Бичкн биичнр ончрв

28-11-2023, 09:55 | Общество

Казань балһснд болсн Цугәрәсән наадм - марһанд Элст балһсна 2-ч тойгта бичкдүдин билг-эрдмин сурһулин ансамбль күцәмҗтәһәр орлцв. «Әрәсән алдр нерн» гидг хәләвр-марһан хальмг бичкн эрдмчнрт таасгдсн деерән күцәмҗтә болв.

Чинртә эн марһана ашар хальмг бичкдүд тавн түрүн орм эзлв. Ямаран сәәхн диилвр. Гиляна Лиджиева болхла, наадмин һол мөрә шүүҗ авв. Хореограф Данара Бакиева бичкн биичнриг йилһән сәәнәр белдсн төләдән Тургеневин нертә орденәр ачлгдв. Би белдсн хореографин өөдән эрдм тиигҗ үнлгдв.
Тургеневин орден гиҗ түрүн соңсчадг маднд тернь соньн болв. Тиигн гихнь эн хәләвр-марһаг сойлын-социальн седвәрин Тургеневин нертә буйнч саң бүрдәҗ давулдг болҗана.
«Теңгрин би» тер хәләвр-марһанд йоста шууга татад, тавн түрүн орм авснь ик байрта йовдл болв. Данара Бакиеван һардврт ансамбльд орлцачнр кесг хальмг соньн би дассмн. Би болһнд ирлцәтә сәәхн хувц эднд белдсмн.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 129 (18968) 28 ноября 2023 года, ВТОРНИК)

ХӨӨЧИН Галина