Театрин илвтә делкә

27-03-2021, 17:56 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Театрин нарт-делкән өдриг таңһчд Басңга Баатрин нертә Келн-улсин драматическ театр, драмин болн шог наадна орс театр, «Өөрднр» бииһин театр темдглнә. Режиссермуд, артистнр, зурачнр, наад белддг олн нань чигн мергҗлтнр болн көдләчнр эрдмин сән өдрән ик байртаһар тосна. Давсн цагин дотр тәвгдсн нааддан тодлад, артистнрин күцәмҗиг темдгләд, эн өдр кесгнь үүдәгч үүлдвриннь үнллһиг олна.

Драмин болн шог наадна орс театр эн җил 30 җилә өөнән темдглҗәнә. Артистнр болн театрин цуг көдләчнр ик байрта бәәнә. Эднә театрт бат ясврин көдлмш күцц дуусгдҗ йовна. Шинрүлгдсн сарул залд хәләһәчнрән тосҗ авхд ямаран байрта юмн.
«Тосхач» сойлын гериг Орс театрин медлд ґгід Хальмг театрин орс багин ул деер театр бўрдсн цагас авн єучн љил давв. Эн цагин дотр театр йосндан кґлд орад, эврі хілієічнрті болад, соньн репертуар тогтав. Кесг театральн фестивальд орлцљ, билг-эрдмін ўзўлв.
«Пощечина» болн «Утренняя фея» гидг нааддыг Хальмг олн-імтні артистк Елена Хаптаханова режиссер болљ белдљ тівв. Келн-улсин театрин тііз деер ўзўлсн нааддыг хіліхір кесг улс ирв. Дурта театрин наадыг кесгіс нааран ўзід уга улст эннь йоста байр болв. Островскийин «Гроза», Шекспирин «Сон в летнюю ночь» гидг нааддыг давсн сезонд тівсн бийнь хілієічнр тііз деер ўзід уга. Ода эн нааддыг хәләх таал учрҗана.
Хойр драматическ театр дунд бииһин театр йовхнь соньн. Йириндән бииһин театрмуд ховр йовдл. Бииһин болн көгҗмин дөңгәр наадд белдҗ тәвлһн амр керг биш. Хальмгин Герой Петр Надбитов бүрдәҗ, үүлдврин бат хаалһд орулсн эн коллективиг таңһчд бәәтхә, цуг Әрәсән регионмудт, һазадын олн нутгудт сән меднә. «Өөрднр» – хальмг бииһин йоста элчнр болҗ, Цугәрәсән, нарт-делкән фестивальмудт тосгдна.
Үүдәгч коллективд билгтә олн биичнр болн көгҗмчнр көдлнә. Дәкәд театрин кемҗәнд «Теңгрин ки» гидг бичкдүдин студь үүлднә. Иргч артистнран театр бийнь белднә. Бииһин ансамбль болҗ тогтсн коллектив билгтә һардачин седвәртә һардврт бииһин театр болҗ төлҗв. «Теегин иньг хальмг», «Гималайин һазрар болн Төв Азин нутгудар зуульчллһн», «Тальяночка на поляночке», «Однажды в Америке» болн нань чигн хореографическ ик спектакльмуд ода цугтан меддг, йирин ик күцәмҗ болҗ, олн хәләһәчнрт тодлгдв. Иигәд хальмг бииһин эрдмиг өөдән өргҗ, театрин кемҗәнд күргҗ, хальмг сойл ямаран ик иргчтәг медүлҗәх коллектив театрин сән өдриг ик иткмҗтәһәр тосчана.
Эн өдр болдг концертнь бас соньн болна. Драматическ артистнр «капустник» гиһәд шогта наад белднә. Артистнр цугтан захасн биилдг-дуулдгинь бидн меднәвидн. Театрин байрин өдрлә нертә чигн, баһ наста артистнр чигн тас нег талдан бәәдлд тәәз деер һарч ирҗ, үүрмүд-артистнрт, байринь хувалцхар ирсн олн хәләһәчнрт чигн ик сергмҗ үүдәнә. Артист болсндан ю чигн кеҗ чаддган үзүлснь цугтад тааста болна.

ҖИРҺЛИН Кермн