Сиврин цагиг тодлулсн дегтр

16-11-2023, 09:35 | Общество

Эн җилин бар сарин 28-д хальмгудыг күчәр киитн Сиврүр туугдснас авн дигтә 80 җил болхмн. Кесг җил давсн бийнь күүнә һазрт дааҗ һарсн күнд- күчр,түрүзүдү бәәдл,хоолцаһан үзсн ик зовлң мана аавнр- ээҗнрин уханас тас һархш,эннь цуг хальмгудын тууҗд хамгин һашута цаг болҗ тодлгдв. Һундл төрхәс, цааҗла харһсн мана көгшдин то җил ирвәс баһрад йовна, тедү мет эднә тодлвр дорас өсч йовдг үйнрт сурһмҗта болҗ, чик уха-заавр өгчәхнь басл олзта-туста гих кергтә.

Тачкнсн киитнлә мал зөөдг вагодт дулан хувцн уга даарад, харһнад күндәр гемтҗ йовх улс тиигхд яһҗ зовсн болх гинәт! Нег үлү хол хаалһин туршт поезд зогссн кемд әмнь һарсн хальмгудын цогцинь һазаран һарһад хаяд йовсна тускар ода санхла, күүнә махмуд киит урсад, зүркн менрәд одна. Юңгад, ямр ик гем һарһсндан хальмгуд муулян эдлҗ йовсмб, гиҗ ода күртл үүмҗ учрсн йовдлыг бурушанач. Эн кемд Төрскән харсгч Алдр дәәнә һалвд орад, залу-зөрмгәр хортнла дәәлдҗ йовсн мана эцкнриг,ахнр- дүүнриг ямр чигн учр угаһар фронтас буулһад, Широклагд йовулснь бас хальмг улсин тууҗд мартгдшго седклин зовлң болҗ уханд төөнрв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 124 (18963) 16 ноября 2023 года, ЧЕТВЕРГ)

ШАГҖИН Любовь
Зургт: Тәвдгч җилмүдин чилгч. Яшкуловихнә өрк-бүл