Біісн єазриннь кишгт багтљ

14-08-2019, 10:33 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Шидр мадн Приютна района Воробьёвка селінд одвидн. Энд, Нойн Шиир єолын ґґр, 1870 љилмўдт імтн эклљ бўўрлсмн. Урднь эн селін Бўслўрті гиљ нерідгддг біісмн, дііні хґґн Воробьёвка гиљ нерідсмн.
Дііні хґґн Воробьевка селін ул деер «Дружба» колхоз бўрдв. Эн колхоз делгрљ, ґсч-ґргљљ, йир байн, бііхті эдл-аху гиљ тоолгддг билі. Дала мал ґскдг билі, буудя, ґвсн-тоосн элвг біісмн. Мал ґсклєні, буудя, тірі-темс урєалєна халхар дањгин зураєан давулљ кўцідг біісмн. Эдл-ахуд селіні эдл-уушиг эд-бод кедг, ўсні зўўті болн махна зўўті хот-хол чигн кељ єарєдг біісмн, ґдмг болєдг пекарнь чигн билі. Ґдмгиг таасад, ґґр-шидр селідіс чигн імтн ирљ хулдљ авдг біісмн.
Болв йирдгч љилмўдт цаг сольгдад, кўчті гидг «Дружба» колхоз чигн тарљ одв. Ґдгі цагт селінд ик зуудан медіті улс бііні. Баєчудын ик зунь балєснд сурєулян сурч тґгсісні хґґн хірљ ирхір седхш, ик балєсдт ўлдід кґдлні. Эннь медгдљіні, юњгад гихлі селін єазрт кґдлмш уга.
Селіні імтн бає-саєар мал, така-шову бірні. Эдн хўв єазран фермермўдт ніімідллєнд ґгні. Фермермўд тедниг ґвсір, буудяєар теткні. Селінд сойлын Гер, школ, ФАП, пошт ўўлдљіні. Онц эзні хойр лавк кґдлљіні. 1970-ч љилмўдт тосхгдсн сойлын Гер селіні кеерўл болљана. Арєлач Юрий Дроновин нилчір селінд ірўн Николайин чонљ босхгдв. Сўл љилмўдт селіні біідл-љирєлд шинрлтс учрљана.
Воробьевск СМО-н толєач Павел Немошкалов олна сі хіідг, йир шунмєа кўн мґн. Давсн љилд селіні цутхлњд модд суулєљ, цецгўд тірљ, парк бўрдів. Сойлын герин ґґр хуучн фонтаныг ясљ шинрўлсмн. Келхд, эн фонтан хґр єар љил хооран кґдлдгін уурсмн. Тер мет селіні цутхлњд бичкдўдин талвњ бўрдісмн. Ода тенд кўўкд цуглрљ, шуугљ наадцхана. Ниднієі біірн бюджетіс парк, бичкдўдин талвњ бўрділєні, фонтан ясљ шинрўллєні кергт 500 сай арслњ єарєсн болдг.
Павел Немошкаловин седвірір эн љил муниципальн бўрдіц «Балєснд сін кец-таалта біідл тогталєн» гидг тґсвд орлцљана. Эн программин йовудт селіні цутхлњ талвњгиг ясхар зуралљана. Урднь талвњ хату девскрір бўркіті біісн билі, дала цаг давад, талвњгин девскрнь эвдрљ одљ. Тегід талвњгин біідлинь ясрулад шинрўлхмн. Энд тротуар тосхх, герл ґгдг сііхн панрмудар, шин скамейксар, хог-богин урнсар теткхмн. Ясврин кґдлмш келєні кергт ут тоодан 5 сай 500 мињє єар арслњ єарєгдв. Цутхлњ талвњгин дизайн-тґсвиг Элст балєснд бііх «Атриум» ООО ухалљ белдсмн. Селіні администрацин элчнр селіні імтнлі харєлтс бўрдієід, социальн сетьмўдт чигн зіњглљ, талвњгиг шинрўллєні тґсвин тускар медўлсн билі. Олна ухан-тоолвриг эркљін уга учртан авсн болдг. Талвњгин дизайн-тґсвиг батлсна хґґн тосхлтын кґдлмш кех организациг шўўљ авлєна марєан бўрдігдв.
Эн љил талвњгиг ясруллєна кґдлмшиг дуусхмн. Тиигід Воробьёвск СМО-н толєач Павел Немошкалов болн біірн імтн біісн єазран ясрулљ, кеерўлхір зўткљіні. Тедў мет эдн эвріннь тґрскн єазртан эњкр болљахнь мґн.

Маргарита АРЗАЕВА
И.Музраеван цоксн зург