Багшнриг урмдулхин тґлі

21-08-2021, 16:39 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Ґцклдўр Элстд правительствин герт тањєчин багшнрин конференц онлайн таалд болв. Энўг нўр ўгір тањєчин Толєач Хаска Бату секід багшнриг болн сурємљлачнриг дґњнлєні шин керг-ўўлдврин тускар келв. Иигід, 2021-ч љилин єаха сарин нег шиніс авн бає наста багшнр 35 нас кўртлін сар болєн 5 мињєн арслњ дґњнлт авхмн.

Классин єардачнр сурємљин ик чинрті кґдлмш кўціљіні, ода тањєчин халхас эднд 2 мињєн арслњ ґггдні, терўг 4 мињєн кўртл регион ґґдлўлх гиљ Бату Сергеевич темдглв. Тер мет 2022-ч љиліс авн Элстин сурєульмудт ирљ кґдлх болн ода кґдлљідг багшнрт 200 мињєн арслњ дґњнлт нег дікљ ґггдх. Селіні дунд сурєульд орљах бає наста мергљлтнрт тер кемљін 300 мињєн арслњ кўртл ґґдлўлгдх.
Цааранднь болхла сурємљлачнрин дґњнлт Элстин садмудт кґдлљіх улст 150 арслњ кўртл ґґдлх, селін єазрт ирљ кґдлх сурємљлачнрт тер кемљін 200 мињєн кўртл ґсхмн.
Шин 2022-ч љиліс авн «Хальмг Тањєчин йилєін сін багш» гидг марєана диилічнрт 100 мињєн, хойрдгч орм эзлсн мергљлтд 70 мињєн болн 3-ч призерт 50 мињєн арслњга мґрі ґггдх, ода тернь 5 мињєн болна.
Аштнь Бату Сергеевич багшнрт ханлтан ґргід, тедниг улм ґґдін аштаєар кґдлтн гиљ дурдв. Сурєулин шин љилин ґмн ґргнд Бає Дґрвд селіні дунд сурєулин шин біішњ эдлврт орх, Троицкое селіні щин дунд сурєуль эн љилин йовудт дуусгдх.
– Багшнрт тиим ик килмљін ґгчіхин тґлі бидн Бату Сергеевичд ханлтан ґргљінівидн, тиим ик оньг улм сіінір кґдлхин тґлі онц урмд ґгчіні. Мана 17-ч тойгта сурєульд 10 бає наста багш кґдлљіні, эднд Толєачин келсн тоот ик байрта болв.
Бидн одахн ясврин ик кґдлмш кеєід сурєулин шин љилд сіінір белдсн біінівидн. ЕГЭ-н шўўвриг мана сурєульчнр бас сіінір ґгв, тер тоод 3 кўн 100 балл хоршав. Хойр кўн орс келір, нег кўн тууљар ЕГЭ-н хамгин ґґдін ашт кўрв. 10 кўн сурєулян алтн медальтаєар тґгсів. Тиим кевір бидн мана сурєульчнрт улм гўн медрл ґгхір седљінівидн. Тўўні тґлі мана сурєульд «Точка роста» гидг шин технологий давсн љиліс авн олзлгдљана, тўўні ул деер сурєульчнр эсвір, физикір, химийір бат медрл авх, – гиљ Элстин 17-ч тойгта СОШ-ин директор Раиса Шургчиевна Эрднеева конференц болљасн йовудт тоолврарн хувалцв. Эдні багшнр оньган ґгч ик хургин йовудар соньмсв.
Конференцд правительствин болн сурєуль-эрдмин салврин дааврта кґдлічнр, профсоюзин шунмєа орлцачнр, багшнр болн єардачнр орлцв.

ТЎРВІН Єуна