Саг бәәтн, бийән хәләтн!

16-12-2020, 17:19 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Пандемий эклснәс авн мана таңһчд коронавирусн гемәс хөрлһнә кергүүлдврмүд дару-дарунь давулгдна.Тиигәд хулд-гүүлгәнә, олн әмтн хот уудг объектсәр болн олна көлгн-күчнд ведомствс хоорндк көдлмшч багмуд бүртклһнә керг-үүлдврмүд күцәнә. Терүнә йовудт әмтн болн арһлачнр Роспотребнадзорин санитарн некврмүд ямр кевәр күцәҗәхиг шинҗлнә. Батлгдсн диг-дараһар эн көдлмшч багмуд хотл Элст балһснд болн таңһчин райодар бүртклһ кенә.

Эн комиссьмүдин гешүдин темдглсәр,бичкн лавксин, хот-хол уудг кафест санитарн некврмүд күцәгднә, энд әмтн һаран эд-бод кедг эв-арһс, аһариг цеврлдг рецеркулятормуд бәәнә, энд батлгдсн диг-дараһар бәәриг бас эд-бод кенә, көдләчнрин халу шинҗлнә. Әмтн олна көлгн-күчнд йовсн цагтан чирәдән хааһул өмснә. Зуг хая чирәдән хааһул уга улс харһна. Коронавирусн гемәс хөрлһнә бачм штабин шиидврәр, таңһчд кафе-ресторанмуд зуг 23час күртл көдлх зөвтә. Удл уга Шин җилин байр болхмн, тегәд олн әмтн орлцдг нәр-наад давулшгон туст бас шиидвр авгдсн бәәнә. Цуг эн хаслһна керг-үүлдврмүд эпидемиологическ бәәдлиг ясрулхин төлә кегдҗәхиг мартхмн биш.Нег үлү ода, гемтә улсин то өдр ирвәс икдҗәх цагла, саглуллһна некрвмүдиг эрк биш күцәх кергтә. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, сүл хонгт дәкәд 111 күүнд эн хальдврта гем илдкгдв.Тиигәд пандемий эклснәс авн мана таңһчд COVID-19 гемәр 13232 күн гемтв. Ода
гертән 4331 күн эмнлһ амбулаторн кевәр авчана. Таңһчин госпитальмудт 719 күн эрүлменд харлһна көдләчнрин хәләврт бәәнә. Одахн гилтә Лаганя районд секгдсн госпитальд ода деерән 14 күн эмнлһнд бәәнә,энд удан цагт эпидемиологическ бәәдл сән билә. Гемнь күнд кевәр давҗах 19 күүнәс 13-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә гиҗ эрүл-менд харлһна министерств зәңглв. Һундл төрхд, эн хальдврта гемәс иштә дәкәд дөрвн күн сәәһән хәәв, тиигәд мана таңһчд 173 күн эн гемиг диилҗ чадсн уга. Цаглань эмнлһ авсн 10786 күн эдгв, сүл хонгт дәкәд 117 күн теднә тоод орв.
БАТАН Сәәхлә