• Поздравление Глав РК с Новым годом!

  Шин 2019 љил ґлзіті болтха!
  Шин 2019 љил орљах ик байрла нарта сііхн Хальмг єазрт біідг олн імтиг тањєчин Толєач Алексей Орлов йґрів. «Нег єазра кўндті мана улс! Шин љил орхин ґмн бидн дављах љилин ашиг диглнівидн, шин кўцлін тівљ, ирчгин туск зураєан йилєнівидн. Давсн љил бидн олна кўчір Хальмг Тањєчин цецгірлтин тґлі ик кґдлмш келівидн. Давсн љил темдглсн цуг зараєан бидн кўцілівидн, тегід чигн мана тањєч шин љилиг байрта-бахтаєар тосљ иргчин бат улан тосхљана.
  Шин орљах 2019 єаха љил маднд цугтаднь ўўділтин болн босхмљин, шин ґґдмд, Хальмг Тањєчин болн Ірісін цецгірлтин тґлі шин кўцімљд кўрлєні љил болтха!
  Хуучн љилд эклсн сін ул-сўўрті керг-ўўлдвр орљах шин љилд цааранднь кўцігдтхі! Цуг седклісн таднд цугтадтн бат-эрўл-менд, хґв-кишг, цецгірлт эдлљ біітн, байрта –бахатаєар шин љилін тостн! Тана сін саната ніілвр болн кўсл кўцтхі! Эв болн сін-сііхн љирєл, байр болн кўцімљ гер болєнд, ґрк-бўл болєнд ґсід-ґргљід йовтха! 2019 шин љиллі йґріљінів!»-гиљ йґрілин бичгт келгдљіні.
  Тер мет тањєчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко болн правительствин Ахлач Игорь Зотов, Ірісін Орн-нутгин Хўўвин депутатнр Марина Мукабенова болн Батор Адучиев тањєчин олн імтиг Шин љиллі йґріљ эднд хґв-кишгті, бат эрўл-мендті, байрта - бахта љирєлір біітн гиљ дурдв.

  • 29-12-2018, 13:08
 • Ðîñðååñòðó - 10 ëåò

  Â÷åðà â ðåñïóáëèêàíñêîé áèáëèîòåêå èì. À.Àìóð-Ñàíàíà ðàáîòíèêè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ (Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ) îòìåòèëè 10-ëåòíèé þáèëåé ñëóæáû. Êðîìå òîãî, èñïîëíèëîñü 20 ëåò ñî âðåìåíè ñîçäàíèÿ â ÐÔ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
  Ïî ýòîìó ñëó÷àþ ðàáîòíèêîâ ñëóæáû ïîçäðàâèëè çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Ì. Àêèìîâ, ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ Ì. Îðåøêèí è åãî çàìåñòèòåëü, ðóêîâîäèòåëü Ðîñðååñòðà ÐÔ Â. Àáðàì÷åíêî.
  Ê êîëëåãàì ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì îáðàòèëñÿ ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ ïî ÐÊ Äîëüãàí Áóâàòèíîâ. Îí ñêàçàë, ÷òî â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé Ðîñðååñòð âûïîëíÿåò î÷åíü âàæíûå äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû ôóíêöèè. Îí âåäåò Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ), Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé (ÃÐÑÎ), Ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè, Ãîñóäàðñòâåííûé êàòàëîã ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, ñâîäíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, âûïîëíÿåò äðóãèå æèçíåííî íåîáõîäèìûå âèäû ðàáîò. Ä. Áóâàòèíîâ íàçâàë ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ â ðåñïóáëèêå ñëîæíûì. Íåîáõîäèìî áûëî ïîäáèðàòü êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû, ïî ñóòè, íà "ãîëîì ìåñòå" ñîçäàâàòü ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêóþ áàçó, íàëàæèâàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè Êàëìûêèè. Ê òîìó æå íà òîò ìîìåíò îòñóòñòâîâàëè ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìàÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà. Íî áûëî áîëüøîå æåëàíèå ðàáîòàòü îòâåòñòâåííî, íå æàëåÿ ñèë è âðåìåíè. È âñêîðå ïðèøëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû, ñòàëî ÿñíî, ÷òî óñèëèÿ ïåðâîïðîõîäöåâ áûëè íå íàïðàñíû. Óïðàâëåíèþ ïîâåçëî íà ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå â ðàçíîå âðåìÿ âîçãëàâëÿëè ôèëèàë. Ýòî Á. Ñàíãàäæèåâà, Á. Ãàðÿåâ, Í. Õàçèêîâ è äðóãèå. Ê ñëîâó ñêàçàòü, Íèêîëàé Öåðåíîâè÷ Õàçèêîâ çà ýôôåêòèâíîå ðóêîâîäñòâî ôèëèàëîì áûë óäîñòîåí âûñîêîãî çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê Ðîñðååñòðà".
  Ïî ñëîâàì Ä. Áóâàòèíîâà, èç ãîäà â ãîä óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ, ñîêðàùàþòñÿ ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã çàêàç÷èêàì.  íàñòîÿùåå âðåìÿ Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â ñòðàíå.
  Ðàáîòíèêîâ ñëóæáû Ðîñðååñòðà ðåñïóáëèêè ïîçäðàâèëè, âðó÷èëè ïðèâåòñòâåííûå àäðåñà è ïîäàðêè Ïðåäñåäàòåëü Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) ÐÊ À. Êîçà÷êî, Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ È. Çîòîâ, ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî ÐÊ À. Áåëÿåâ, ïðîêóðîð ÐÊ Ð. Òþòþíèê, ìèíèñòð ïî çåìåëüíûì è èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì ÐÊ Á. Ëèäæèåâ, ãëàâà ã.Ýëèñòû, ïðåäñåäàòåëü Ýëèñòèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Â. Íàìðóåâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã. Ýëèñòû Á. Ìàíäæèåâ è äðóãèå.
  Ìíîãèå ðàáîòíèêè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ, ðàéîííûõ ìåæìóíèöèïàëüíûõ îòäåëîâ ôèëèàëà çà ïëîäîòâîðíóþ è òâîð÷åñêóþ ðàáîòó, à òàêæå ê 10-ëåòíåìó þáèëåþ áûëè ïîîùðåíû Áëàãîäàðíîñòÿìè Ãëàâû ÐÊ, Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) ÐÊ, Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ, àäìèíèñòðàöèè ã. Ýëèñòû. Íàãðóäíûìè çíàêàìè "10 ëåò Ðîñðååñòðó" çà ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè Ðîñðååñòðà, à òàêæå çà ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íèì áûëè íàãðàæäåíû Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ È. Çîòîâ è ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî ÐÊ À. Áåëÿåâ. Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî Ðîñðååñòðà Ä. Áóâàòèíîâ çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå, ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå Ðîñðååñòðà íàãðàæäåí Ïî÷åòíûì äèïëîìîì Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) ÐÊ, åìó æå çà ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå ñòîëèöû Êàëìûêèè âðó÷åí íàãðóäíûé çíàê "Çà çàñëóãè ïåðåä ãîðîäîì Ýëèñòîé".
  ×èíãèç ÁÀÄÌÀÅÂ

