УФСБ-н һардачла харһв

18-11-2023, 09:00 | Общество

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату УФСБ-н шин һардачд батлгдсн Дмитрий Докийчукла харһв.

Мана регионд әәмшг уга бәәдл тогталһна бачм төрмүдәр эдн күүндв.
– Байн дамшлт, гүн медрл дааврта көдлмш күцәлһнд Дмитрий Михайловичд тусан күргхинь иткҗәнәв. Әрәсән болн Хальмг Таңһчин цецгәрлтд тәвцән орулҗ, күцәмҗтәһәр көдлтхә, гиҗ Бату Сергеевич энүг йөрәв.

ОЛЬДАН Цаһан