Бурхн Багшин һарсн өдрлә

29-05-2021, 15:43 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Үрс сарин йовудт байрин эн өдр темдглнә. Шар шаҗнд шүтдг әмтн Бурхн Багшин һарсн өдрлә – хөн сарин 26-ла байрин бәәдлд хурлд ирҗ мөргәд, гертән зулан өргәд, суврһн бәәх һазрт күрч, күрд эргүлҗ эргҗ йовад, зальврҗ цаган давулв.

Бурхн Багшин Алтн сүмд байрин ик мөргүл болв. Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче мөргүлиг һардҗ давулв. Ончта эн байрин чинрин тускар ринпоче цәәлһвр өгв. Бурхн-Багш нарта орчлңла мендләд, ном олн улст хәәрләд, Гегәрлтин хаалһд орад, паранирванан цевр һазрур залрҗ һарсна һурвн ик үүлинь темдглҗ, шаҗнд шүтдг әмтн Бурхн Багштан зальврна.
Җил ирвәс шаҗнд шүтдг әмтнә то өсәд бәәнә. Учрнь юундв гихлә, Бурхн Багш шаҗнд шүтдг әмтнд ном хәәрлсн деерән, нарта орчлңд, әмтнә уханд, күмни делгрлтд учрҗах тоотын туск хәләцин улнь тәвсн ном цугтад заясарн олна седкл авлҗ йовна. Делкәд болн күүнә әмдрлд учрҗах йовдлмуд улм нәрн болад йовна. Әмтнд тегәд ухаһан батлад, чик шиидвр авхд, төвшүн бәәдлд тоолвр кех арһиг Бурхн Багшин ном өгчәнә. Тегәд иткҗ, мөргҗ, зальврҗ бәәх үүлдврәс нань күүнә уханд, әмдрлд болҗах тоотыг медҗ авхд эн шаҗна ном цәәлһвр өгчәхнь әмтнә седкл тусхаһад бәәнә.
Байрин мөргүлин дару тогтсн авъясар ирсн улсиг хурлын талвңд боорцг, балтаһар, зер-земшәр тоов. Дәкн нег авъясар әркәс һархар, тәмк татдган уурхар бәәх әмтн 12 часла цуглрҗ, Санан гелңлә харһҗ, терүнә цәәлһвр соңсҗ, цер авцхав.
Конференц-залд «Маленький Будда» гидг фильмиг әмтн хәләв. Эн өдр Басңга Баатрин нертә Келн-улсин театрт «Я – Будда» гидг наадн дәкн нег үзүлгдв. Түрүн болҗ наадн үзүлгдсн цагас авн тавн җил давҗана. Кесг фестивальд наадн зөвтәһәр үнлгдҗ йовна. Ода наадыг Тыван наадһасин театр үзүлв. Наадыг Хальмг театрин художественн һардач Манҗин Борис тәвв. Тыван камбы лам Гелек Нацык-Доржу наадыг хәләһәд, терүнә чинринь үнлҗ келв. Бурхн Багшин үүлдврлә болн терүнә хәәрлсн номла таньлдхд наадн эрк биш туслх гиҗ Тыван хувргудын һардач тоолҗана. Тиигәд шаҗна болн сойлын җирһл кезәнә мет ниилҗ, улсин җирһлд бат орман олҗахнь Бурхн Багшин номин күчнь дәкн нег үзүлҗәнә.
УШКАНА Сувсн