Зуульчнрт туста һәәхүл

03-02-2021, 17:56 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Улан Баатрт зуульчллһна индустрийин онлайн һәәхүл туула сарин чилгчәр секгдв. «Кимд, амр» («Дешево, легко») гидг нертәһәр тер һәәхүл кегдҗәнә. Пандемийәс көлтә зуульчнрин то баһрад, үүлдврин эн халхд завср һарад, әмтн көдлмш уга үлдәд, зуульчллһ делгрүлҗәх бүрдәцс ору уга үлдв.


Тегәд амр биш эн бәәдлд өөр-эргндк йиртмҗин болн туризмин министерств, хотл балһсна зуульчллһна департамент, Моңһлын зуульчллһна болн гостиничн Ассоциацс, «Айзотел» гидг компань хамдан негдәд эн керг-үүлдвр бүрдәв.
Эн халхин үүлдврин тууҗд түрүн болҗ эн туст кегдҗәх туслмҗ болн нань чигн тоотын үннь 50 процентд баһрулгдҗана. Һәәхүлд ирсн улс кимд үнәр путевкс хулдҗ авч, кезә йовх болзгинь зааҗ батлҗ чадҗана.
Онлайн һәәхүлд ут тоодан 80 һар отель, санаторь болн зуульчллһна компаньс орлцҗана.