Цусан өгч дөң болтн!

11-11-2020, 16:06 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр нәәмн сарин туршарт коронавирусла ноолда кеҗ, эн хальдврта гемәр гемтсн улсин әм аврлһнд арһ-чидлән нөөлго үүлдҗ йовна. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр мана таңһчд пандемий эклсн цагас авн 10200 күн гемтв. Сүл хонгт дәкәд 85 күүнд COVID-19 илдкгдснь медгдв. Таңһчин госпитальмудт 665 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 23 күн күнд кевәр гемнҗәнә, 16-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә.
Пандемий эклсн цагас авн П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһн эн гемәс хөрлһнә кергт шунмһаһар орлцҗ, эврәннь улд госпиталь секв. Энд әмтн эмнлһ авна, эрүл-мендин бәәдлин КТ болн ПЦР-шинҗллт кенә. Ода энд 311 күн эмнлһ авчана. Шишлң медицинск дөң күрглһнә таңһчин төвин улд үүлдҗәдг госпитальд 51 күн , тер тоод тавн саата күүкд күн болн нег бичкн эмчнрин хәләврт бәәнә. Яшкулин районд ода 67, Көтчнрә – 35, Хар Һазра – 33, Городовиковск – 23, наадк райодт арв-хөр һар күн эмнлһнд бәәнә. Гемнь гиигн кевәр болн медмҗән угаһар давҗах 4341 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авчана. Темдглхәс, сүл хонгт 192 күн эн гемәс эдгв. Ут тоодан мана таңһчд 7379 күн эн гемиг диилҗ чадснь байрта.
COVID-19 гемәс эдгсн улс цусна шалдрң хүвинь (плазма) өгч, ода терүгәр гемнҗәх улст дөң күргҗ чадҗана. Одахн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату цусан өгәд, гемтә улсин төлә донор болснь олнд үлгүр болв. Коронавирус гемәс эдгсн улсин цусна шалдрң хүвнь ода эн гемәр гемтҗәх улсин эрүл-менд батруллһнд туста болна. Ода деерән мана таңһчд һучн күн донормудын тоод орх санаһан медүлв. Эдн цус гүүлгдг таңһчин төвд эрүл-мендин бәәдлән өңгәр шинҗлв. Болв теднәс зуг нәәмн күн цусна шалдрң хүвинь өгч чадв. Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерств эн хальдврта гемәр гемтснә хөөн эдгсн улст дуудвр кеҗ, талдан әмтнд дөңгән күргхиг сурҗана. Эднә эрүл-менд шинҗлгдснә хөөн эднә цусн талдан улст туста болхнь медгдснә хөөн эдн донормуд болҗ чадхмн.

Мана зәңгч