Седкүлчнриг ачлв

18-11-2023, 09:15 | Общество

Үкр сарин 15-д таңһчин барин көдләчнр сән Өдрән темдглв. Эн байрла ирлцүлҗ, эн өдр болсн хургт ончрсн седкүлчнр ачлгдв.

Хальмг Таңһчин то-дигин делгрлтин министр Алексей Этеев, сойлын болн зуульчллһна министр Саглр Тюрбеева бүлән үгән нерәдҗ, барин көдләчнриг әрүн седкләсн йөрәв.
– Хамгин түрүнд таңһчин барин тууҗд тәвцән орулсн ветеранмудын ач-тусинь темдглҗ, теднд ханлтан өргҗәнәв. Өдгә цагт барин һарцсин чинрнь өөдлҗәнә, гиҗ Алексей Петрович темдглв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 125 (18964) 18 ноября 2023 года, СУББОТА)

ОЛЬДАН Цаһан