Элст - цергі туурмљин балєсн

14-01-2021, 13:09 | Таңһчин зәңгс » Зіњг

Давсн љилин чилгчір Хальмгин хотл балєсн немш - фашистнрин цергіс сулдхгдсна 78 љилин ґґнін темдглв. Тавн шаху сарин туршарт немшнрин єарт біісн балєсн болн Хальмгин зірм райод 1942-ч љилин бар сарин чилгчір хортнас сулдхгдсмн. Бар сарин 31-д сґґєір, январин 1 шин эклсн цагла Хальмгин хотл балєсиг 28-ч Іірмин цергчнр сулдхв. Советмўдин Герин ора деер Улан туг ґргљ делссн йовдл Хальмгин хотл балєсн хортнас сулдхгдсинь медўлсмн. Ах лейтенант М. Кондаков, сержант В. Никаноров, политрук Б. Манджиев Улан тугиг Элст деер делсксн болдг. Хотл балєсиг сулдхсн 28-ч Іірмин ханьд «Хальмг ўнні» журналистнр Я. Джамбинов, Б. Бакаев, А. Джимбиев ахта діілдљ йовсмн.

28-ч Іірмин діврлтин тўрўн іњгўдин цергчнр цааранднь діілдіг Ремонтное – Приютное мељід єарч ирсмн. Энд тедн 51-ч Іірмин цергі іњгўдлі харєад, Хальмгин єазриг бўклднь немш - фашистск хортнас сулдхсмн.
Элстиг хортнас сулдхсн 78 љилин ґґнлі ирлцўлљ, Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Батун зірлгір Хальмгин хотл балєснд «Цергі туурмљин біірн» гидг кўндті нерн зўўлєгдв. Балєсна єардачнр, депутатнр, нерті болн кўндті улс, цуг элстихн тер ґґдін нерн зўўлєгдсн йовдлыг байрин біідлд темдглв. Тґрскін харсад, 1941-1945-ч љилмўдт Тґрскін харсгч Алдр діінд імнісн хаєцсн баатрмудын нериг мґњкрўлх кўслтієір, дііч туурмљин сурємљин чинриг ўнлід, імтнд тґрскнч седкл зўўлєлєні ірўн кўслтієір тиим зірлг батлљ авгдснь ик чинрті йовдл болљана.
Галина ХЕЙЧИЕВА

Зургт: ах лейтенант
М. Кондаков Улан тугиг Элст деер делсксчіні. 1943 љил