МВД-н көдләчнр диилв

14-11-2023, 09:00 | Общество

Үкр сарин 10-д «Юность» Элстин стадионд дотр-дундын бүрдәцсин көдләчнрин сән Өдрт нерәдәд Хальмг Таңһчин һардврин болн МВД-н көдләчнрин элчнр футбол наадв.

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату эрүл-менд, цаһан хаалһ дурдҗ, таңһчин МВД-н көдләчнриг әрүн седкләсн йөрәв.
Удл уга МВД-н участкудын дааврта көдләчнр сән Өдрән болн цергллтин 100 җилин өөнән темдглхмн, эднә көдлмшинь Бату Сергеевич бас онц темдгләд, үнтә белгән белглв.
Футбольн наадн 5:4 тооһар төгсҗ, МВД-н көдләчнр диилвр бәрв. Цуһар нег-негән йөрәҗ, иим керг-үүлдврмүд темдгтә, олн-әмтиг негдүләд, цаган сергмҗтәһәр давулхд туслна, гиҗ нааднд орлцсн улс ухан-тоолврарн хувалцв.

ОЛЬДАН Цаһан