Бурятин улс ханлтан өргв

21-12-2020, 20:03 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Һурвн долан хонгин туршарт эдн хальдврта гемәс эдгәлһнә госпитальд көдлҗ, эн гемәс хөрлһнә туст дамшлтарн хувалцв. Хальдврта гемәс эдгәлһнә клиническ госпитальд эдн тәв һар пациентд дөңгән күргв. Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин ах эпидемиолог Оксана Курдюкова 15 амбулаторн төвд болн хальдврта гемәс эдгәлһнә госпитальд одад, коронавирусн гемәс хөрлһнә керг бүрдәлһнә, гемтсн улст медицинск дөң күрглһнә туст сүв-селвгән өгв.
- Бурятин һазр өвәрц болсн деерән энд көдлҗәх өөдән мергҗлттә улсарн байн болна. Эмнлһнә бүрдәцст одсна хөөн эн хальдврта гемәс хөрлһнә төрт таңһчин һардвр ик оньг өгчәхиг үзвидн. Энд гемтә улст дөң күрглһнә, эмнлһ келһнә диг-даран чикәр болн өөдән кемҗәнд бүрдәгдсн бәәнә. Таңһчин болн эрүл-менд харлһна министерствин һардвр цугинь дигтә-даратаһар бүрдәснә ашт эмнлһнә бүрдәцсин үүлдвр кемтг угаһар күцәгдҗәнә, эмнлһнә керг-үүлдврмүд дигтәһәр бүрдәгдв. Мана хамцу үүлдвр ах-дүүнр болдг хальмг болн бурять улсин хоорндк хәрлцәг улм батрулв, – гиҗ Оксана Курдюкова келв.
Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнрин дөң-тусиг таңһчин һардвр өөдәнәр үнлв. Шидр Бурять Республикин правительствд мана эрүл-менд харлһна көдләчнрт Бурятин Толһач Алексей Цыденовин Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв. Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин эпидемиолог Оксана Курдюкова, инфекционист Бадмхаалһин Алексей, медсестра-анестезиолог Оксана Зубенко, анестезиолог-реаниматолог Увшин Данил ачлгдв. Ханлтын бичгиг Бурять Республикин правительствин Ахлачин дарук Вячеслав Цыбикжапов болн эрүл-менд харлһна министр Евгения Лудупова бәрүлҗ өгв.
- Маднд күнд цагла дөң-тусан күргсн Хальмгин үүрмүдтән ик ханлтан өргҗәнәвидн. Эдн ковидн госпитальд көдлв. Госпиталин медлд немр стационар секгдсн билә, тегәд Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнрин дөң цаглань керглгдв, – гиҗ Евгения Лудупова келв.
Оксана Зубенко болн Бадмхаалһин Алексей хәрҗ аашна. Оксана Курдюкова болн Увшин Данил болхла дәкәд долан хонгтан тенд бәәхмн, эдн Шин җилин өмн өргнд хәрҗ ирхмн.

ДООҖАН Наталья