Селәдин бичкдүд шин бүүртә болв

04-09-2021, 15:30 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Һаха сарин 1-д Көтчнрә района Өвдг болн Көглт селәдт бичкдүдин садмуд байрин бәәдлд секгдв. Өвдг селәнд 20 бәәрн күүкн-көвүнә, Көглтд 30 бичкнә төлә сән таал тогтагдв. Эн объектс «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Күүкд улсиг көдлмшәр тетклһнд туслһн – 3 нас күрәд уга бичкдүдин төлә дошкольн сурһуль-эрдмин таал тогталһн» гидг региональн төсвин халхар тосхгдв. Бичкдүдин садмуд өдгә цага кергсләр, өлг-эдәр теткгдв, энд бичкдүд нааддг, унтдг, сурдг хорас бәәнә. Тер мет бүрдәцд медицинск, көгҗмин кабинетмүд, хувц-хунр уһадг, хот болһдг шишлң хорас бәәнә, тегәд эн бүрдәцс өдгә цага некврлә ирлцҗәнә.

Өвдг селәнд бичкдүдин сад секлһнә байрт Хальмг Таңһчин һазрин болн өлг-эдин министр Цернә Эрднь, Көтчнрә района муниципальн бүрдәцин толһач Һооҗурин Санл, таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерствин әңгин һардач Лиҗһәрән Виктор, Чкаловский селәнә толһач Җанҗин Санл орлцв. Селәнә сурһульчнр болн багшнр бичкдүдин садт орх күүд-көвүдиг ончта йовдлла йөрәхәр ирв, эдн наадһас белглв. Келхд, бичкдүдин сад сурһулин өөр шидр бәәхнь таалта болв. Бичкдүдин сад «Байр» гидг нер зүүснь орта гиҗ сангдна, юңгад гихлә ода күүкд-көвүд сурһульд белдҗ, билг-эрдмән делгрүлҗ цаган тустаһар давулҗ чадхмн. Дәкәд тосхгдсн объект селәг кеерүлснь маһд уга.
Дөрвн үртә эк Шорван Маргаритан келсәр, эн өдриг эдн йир күләҗәлә. Ода селәнә бичкдүд сәәхн садт ордг болхмн. Күүкд күн тосхачнрт, района болн селәнә һардврт ханлтан өргҗ, дорас өсч йовх бичкдүдин төлә иим сән таал тогтаснд цуһар ик байрта бәәхиг темдглв.
Тер өдрин бийднь үдин хөөн Көглт селәнд «Бамб цецг» гидг бичкдүдин сад секгдв. Байрин керг-үүлдврт орлцсн күндтә гиичнр дунд Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев орв. Премьер-министр селәнә бәәрн улсиг ончта йовдлла йөрәҗ, бичкдүдин садт өңгтә принтер белглв. Сурһуль-эрдмин бүрдәцин көдләчнр бичкдүдин болн гиичнрин төлә сергҗмтә көтлвр белдҗ, күүкд-көвүдт таасгддг мультфильмсин дүрмүдин хувц-хунр өмсҗ байрин агмч белглҗ нәр-наад үзүлв.
Олн үртә эк Елена Бондаренкон келсәр, бичкдүдин сад секгдсн ончта болн темдгтә йовдл болв. «Бичкдүдин сад эдлврт орулгдхиг бидн теңкән уга күләввидн. Ода мана күүкд-көвүд сурһмҗлачнрла хамдан гүн медрл авч, билг-эрдмән делгрүлҗ, сурһульд орхин төлә сән белдвр кехмн. Үрнь бичкдүдин садт сән хәләврт бәәх гиҗ эк-эцкнр байрлҗана. Таңһчин һардврт болн тосхачнрт бидн ик ханлтан өргҗәнәвидн», – гиҗ олн үртә эк келв.
Таңһчин селәдт шин болн өдгә цага ке-сәәхн сурһуль-эрдмин бүрдәцс секгдснь бәәрн бичкдүдин төлә сән таал тогтасн деерән шин көдлмшч орм бүрдәлһнд бас туслв. Секгдсн бичкдүдин садмуд селәдин бәәдл-җирһл шинрүлснь лавта.
Барт белдснь ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев
Көглт селәнд бичкдүдин сад
секлһнд орлцсн кем