Хальдврта гемәс саглхар

18-03-2021, 17:18 | Таңһчин зәңгс » Эндрк ґдрин тґрір

Әрәсән социальн даатхлһна саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг әңг йилһсн мөңгәр таңһчин предприять-бүрдәцс көдләчнриннь күч-көлс харлһна керг-үүлдврмүд күцәнә. Давсн җилд эн мөңгиг көдләчнриг коронавирусн гемәс хөрлһнә керг-үүлдвр күцәлһнд олзлх зөв өггдв. Тиигәд Хальмгин предприятьмүд эн кергт 1,4 сай арслң олзлв.
Хальдврта гемәс хөрлһнә болн саглуллһна керг-үүлдврмүдт мөңг йилһҗ өглһнә көтлврин медлд предприять-бүрдәцсин һардвр көдләчнрин төлә чирәдән өмсдг хааһул, һартан өмсдг беелә, аһар цеврллһнә болн эд-бод кедг эв-арһс, халу шинҗлдг прибормуд хулдҗ авв. Тер мет йилһгдсн мөңгәр көдләчнр дунд COVID-19 гем илдкҗ авлһна шинҗллтс күцәлһиг бүрдәв.
2020-ч җилд производствд шарх-шав авлһнас саглуллһна болн әәмшгтә көдлмш күцәдг улсин эрүл-менд батруллһна керг-үүлдврмүд күцәлһнд Хальмгин 133 предприять-бүрдәц социальн даатхлһна саңгас мөңг авв.
ДООҖАН Наталья