Мандлсн теегән магтдг шүлгч

27-11-2014, 16:39 | Культура

Шүлгч Эльдшә Эрднь 55 насан күцв. Энүнә нерн хальмг шүлгләнд дурта улст темдгтә. Юңгад гихлә баһ цагасн авн бичсн үүдәврмүдән эн «Хальмг үнн» газетд, «Теегин герл» альманахд барлулад, нерән медүлсмн.
Төрскн һазр-усндан, кевс мет олн зүсн өңгәрн күүнә нүд авлдг теегтән дурта болдг седклнь шүлгүдтнь онц орм эзлдгнь лавта. Күн делкә хойрин заяни залһлдаг күндлх кергтәг бийнь улм сәәнәр медсн деерән, умшачнртан тер медрлиг Эльдшә Эрднь күргнә. Кезәд чигн буйсшго хальмг улстан өгсн дурн, цуг келн-улс хоорндк иньгллт шүлгчин үүдәлтд батрсн бәәнә.
Шүлгч Эльдшә Эрднь 55 насан күцв. Энүнә нерн хальмг шүлгләнд дурта улст темдгтә. Юңгад гихлә баһ цагасн авн бичсн үүдәврмүдән эн «Хальмг үнн» газетд, «Теегин герл» альманахд барлулад, нерән медүлсмн.
Өцклдүр таңһчин Келн-улсин саңгд Эльдшә Эрднин өөнд нерәдсн байрин хургт хальмгин, Әрәсән урн зокъял делгрүллһнд эн күүнә орулсн тәвцинь йөрәлин үг келсн Хальмг Таңһчин правительствин Аппаратын һардач Эртне Бакаев, Улсин Хуралын (Парламентин депутат) Хоңһр Эльбиков, «Калмыкия» нертә рекламн-зәңгллһнә агентств гидг Хальмг Таңһчин автономн учрежденя дегтрин-журнальн редакцин ах редактор Данара Дорджиева, Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч, ветеран Николай Бурулов, нань чигн улс онц темдглв.
Кавказд бәәдг бичәчнриг, шүлгчнриг өөрдүлсн төләднь Элдшә Эрдньд балкарск шүлгчннр Аскер Додуев болн Салих Гуртуев, чеченск бичәчнр Эдуард Мамакаев болн Магомед Эльжуркаев эдн цуглрсн улст соньн кевәр келҗ өгв. Чеченск урн зокъялыг дөңнлһнә буйнч седклин саңгин нерн деерәс өөнән темдглсн хальмг шүлгч «Золотой орел» гидг орденәр ачлгдв. Тер мет "200-летие М.Ю. Лермонтова" гидг медаль Эльдшә Эрдньд бәрүлҗ өггдв. Эн хойр кел-улсин бичәчнрин үүдәврмүдиг хальмг келнд орчулҗ, Эльдшә Эрднь барлсмн.
Шүлгч зун эврә келәрн эврә үүдәврмүдән һарһад эс бәәдгиг темдглх кергтә. Олн келн-әмтнә бичәчнрлә залһлда бәрҗ эн үүлднә. «Песнь ковыля» гисн нерәдлһтә хураңһуднь Кабардино-Балкарин, Дагестана, Карачаево-Черкесин шүлгчнрин үүдәврмүд хальмг келнд орчулгдҗ барлгдсн бәәнә.
55 насн – залу күүнә насн-жирүлин зуг өрәлнь болҗана. Уйн баһ насн давсн хөөн тахшлтын кем ирв. Тегәд чигн җирһлиннь хаалһд Эльдшә
Эрднь олн умшачнран гүн учр-утхта, омгтә үүдәврмүдәрн байрлулхнь лавта.
МӨРГҮЛЧИН Кермн