Социальн тґсвс белдсн седвірті баєчуд

13-03-2019, 12:18 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Ґцклдўр Хальмг Тањєчин Толєач Алексей Орлов социальн тґсвс белдсн седвірті баєчудла харєв. Харєлтыг Тањєчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин негдгч дарук Саглр Бакинова нўр ўгір секід, шунлтта болн тґрскнч седклті баєчудын седвіриг соњсљ, тедниг дґњнх санаєан медўлснд Алексей Орловд ханлтан ґргв.
- Мана тањєчд баєчудын политик кўцігдљіні, эдниг дґњнлєні халхд нормативн-зґвин документс батлгдна гиљ Саглр Александровна келід, тањєчин Толєачин седвірір баєчудыг шањєа цергллтин кґдлмшт стаж угаєар авхин туст тањєчин заканд сольвр орулгдсн билі гиљ темдглв. Тањєчин Улсин Хуралын дарани сессьт баєчудын парламентин хань батлљ авгдх гив. Бас тер мет тањєчин парламентд бає наста єардачнрин школ секгдх, баєчуд депутатнрин нґкд болљ ўўлдхин туст седвір бііні гиљ вице-спикер келв.
Дарунь баєчуд эвріннь тґсвсин тускар тодрхаєар келљ, ямаран тґрмўд эдниг ўўмўлљіхин тускар хувалцв. Кўн болєн ямр нег тґрір социальн тґсв белдљ, тањєчин делгрлтд болм тівцін орулхар шунљахиг медљ болхмн билі. Дікід баєчуд ґр-ґвч седклті, ах ўйин тускар ухалдгнь, тґрскн єазр-усан цеврір хадєлх саната бііхнь медгдв. Тиигід, Евгений Нуралиев баєчудын тґсвин офис бўрділєні тускар келв. Университетд сурчасн цагтан эврі тґсвс ухалљ єарєсмн. Энўні тоолврар бає наста улсин сін гисн тґсвс цуглулљ, тедниг дґњнљ болхмн. Алдар Конушев болхла баєчуд номин халхар ўўлдхин тґлі эдниг соньмсулхин туск тґсв белдв. Билгті болн седвірті баєчудыг урмдулх кергті, тер цагт эдн номин шинљллтс кељ, тањєчин делгрлтд тівцін орулхнь лавта гиљ эн келв. Келхд, бийнь Алдар баахн болв чигн єурвн ўрті эцк болна, тегід эн ґсід-боссн єазртан туста болхар зўткљіні. «Зірм улс кўцігч йосна органмудт кґдлхд амр гиљ тоолна. Болв эн кґдлмш дааврта болн кўнд болдгнь маєд уга. Мини санаєар «Нег ґдр Хальмг Тањєчин Толєачла» гидг тґсв біідл-љирєлд тохрахла сін болхмн билі. Эс гиљ баєчудын залврин ґдрмўд мана тањєчд давулх кергті»,- гиљ А.Конушев сўв-селвг орулв.
Харєлтд орлцсн баєчуд волонтерск љисіні тускар тґсв белдснь медгдв. Кесгнь эн халхар кўцімљтієір ўўлдљ, сін дурарн олн зўсн керг-ўўлдврт шунмєаєар орлцљ дамшлт хоршасмн. Тиигід, Евгений Натыров, Любовь Цебекова, Олег Баянов, Алтан Онаев эн тґрір белдсн тґсвсин тускар келљ ґгв. Баєчуд гемті-шалтгта улст, медітнрт болн бає теткврті імтнд дґњ-тусан кўрглєні туст седвірір хувалцв. Дамба Боваевин седвір соньн болљ медгдв. Кґвўні тоолврар, баєчудыг кґдлмшч эрдмір соньмсулх кергті. Алдар Элешов болхла школд сурчасн цагтан ээљдін олн давхр герин комитетин тґрмўд хаєллєнд нґкд болдг біісмн, тегід эн юристин эрдм шўўљ авв. Энўні тґсв финансов-зґвин отрядмуд бўрділєнд нерідгдљіні.
Тґсв болєн эврієірн соньн болн олнд кергті болљ медгдв. Харєлтд орлцсн баєчуд цуєар Элстд біідг болхла, Артем Лымарев Садовое селініс ирв. Эн Ростов балєснд цаг зуур кґдлсні хґґн тґрскн єазртан ирід, Сарпан хаалєин заллтд кґдлљіні. Баєчуд талдан регионмудт нўўљіх тґр энўг ўўмўлљіні, тегід эн баєчудыг селін єазрт кґдлхиг урмдуллєнд тґсвін нерідв.
Эн харєлтд орлцсн тањєчин Улсин Хуралын (Парламентин) социальн тґрмўдин комитетин ахлач Бадм Салаев баєчудла иим харєлт бўрдіснд Алексей Орловд ханлтан ґргв. Бає наста кўўг оньган ґгч соњсхла, тедні седвіриг дґњнхлі эннь ик урмд ґгні. Эн баєчуд дигті-даратаєар олна ўўлдврт орлцљ, олн зўсн кергт шунмєаєар орлцдг улс болљана гиљ депутат темдглв.
Тањєчин Толєач харєлтыг товчлљ, баєчудын белдсн тґсвсин тускар медљ авсна хґґн дорас ґсч йовх ўй тґрскнч седклті, олна біідл-љирєлір соньмсљах болн орлцљах шунмєа улс болљахиг медв гиљ темдглв. «Эн харєлт туста болв. Тана сўв-селвг болн седвір олн імтні љирєл ясруллєнд тусхагдљана. Мана тањєчд баєчудын залврин ґдрмўд давулхин тускар би урднь келлів, ода тана шунлт кергті. Би болн мана правительств тана седвіриг дґњнхдін белн біінівидн»,- гиљ Алексей Маратович товчлљ келв.

Наталья ДАВАЕВА