Аврачнрин седвәриг дөңнв

30-03-2021, 16:36 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Давсн долан хонгин чилгчәр таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән МЧС-ин Хальмг Таңһчар үүлддг заллтын көдләчнрлә хамдан модд суулһв. Эн керг-үүлдвр Әрәсән МЧС-ин региональн заллтын һардач Мальтина Мергнә седвәрәр бүрдәгдв.

- Ямр нег ведомств эс гиҗ мана нег һазра улс модд суулһлһна седвәр татхла би эрк биш терүг дөңнҗ орлцхар шуннав. Эн керг мана Хальмгин төлә ик чинр зүүҗәхиг бидн сәәнәр меднәвидн. Тегәд Мальтина Мергн иим седвәр татсиг би дөңнҗ эн кергт орлцҗахдан байрта бәәнәв,- гиҗ Бату Сергеевич келв.
Эн өдр ведомствин төлә бәәтхә, Элст балһсна төлә темдгтә өдр болҗахиг Әрәсән МЧС-ин региональн заллтын һардач Мальтина Мергн темдглв. МЧС-ин таңһчар үүлддг заллтын өөр шидр аврачнрин аллей бүрдәгдҗ, тенд Кабардино-Балкаряс авч ирсн 30 һацур суулһгдв. Мергн Викторовичин келсәр, эдн көдлҗәх орман сәәхрүлсн цагтан эврәннь герән ахулҗ сән таал тогтанавидн. Бидн эн балһснд бәәнәвидн, тегәд бәәсн һазран кеерүлх зөвтәвидн гиҗ региональн заллтын һардач темдглв.
Зуни кемд энд эргндк һазриг яслһна көдлмш цааранднь күцәгдх гиҗ зуралгдҗана. Аврачнр энд олн зүсн цецгүд болн шагшг суулһхмн.
БАТАН Сәәхлә