Хальмгин әрүн һазрар

20-05-2021, 16:36 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Хөн сарин 11-әс авн шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче Хальмгин төв хурлын гелңгүдтә болн шаҗнд шүтдг әмтнлә хамдан таңһчин әрүн ормсар йовад ирв.
Түрүләд эдн Үстин района Цаһан Амна хурлд күрч мөргв. Цаһан Амна хурлд шаҗн ламин һардврт цуг әмтә тоотын амулң җирһлин төлә мөргүл кегдв. Энүнә йовудт һурвн эрдньд, бәәрн һазрин сәкүснд бәрц бәрҗ, әмтн зальврв.
Үрс Сар өдр Хальмгин шаҗн лам Хошуда хурлд одв. Әәдрхнә муҗин Речное селәнд бәәдг хурлд тантрическ йосрхл күцәгдҗ, ном хәәрлдг багшнрт мөргүл нерәдгдв.

Хальмгин әрүн һазрар

Зууран шаҗн лам дахҗ йовсн гелңгүдтә Хулхтын өөрк Гегәрлтин суврһна һазр тәклһнә ном умшв.
Хөн сарин 16-д Һанц модна, энд дүңгәҗәх олн суврһна өөр Хальмгин шаҗн ламин һардврт һазр тәклһнә мөргүл болв. Җил болһн болдг эн мөргүлд шаҗнд шүтдг олн-әмтн орлцҗ, цуг әмтә тоотын төлә зальврна. Эн җил болхла йирини умшдг номд коронавирус гемәс гетлхин төлә әмтн зальврв.
УШКАНА Сувсн