Энткгин дөң - 1,5 сай вакцин

04-02-2021, 17:01 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Моңһл нутгур Энткгин правительств күсдундур сай вакцин йовулх шиидвр авсмн. Энткгин һазрт фармацевтическ цуг күчән олзлад, коронавирус гемәс саглулх вакцин олар кеҗ һарһҗана.

Тер йир кергтә эмәсн хоша бәәх Азийин орн-нутгудла болн нань чигн һазрин нутгудла хувалцх дипломатическ седвәр Энткгин правительств үүдәв. Терүнәс иштә Моңһл нутгт 1,5 сай вакцин эдн йовулҗана.
Тер мет Афганистанд – 5 сай, Никарагуад – 2 сай, Барбадост – 100 миңһн, Доминиканск Республикд – 70 миңһн вакцин өңгәр йовулхар шиидсмн. Тер белглсн 1,5 сай вакцин деер дәкн 10 сай вакцин хулдҗ авх болҗ Моңһл Энткглә зөвшәл кев.