Сурһульднь белдхд дөң болв

26-08-2021, 15:28 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Сән авъяст тохрсар сурһулин шин җил эклхин өмн өргнд мана орн-нутгт «Сән дурар үүлддг улс – бичкдүдт» гидг Цугәрәсән керг-үүлдвр давулгдна. Мана таңһчин райодт болн хотл балһснд үүлддг әмтнә социальн теткврин комплексн төв (КЦСОН) терүнд җил болһн орлцҗ, җирһлин күнд таалд туссн, баһ тетквртә өрк-бүлмүдин бичкдүдиг сурһульднь белдхд дөң күрглһнә буйнч седклин керг-үүлдвр бүрдәнә. Терүнә йовудт күүкд-көвүдт сурһульднь кергтә хувц-хунр, һосн-башмг, канцелярск эд-тавр хулдҗ авгдна. Таңһчин бүрдәцс, үүлдврмүд, арһлачнр болн буйнч седклтә улс эн кергт орлцҗ, бичкдүдиг сурһульднь кергтә тоотар тетклһнд демән күргнә.
Одахн Элст балһснд таңһчин КЦСОН-а өрк-бүлмүдт болн бичкдүдт социальн дөң күрглһнә әңгд эн җил түрүн болҗ сурһульд орх 25 күүкн-көвүнә болн эн әңгин теткврт бәәдг 60 бичкдүдин төлә байрин керг-үүлдвр бүрдәгдв. Эдн комплексн төвин медлд «Бичкн сувсн» гидг студьт сурһульд белдвр келһнә кичәлмүдт орлцсмн. Эн күүкд-көвүд то-үзг дасад, умшдг болн тоолдг, бичдг болн зурдг билг-эрдм делгрүлв. Түрүн болҗ сурһульд орх бичкдүдт ке-сәәхн хувц-хунр болн башмг йилһҗ өггдв. Наадк бичкдүд болхла канцелярск эд-таврар болн дорвасар теткгдв. Таңһчин коммерческ болн шаңһа бүрдәцс, ведомствс, арһлачнр бичкдүдт демән күргҗ, күн болһнд зокмҗта, тааста хувц-хунр хулдҗ авв.
Таңһчин райодар үүлддг комплексн төвст бас эн буйнч седклин керг-үүлдвр давулгдҗана. Тиигәд, Лаганя района арһлачнр Е.Манцаева, Т.Чумакова, Т.Дюсенбаева, әмтиг көдлмшәр теткдг цергллтин көдләчнр баһ тетквртә болн олн үртә өрк-бүлмүдин бичкдүдт демән күргв. Городовиковск района комплексн төвин һардач Хапура Любовин келсәр, эдн җил болһн буйнч седклин керг-үүлдвр бүрдәҗ, җирһлин күнд таалд туссн өрк-бүлмүдин бичкдүдиг сурһульднь белднә. Эн төвин теткврт ода тиим 40 өрк-бүл бәәнә. Эн җил хойр күүкн-көвүн түрүн болҗ сурһульд орҗана, тегәд тедниг хамгин түрүнд цуг тоотар теткв. Дәкәд баһ тетквртә, түрү-зүдү бәәдлд бәәдг өрк-бүлмүдәс 9 күүкн-көвүн хувц-хунрар, канцелярск эд-таврар теткгдхмн. Бичкдүдт байрин агчм белглҗ сурһулин шин җиллә йөрәҗ шикр-балтаһар тоохмн. Района бәәрн әмтн буйнч седклин кергт бас шунмһаһар орлцҗ, чадсарн демән күргв, бичкдүдиннь хувц-хунр авч ирв. Бәәрн арһлачнр Чурюма Андрей, Манкевич Евгения, Хлынин Олег җил болһн дөң-тусан күргҗ, бичкдүдт килмҗән тусхана гиҗ Любовь Хапуровна ханлттаһар келв.
Эн җил Әрәсән Президент Владимир Путинә шиидврәр сурһульч болһнд шин сурһулин җилд белдвр кехд 10 миңһн арслң йилһгдв. Эк-эцкнр үрдән хувцлҗ, сурһульднь кергтә эд-тавр авв. Болв тер бийнь җирһлин күнд таалд туссн өрк-бүлмүдт үрән сурһульднь белдхд немр дөң кергтә болна, тегәд буйнч седклтә улс дем күргснь эднд ик байр үүдәв.


ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: таңһчин әмтнә социальн теткврин комплексн төвд сурһульд түрүн болҗ орх бичкдүдиг йөрәҗәх кем