Селәнә улст дөңгән күргнә

02-02-2021, 09:34 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

«Эрүл-менд харлһн» гидг келн-улсин төсвәр түрүн медицинск дөң күрглһнә халхиг делгрүллһнд ик оньг өггдҗәнә. Селән һазрт бәәдг эрүл-менд харлһна бүрдәцсин материальн-техническ ул батруллһна, тедниг өдгә цага кергсләр тетклһнә, шин ФАП тосхлһна төрмүд хаһлхин төлә олн зүсн керг-үүлдвр күцәгдҗәнә. Болв хамгин түрүнд селәнд эрүл-менд харлһна көдләчнр көдлх зөвтә. Сүл цагт эн төр нәрн болн эркн чинртә болҗахнь нуувч биш. Тегәд селән һазрт олн җилдән көдлҗәдг улс отг-әәмгтән күндтә болдгнь учрта. Ик Буурла района Зунда Толһа селәнә фельдшерск пунктд һуч һар җилдән көдлҗәх Уланкин Эрднь болн Байрта нег һазра улс дунд тоомсрта болн күндтә болна.

Эдн хамдан Т.Хахлынован нертә медучилищд сурч йовсн цагтан таньлдад, өрк-бүлән өндәлһәд, күч-көлснә хаалһан эн селәнд эклсмн. Эрдни Вячеславович бийнь Көвүд селәнәс, болв Зунда Толһад экләд көдләд, эдн энд иҗлдәд үлдв. Һучн җилин эргцд эдн байн дамшлт хоршаҗ, өөдән мергҗлттә көдләчнр болв. Эрдни Вячеславович фельдшер болна, Байрта Борисовна медсестра болҗ көдлнә. Эдн өдр-сө уга, җилин дөрвн цагт селәнә улсин эрүл-менд харҗ, түрүн дөң күргхдән даңгин белн бәәнә. Ода селәнд 230 күн бәәнә, теднәснь 28-нь бичкдүд болна. Селәнә дунд сурһульд 22 сурһульч сурна, теднә эрүл-менд харлһн бас эднә даавр болна. Ода селәнд нурһлҗ медәтнр болн дундын наста улс бәәнә, баһчуд дала уга. Күн болһн эрүл-менд харлһна көдләчнрин һол оньгт бәәнә, кенд кезә ямаран тәрлһ кехинь, шинҗллт керглгдҗәхинь, эмчнрин хәләвр кергтә болҗахинь эдн диглнә.
– Мана фельдшерск пунктд эврә көлгн бәәнә, терүг маднд давсн җилд йилһҗ өгв. Мана ФАП-д гемтә улсиг хәләдг, тәрлһ кедг болн эрүл-менд бичкдүдин хорас бәәнә. ЭКГ-н аппаратар шинҗллт кеһәд, «Валента» гидг негдсн системәр таңһчин эмнлһнә кардиологическ төвд эмчнрт терүг йовулад, кергтә эмнлһиг кенәвидн. Мана селәнә өөр Минеральные Воды күртл федеральн хаалһ давна, тегәд кемр хаалһд зеткртә йовдл учрхла бидн түргн дөң күрглһнд орлцнавидн. Урднь мана селән күртл хату девскртә хаалһ уга бәәсмн, тегәд хур-чиг, цасн орхла бидн зөвәр түрҗәләвидн. Ода сән хаалһ бәәнә, шишлң көлгәр мадниг теткв, тегәд бидн дарунь түрүн дөң күргҗ чадҗанавидн, – гиҗ Байрта Борисовна келв.
Давсн җилд цуг нарт-делкәд бәәдг улсин җирһлд шин коронавирусн гем учрад, терүнәс хөрхин төлә арһ-чидлән негдүлх кергтә болв. Зунда Толһа селәнә бәәрн улс дунд зәрмнь эн хальдврта гемәр бас гемтв. Фельдшер Уланкин Эрднь болн медсестра Уланкин Байрта эн күнд цагла бәәрн улсин эрүл-менд харлһнд даавртаһар орлцв. Района эмнлһнә эмч нааран ирҗ, эднлә хамдан гертән эмнлһ авчах улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлнә. Байрта Борисовна цус авна, халуһинь болн кииһән авлһна кемҗәхинь шинҗлнә. Дәкәд эдн гемтә улсиг КТ-шинҗллт кехин төлә Элстүр күргнә. Эн гем хальдврта болҗахиг медәд, Эрдни Вячеславович коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһиг авв, терүг хойр девсңгәр энүнд кев. Байрта Борисовна ода деерән тәрлһ авад уга, цусна шинҗллт кеснә хөөн энүнд антитела бәәхнь медгдв.
– Пандемий эклсн цагт мана района селәдт эрүл-менд харлһна көдләчнриг дөңнлһнә буйнч седклин керг эклв. Селәнә бәәрн улс бас терүнд орлцад, мана фельдшерск пунктд дем күргхин төлә мөңг цуглулв. Келхд, ода селәнд бәәдго, талдан һазрт көдлҗ йовх улс эн кергт орлцснь темдгтә. Тер мөңгәр бидн маальг гемәс саглулдг шишлң хувц-хунр, саглулгч кегдлмүд болн нань чигн кергтә тоот хулдж аввидн. Мана нег һазра улст ик ханлтан өргҗ, күнд цагла өр-өвч седклән медүлснднь байрлҗанавидн. Дәкәд давсн җилд селәнә муниципальн бүрдәц фельдшерск пунктд хойр шин терз углҗ тәвв. Урднь района һардврин дөңгәр талдан терзмүд шинрүлгдсн билә, гиҗ Эрдни Вячеславович эднә төрт орлцдг улст ханлтан өргҗ келв.
Эднә күүкн көвүн хойрнь Элстд бәәнә, юристин эрдмтә. Хойр ач күүкнь өсәд-босхларн аав-ээҗиннь үлгүрәр эрүл-менд харлһна көдләчин эрдм шүүҗ авх чигн биз гиҗ эдн ицнә.

ДАВАН Наталья