумин сўўрт хілігдсн тґрмўдір Ірісін Президент эрўл-менд харлєна, сурєуль-эрдмин, финансин болн экономикин халхар кўцігдљіх келн-улсин тґсвсин керг-ўўлдврмўдір даалєврмуд ґгв.

ДООЉАН Сііхлі