Гөрәсиг хадһлх күслтәһәр

07-04-2021, 17:00 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Элстд мөрн сарин нег шинлә Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музейд дарани һәәхүл секгдв. Әрәсәд үүлддг цуг делкән аӊхун йиртмҗин саңгин зург цокачнр белдсн зургудын һәәхүл болв.

«Хамдан гөрәсиг хадһлхмн» нертә һәәхүлд 80 һар зург олн хәләһәчнрин оньгт тусхагдҗана.
Соньн һәәхүл секлһнд цуг делкән аӊхун йиртмҗин саңгас «Әрәсән Кавказ» гидг экологическ регионд үүлдҗәдг элчллтин hардач Валерий Шмунк орлцв. Энүнә келсәр, Әрәсән хойр регионд күцәгдҗәдг төсв ик чинртә болн ик кемҗәтә болҗана. Хальмг Таңһчин болн Әәдрхнә мүҗин һазрт – гөрәсд ик зуудан энд бәәршдг регионмудын үүлдвриг теегин ховр аһрусн – гөрәсиг харслһнд хамцулх күслтәһәр, эн үүлдвриг зүүцүллһәр эн төсв үүлдхмн. Ховр аң-адусна Улан дегтрт орсн гөрәсн эрк биш онц килмҗд бәәх зөвтә. Зерлг, аӊхун йиртмҗин саңгин төсвс урднь чигн президентск грант шүүҗ авчасмн. Эн җил болхла, саңгин «Гөрәсиг хамдан хадһлхмн» гисн нертә төсв шүүҗ авсмн. Эн төсв күцәлһнә йовудт бас тиим нер зүүсн зургудын һәәхүл секгдв.
Гөрәсдәс нань талдан аһрусдыг, теегин кеермҗ болдг бамб цецгүд, Көк теңгст болн Иҗлин дора көвә һазрт урһдг бадм цецгүд чигн зургудт тодлгдҗ. Теегин йиртмҗин бәәдлиг, энд бәәршдг аң-аһрусиг үзүлгч зургудын ик зууһинь Гаря Лиджиев цокҗ авсмн.
Гаря Иванович Хальмгин зургчнрин Ниицәг һардҗана. Эн ниицән цуг делкән саңд болн президентск грантмудын саңд һәәхүл бүрдәлһнд дөң болв.
Тиим кевәр Әрәсәд харҗ-хәләгдх аң-аһрусна тоод орсн гөрәснә тоог икдүллһнә төрт олн улсин оньгиг тусхахин төлә ик төсв күцәгдҗәнә. Келхәс, Әрәсәд ода 7000 һар гөрәсн бәәнә. Эн төр хаһллһнд федеральн болн региональн йосна органмуд, номтнрин ниицәс, йиртмҗ харлһна бүрдәцс, тер тоод цуг делкән аӊхун йиртмҗин саң күчн-чидлән хамцулҗана.