Хаслһна диг-даран дәкн утдулгдв

16-11-2020, 15:47 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун зәрлгәс иштә мана таңһчд хаслһна диг-даран үкр сарин 29 күртл цааранднь утдулгдв. Коронавирус гемәс хөрлһнә бачм бәәдлин штабин то-дигәр гемтсн улсин то 10605 болв. Сүл хонгт дәкәд 77 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Сүл цагт өдр болһн зу шаху күүнд COVID-19 илдкгдәд бәәхин тускар бидн тойг болһндан бичнәвидн. Болв сүл арвн хонгт эн хальдврта гемәс эдгсн улсин то өсчәхнь темдгтә. Тиигәд, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 7938 күн эдгв. Ода эдн эрүл-мендән батрулҗ, эмнлһнә хөөн реабилитацин керг-үүлдврмүд күцәх зөвтә болҗана.
Эндр таңһчин эмнлһсин улд үүлдҗәдг госпитальмудт 645 күн эмнлһнд бәәнә. Теднәснь 3-ч тойгта госпитальд 290 күн эмчнрин хәләврт бәәнә, 61 күн Деед Яшкулин санаторн интернатд эмнлһиг цааранднь авчана. Яшкулин районд – 72, Хар Хазра – 39, Көтчнрә – 32, Городовиковск – 27, наадк райодт болхла хөр шаху күн госпитальд тусв. Эндр 19 күүнд гемнь күнд кевәр давҗана, теднәснь 13-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Эн хальдврта гемәс көлтә 122 күн сәәһән хәәв. Гемнь гиигн кевәр эс гиҗ медмҗән угаһар давҗах 4297 күн гертән үлдҗ, эрүл-менд харлһна көдләчнрин бүртклһнд эмнлһ авчана.
Таңһчин әмтн Роспотребнадзорин санитарн-эпидемиологическ некврмүдиг үнн кевәр күцәҗәхәс иштә гемтсн улсин то баһрҗана, эдгсн улсин то хойр холванд өсв, түргн дөң күрглһнә цергллтүр орҗ ирдг эрлһс бас баһрв гиҗ шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий темдглв. Тиигәд, әмтн цуһар даавран медҗ, цуг некврмүдиг күцәҗ олна көлгнд, хулд-гүүлгәнә болн олн күн цуглрдг нань һазрт чирәдән хааһул өмсҗ саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәдг болхла бәәдл ясрад бидн шулуһар эн гемиг диилҗ чадхвидн гисн нәәлвр бәәнә. Ведомствс хоорндк көдлмшч багмуд батлгдсн диг-дараһар райодар болн хотл балһснд бүртклһнә керг-үүлдврмүд давулна.

БАТАН Сәәхлә

#коронавирус #COVID-19