Цаєан Аавдан мґргхмн

09-04-2019, 09:52 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Кезіні цагас авн хальмгуд, тедні ґмн ґвкнрнь Цаєан Аавд мґргљ зальврљ йовсмн. Хальмгудын єол сікўсн болн єазр-усна харсач болљ тоолгдљ йовсмн. Єазр-усна эзнд сўм тосххар Кґтчнрі селіні імтн шиидід, кўчн-чидлін хамцулад, тосхљ босхсиг цугтан медні. Ода Кґтчнрўр эргдг хаалєас дала холд биш Элст – Волгоград федеральн хаалєин хаљуд тосхгдсн єазр-усна эзні біішњ дўњгіљіні. Эн чинрті ик хаалєар йовсн улс нааран цаг зуур болвчн ирљ, мґргід єарна. Хаалєдан іімшг уга йовхд, кергін торвр угаєар кўціхд Цаєан Аавин хіірті кўчн дґњ болна.
Хальмгудын сікўсн болгч бурхнд иим сўм тосхх седвір Пашкаевихні ґрк-бўл єарєсиг тодлхмн. Кґтчнрі імтн терўгинь дґњнв. Моњєлын болн Бурятин ірўн єазрар зуучльљ йовсн Кґтчнрі кесг імтн ламд, гелњд орад мґргсн цагт, тедн єазртан сўм босхљ ўзтн гиљ келдг біісмн. Тегід Цаєан Аавд сўм босххар нег мґслљ шиидід, кўчн-чидлін хамцулад Кґтчнр селіні імтн болн эн єазрас єарсн улс тівцін орулад, хаалєин амнд сўм босхла.
Элст - Волгоград федеральн хаалєин хаљуд, ґґдм деер, терўг тосхх шиидвр авхднь Иволгинск дацанд церглљіх Баатр лам ик дґњ болсмн. Альд тосххинь йилєід, єазринь ірўслід, ном умшад, цугинь шаљна йосар терўні єардврт кўцісмн. Цаєан Аавдан ірўн геринь бірљ ґгід, єазрин эзнлі залєлдаєан дікніс батлљ авснь тер болљана.
Ода эн ірўн єазрт ирљ, Кґтчнрі улс, хаалєар йовсн імтн чигн мґргљ, зальврљ, єазрин эзніс кергин йовудт туслх зґв авхар мґргід, бірцін бірід єарцхана. Тиигід Цаєан Аавин хіірнд кўртхлі, эрўл-менд батрна, кґдлмш, сурєуль, нань чигн керг йовудта болна. Келхіс, талдан келн улс чигн хаалєас хаљиєід, машиєін зогсаєад, эн сўмд орљ мґргні. Бурхн негн гиљ тоолдг улс тиигљ ўўлдні, гиљ нааран ирљ мґргсн улс келні.
Эн сўм эклід тосхгдсн цагла імтнлі кўўндхлірн Баатр лам келсн ўгиг кґтчнріхн йир сіінір тодлв. Цаєан Аав йоста єазр-усна эзн болад, энд імд бурхн болљ, імтні керг-тґринь хаєллєнд, хаалєинь секлєнд тус болад, номиннь хіірнд кўртіљіхмн. Мел тиим болљ єарв. Давсн цагин дотр імтні ухан-седклд хўврлт учрв. Імтн сін кергин ґґр хамцв, кен-негндін тўшг болдг болв. Тиигід района цутхлњ селіні медітнрин хўўвин нилчір болн дґњгір Кґтчнріс хол биш Цаєан Аавин сўм боссмн.
Ýн сўмд љил болєн мґргўл кељ, Цаєан Аавдан бірц бірлєн сін авьяст тохрљана. Эн љил апрелин 20-д энд шишлњ мґргўл болљ, олн улс терўнд орлцљ, зальврљ чадљана. Мґргўлин хґґн байрин ик концерт болхмн, ирсн улсиг ці, борцгар тоохмн.
Цаєан Аавдан ирљ мґргтн!

ЉИРЄЛИН Кермн