Таңһчд сән таал тогтаҗ

18-04-2024, 09:01 | Общество

Таңһчин улсин төлә сән таал цааранднь тогтагдҗана. «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» нертә төсв сән йовудтаһар күцәгдҗәнә. Эн төсвин йовудт нидн 160 һар дуунад хаалһс болн 8 тагт ясгдв. Тер мет таңһчин дотр бәәдг 142 дууна хаалһс бас ясгдсн билә, тер тоод Элст-Арзгир-Минеральные-Воды хоорндк хаалһ бас орв.

Эн җил дәкәд 117 дуунад хаалһс болн 11 тагт ясгдх болҗ зуралгдв. Городовиковск-Яшалта, Яшалта-Соленое-Дивное, Георгиевск-Буденновск-Улан Хол, Яшкуль-Комсомольск-Артезиан хоорндк хаалһст көдлмш эклв. Терүнәс нань Р-22 Каспий федеральн чинртә хаалһиг икдүлхмн. Эннь хаалһд әәмшг уга бәәдл тогталһнд туслхмн.

– Сүл дөрвн җилин туршарт 630 шаху дуунад хаалһс тосхгдҗ ясгдв. Эн көдлмшиг күцәҗәдг ирлцңгү бүрдәцст ханлтан өргҗәнәв. Сән чинртә хаалһс мана таңһчин делгрлтд эрк биш тусан күргҗ йовхмн, – гиҗ Хаска Бату иткүлв.

ОЛЬДАН Цаһан