Бичкн зурачнрин һәәхүл

20-03-2021, 15:03 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Москван Диилврин музей җил болһн олн-зүсн хәләврмүд, һәәхүлмүд бүрдәнә. Орн-нутгин цуг улсиг терүнд орлцулхар шунна. Шидр эдн бичкн зурачнрин Цугәрәсән марһа зарлсн билә. Терүнднь Хальмгин бичкн зурачнр чигн орлцв.
«Мини дурта Диилврин музей» гидг Цугәрәсән ик һәәхүлд хальмг күүкд-көвүд зургудан йовулсинь музейин сайтд болн онлайн һәәхүлд үзҗ болхмн. Эднә үүдәврмүдлә таньлдад, таасгдсн зургудыг зурсн бичкн зурачнриг дөңнх арһ бәәнә. Эврә һазра зурачнран дөңнхәр бәәх әмтн музейин сайтд орад моһа сарин 28 күртл теднә төлә дууһан өгч чадҗана.
Музейин 35 җилин өөнд нерәдҗ кегдҗәх эн төсв олн дунд, тер дотр баһчуд дунд, ик тааслт олв. Келхәс, зургудын марһан насна һурвн номинацар кегдв. 7-ас авн 10 күртл, 11-әс авн 14 күртл, 15-ас авн 17 наста күртл – баһ наста зурачнрин үүдәврмүдин ашнь диглгдхмн. Хамгин сән зургудас электронн һәәхүл бүрдәгдҗ, тедн зарин полиграфическ кегдлмүд һарһлһнд олзлгдхмн. Әмтн олар дууһан өгч темдглсн зургин эзн олн хәләһәчнрин мөрәһәр ачлгдхмн.