Саата күүкд улсиг эмнлһнә тускар

04-02-2021, 17:06 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Давсн җиләс авн мана җирһлд хальдврта гем һарч ирәд, цуг нарт-делкәд бәәдг улст ик әәмшг учрав. Коронавирусн гемәр кесг сай күн гемнәд, эн медәтә, хуучта улсин эрүл-мендд ик харшлтан күргв. Тер мет эн саата күүкд улст бас әәмшгтә болҗана. Мана таңһчд пандемий эклсн цагас авн 232 күүкд күн коронавирусн гемәр гемтв, теднәснь дөч һар күн цаһан төр болв. О.Шунгаеван нертә нилхд төрлһнә төвин эмчнр эн күүкд улсин эрүл-менд харҗ, цаһан төр болхд өөдән чинртә дөң күргснә ашт бичкдүд цуһар эрүл-менд төрв.

- Саата күүкд улс коронавирусн гем илдкгдснә хөөн дарунь эмчнрин онц оньгт авгдв. Эдн цуһар хальдврта гемәс эдгәлһнә госпитальд эмнлһ авв. Эднә эрүл-мендин бәәдл учртан авгдҗ, гүн шинҗллт кегдснә хөөн үрнднь харшлт күрглго ямаран эм олзлҗ болхиг диглҗ авсмн. Харм төрхд, эн хальдврта гемәр гемтсн улсин эмнлһнд олзлгддг зәрм эмиг саата күүкд улст олзлҗ болшго. Зәрм күүкд улс коронавирусн гемиг күнд кевәр даав, кесгтнь ИВЛ-аппарат олзлх кергтә болв. Саата күүкд улсин оошк кемҗәһәрн баһрна, цусна бульңтрлһн учрна, көл-һарнь хавдна, шикрнь өөдлнә, тегәд күн болһнд онц эмнлһн кергтә болна. Пандемий эклсн цагас авн бидн саата күүкд улст сән чинртә дөң күрглһнә халхд дамшлт хоршаҗ аввидн, – гиҗ таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин бичкдүдт медицинск дөң күрглһнә болн нилхд төрлһнә цергллтин әңгин һардач Манджика Светлана келв.
Коронавирусн гемәр гемтсн саата күүкд улс түрүләд 101-ч кварталд бәәдг хальдврта гемәс эдгәлһнә госпитальд эмнлһ авдг билә гиҗ О.Шунгаеван нертә нилхд төрлһнә төвин ах эмч Ермошкан Тамара келнә. Болв саата күүкд улст олн халхин эмчнрин сүв-селвг болн шишлң кергсләр шинҗллт кех кергтә болҗахас иштә П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә улд үүлддг госпитальд тедниг орулдг болв. Нилхд төрлһнә төвин эрүл-менд харлһна көдләчнр нег-негән сольҗ селгәһәр тенд көдлҗ, саата күүкд улсиг эмнҗ цаһан төр болхднь нөкд болна. Хальмг Таңһчин ачта эмч Саган Надежда хөн сард түрүн хойр иим күүкд күүнд цаһан төр болхд дөң күргсн билә.
Тамара Улюмджиевнан келсәр, саата күүкд улс эн хальдврта гемәр гемтсн цагт дуту һарлһна эс гиҗ цаг болзгаснь урд цаһан төр болх әәмшг учрна. Тегәд эмчнр тер дарунь дөң күргхдән белн бәәх зөвтә. Мана эмчнр 26-28 долан хонга саата күүкд улст месллһ кеҗ, 900-1200 грамм нилхд һархднь тусан күргв. Иим нилхиг тер дарунь экәснь салһҗ, бичкдүдин медицинск төвин шишлң әңгд бәәлһүлнә. Экнь эдгтл үрнь тенд эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт бәәнә.
– Эн хальдврта гем учрснас авн маднд Москва балһснд бәәдг В.Кулаковин нертә номин-медицинск төвин эмчнр дөңгән күргҗ, күүкд улст эмнлһ келһнә туст сүв-селвгән өгчәнә. Бидн телемедицинә эв-арһар бат залһлда бәрҗ, коронавирусн гемәр гемтсн күүкд күн болһна туст селвлцҗ, эрүл-менд болн бат нилх төрҗ һархин төлә цугинь кенәвидн. Федеральн төвин эмчнр мана эрүл-менд харлһна көдләчнрин мергҗлтиг болн дамшлтыг өөдәнәр үнлҗ, күүкд улсин эмнлһнә халхд олзлҗах эв-арһсиг темдглнә. Таңһчин күүкд улст дөң күргсн деерән бидн хам-хоша бәәдг Ростовск мүҗин күүкд улст бас медицинск туслмҗ күргнәвидн, – гиҗ Тамара Улюмджиевна келв.
Коронавирусн гем саата күүкд улсин эрүл-мендд харшлтан күргдг болв чигн һарсн нилхд дунд тер гем илдкгдсн уга, мана таңһчд нилхд цуһар эрүл-менд бәәнә. Эн хальдврта гемәс цуһар саглҗ эмчнрин некврмүд күцәх зөвтә, нег үлү саата күүкд улс, гиҗ эрүл-менд харлһна көдләчнр дәкәд нег дуудвр кеҗәнә.
ДАВАН Наталья