Цаһан седклтә көвүн билә

07-04-2021, 16:57 | Таңһчин зәңгс » Санл

Мөрн сарин 3-д маднла хамдан көдлҗәсн Санһҗин Чингиз сәәһән хәәв. Хөрн дөрвтә баахн көвүн генткн гемнәд, эмнлһнд нег долан хонгт бәәһәд сәәһән хәәснь мана редакцин коллективин төлә икл һундлта, зовлңта болв. Чингиз мана редакцд һурвн җил хооран күч-көлснә хаалһан эклв. Хальмг ик сурһульд дөрвн җилә сурһулян төгсәһәд көдлн бәәҗ магистратур төгсәв. Баахн көвүн цааранднь эрдмәрн көдлх саната бәәсмн.

Чингиз цаһан седклтә, дала үг уга, номһн, сәәхн заңта, кен-негнләнь ээлтә тевчңгү көвүн билә. Көдлмштән эн ик дааврта, кергән арднь орҗ тохнятаһар күцәдг бәәсмн. Эн газет барт белддг, чиклвринь орулдг эрдмәр көдлдг бәәсмн, тегәд эс медгдсн үг харһхла, ах үүрмүдәсн сурад, цугинь оньгтаһар кедг билә. Хамдан көдлҗәх ах үүрмүдән күндлҗ, күн болһниг нер-усарнь дуудҗ, бийләһән цацу баһчудла сәәнәр таарч, ни-негн бәәдмн. Дәкәд мана Чингиз цугтаһаснь түрүлҗ көдлмштән ирдмн. Өрүн орҗ ирхлә, Чингиз көдлмштән ирчксн суудмн. Көдлмшин йовудт нег бичкн завср учрхла, эн талдан кабинетд орҗ ирәд, мана эрүл-менд сурад, ю-бис күүндәд һардмн. Һурвн җилин эргцд Чингиз шүрүн үг келсиг, талдан улсла өглдҗ дууһан чаңһасиг бидн соңссн угавидн.
Цецн Николаевич болн Ирина Нимгировна көвүндән чик сурһмҗ өгснь лавта. Эк-эцкнь хойр көвүндән цуг дуран, килмҗән тусхаҗ өсксинь Чингизин авг-бәрцәр медҗ болхмн. Ирина Нимгировнан келсәр, көвүнь эк-эцкдән йир дурта, ээлтә, тевчңгү бәәсмн. Экнь тас уга болхлань, сөөднь босад, арднь орҗ хәләдмн. Гер дотр ямр нег көдлмш кех кергтә болхла, эн Байр ахтаһан хамдан цугинь кедмн.
Мана редакцин компьютерн әңгд нурһлҗ баһчуд көдлнә. Эдн хоорндан ни-негн, нег-негнәннь заң, авг-бәрц медҗ, нег-негндән дөңгән күргҗ көдлнә. Баһ наста үүрнь сәәһән хәәснь эднд хойр дам зовлңта болв. Эн өдрмүдт бидн Чингизиг тодлҗ, иим баахн наста күүнә наснь яһад тиим ахрхн болсмн гиҗ алң болнавидн. Эн долан хонгин эклцәр Чингиз амрлһндан һарх зөвтә билә. Ода өрүн эднә кабинетд орҗ ирхлә, Чингиз көдлмштән уга болҗахнь йир һашута болна. Цаһан седклтә Чингиз мана санлд мөңкинд үлдх. Эк-эцкиннь, ахиннь болн элгн-саднаннь зовлң хувалцҗ һундл төрҗәнәвидн. Чингиз сәәни орнд төрҗ, үнн һазрт күрч, ардан үлдсн эк-эцкдән болн элгн-садндан кишгән үлдәтхә гиҗ зальврҗанавидн.
«Хальмг үнн» газетин
редакцин көдләчнр