Намкан санлд нерәдсн фильм

16-11-2023, 09:40 | Общество

Хальмгт эн күүнә нериг меддго күн уга болх. Гелң йовсн, улсин медлһч гиҗ нер һарсн эн күн у, цаһан седклтә бәәсинь әмтн тодлна. Цагин йовуд дахад, хая болв чигн төрхәрә ончлгдсн иим улс һарч ирнә. Әмтнә хөвәр учрсн тиим күүнә негнь Кичгә Намка бәәсмн. Нернь холд туурсн эн медлһчин туск фильм шидр олна оньгт тусхагдв. «Теңгрин заята» («Душа устремленная на небо») гиҗ нерәдгдсн фильмиг Ирина Долгина цокч белдсмн.

Чөөрә хурлд номин сурһаль сурсн хальмг лам Кичгә Намка гүн медрләрн әмтнд туслад нер һарсн күн болҗана. Заяни билгтә тиим улсиг медлһчнр гиҗ нерәднә. Гелң, эмч, зурхач болҗ эн үүлдҗ йовсн болдг. Хальмг медлһчнрин медрл деер төвдин эмнлһнә эварһиг дассн Намкан әмтиг эдгәдг арһнь йир ик бәәсмн. Зөвән келәд ирсн кенд чигн эн тусан күргдг билә.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 124 (18963) 16 ноября 2023 года, ЧЕТВЕРГ)

УШКАНА Сувсн