«Негдлтин көгҗм»

16-11-2023, 09:45 | Общество

Эн җил олн керг-үүлдврмүдәрн соньн болв. Кесг ончта тоотын зергләнд Келн-улсин оркестрин 35-ч өөнин җилән эклсн йовдл мөн.

«Негдлтин көгҗм» гиҗ нерәдгдсн көгҗмин асхиг Келн-улсин оркестр давулсмн.
Коллективин байриг хувалцхар олн хәләһәчнр ирснь эн йовдлын чинринь улм өргв. Таңһчин Залврин ахлачин негдгч дарук Цернә Эрднь Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун йөрәлин бичг умшҗ, коллективд өөдән күцәмҗ дурдв. Таңһчин Завлврин нерн деерәс Эрднь Николаевич оркестрин урн-билгин һардач Катан Саврт оркестрт кергтә тоот хулдҗ авх бәрмт цаас бәрүлҗ өгв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 124 (18963) 16 ноября 2023 года, ЧЕТВЕРГ)

ҖИРҺЛИН Кермн