Әмтнд дөң-нөкд болҗ

09-11-2020, 16:16 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Пандемий эклсн цагт мана орн-нутгт «Бидн Хамдан» гидг Цугәрәсән керг-үүлдвр бүрдәгдҗ, сән дурар үүлддг әмтн медәтнрт, гемтә-шалтгта улст болн олн үртә өрк-бүлмүдт дөң күргдг болв. Эн керг-үүлдврин йовудт коронавирус гемәс хөрлһнә халхд үүлдҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң бас күргнә. Зуни кемд эн керг-үүлдвр давулгддган уурсн билә, болв ода эн җисән дәкнәс күчән авчана. Җирһлин күнд таалд туссн улст дөң күргх саната улст дуудвр кегдҗ, эн керг-үүлдврт орлцҗ болхин туск зәңг барлгдҗана.
Одахн Әрәсән Президент Владимир Путина зәрлгәр «БиднХамдан» гидг кергт сән дурар үүлдсн улсин ач-тус темдглгдв. Тедн дунд Мацга Виктория «БиднХамдан» гидг керг үүлдврт тәвцән орулсн төләдән» гидг медаляр ачлгдв. Эн ачлвриг Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Викторияд бәрүлҗ өгв. Эн хаврин сармудт кесг күүнд дөңгән күргҗ, теднд хот-хол болн эм хулдҗ гертнь күргҗ өгсмн. Одахн Виктория бийнь эн хальдврта гемәр күнд кевәр гемтәд, эмнлһ авсна хөөн эдгв. Таңһчин Толһачин үлгүрәр эн цусан өгәд, гемтә улст тиим кевәр туста болхар шиидв.
Харм төрхд, гемтә улсин то мана таңһчд өсәд йовна. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр коронавирус гем хальдсн улсин то арвн миңһнәс давв. Сүл хонгт дәкәд 92 күн гемтснь илдкгдв. Күнд гевәр гемнь давҗах 24 күүнәс 15-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Таңһчин госпитальмудт ут тоодан 698 күн эмнлһ авчана, тедн дунд 1 бичкн болн 5 саата күүкд улс бәәнә. Хамгин олар пациентнр 3-ч тойгта госпитальд эмнлһ авчана, эн таңһчин эмнлһин улд үүлдҗәнә. Деед Яшкулин санаторн интернатын улд секгдсн госпитальд 45 күн эмнлһиг цааранднь авч эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт бәәнә. Таңһчин райодын эмнлһсин улд госпитальмуд үүлдҗәнә, ода деерән зуг Лаганя, Октябрьск болн Баһ Дөрвдә райодт госпитальмуд уга. Яшкулин районд 78, Көтчнрә районд 40, Хар Һазра районд 39, Городовиковск районд 25 күн, наадк райодт хөр шаху күн эмнлһнд бәәнә.
Коронавирус гем мана җирһлд учрад, ик харшлтан күргв. Эндрк күнд цагла бидн арһ-чидлән болн күчән негдүлҗ, өөрән бәәдг улст дөңгән күргҗ, эрүл-менд харлһна көдләчнрт ханлтан өргҗ, эднд урмд өгч эн гемиг диилх зөвтәвидн.

БАТАН Наталья