  • 26-12-2018, 09:44
 • Çàñåäàíèå Ñîâåòà êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíûõ îðãàíîâ


   ã. Ìîñêâå ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ Ïåòð Ýðåíäæåíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ñîâåòà êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ïðè Ñ÷åòíîé ïàëàòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Ñ÷åòíîé ïàëàòû ñòðàíû Àëåêñåÿ Êóäðèíà.
  Íà ñîâåùàíèè ÷ëåíû Ñîâåòà óòâåðäèëè íîâóþ ðåäàêöèþ Êîäåêñà ýòèêè è ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ðàáîòíèêîâ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ ÐÔ, âíåñëè èçìåíåíèÿ â Ðåêîìåíäàöèè ïî ñòðóêòóðå ïðåäñòàâëåíèÿ îáîáùåííîé èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà â ñôåðå çàêóïîê.
  Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè óòâåðæäåí ïëàí ðàáîòû Ñîâåòà êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ïðè Ñ÷åòíîé ïàëàòå ÐÔ è ïëàíû ðàáîò îòäåëåíèé Ñîâåòà â ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ è êîìèññèé Ñîâåòà íà 2019 ãîä, èçáðàí ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñîâåòà êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ïðè Ñ÷åòíîé ïàëàòå ÐÔ ïî ýòèêå.
  Íàø êîðð.

  • 26-12-2018, 09:44
 • Î ÷¸ì ïðîñèëè èçáèðàòåëè äåïóòàòà?


  Â÷åðà äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ, Ãåðîé Êàëìûêèè Áàòîð Àäó÷èåâ â Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé íåäåëè ïðîâåë ïðèåì ãðàæäàí.
  Äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð ÊàëìÃÓ Ïåòð Áèòêååâ ïîäåëèëñÿ ñ äåïóòàòîì ðÿäîì ñâîèõ ñîîáðàæåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåøåíèåì ïðîáëåì ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ êàëìûöêîãî ÿçûêà, ïðîñèë ïîìî÷ü â èõ ðåàëèçàöèè íà óðîâíå ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà. Áàòîð Àäó÷èåâ ñêàçàë, ÷òî ïîäîáíàÿ ïîääåðæêà ñ åãî ñòîðîíû áóäåò îêàçàíà.
  Ãëàâó Êåò÷åíåðîâñêîãî ÐÌÎ Ñàíàëà Ãîäæóðîâà áåñïîêîèò ïðîáëåìà îáìåëåíèÿ îçåðà Ñàðïà. Îíî íàõîäèòñÿ â Ñàðïèíñêîé íèçìåííîñòè Êàëìûêèè. Ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà îáðàòèëñÿ ê Á.Àäó÷èåâó ñ ïðîñüáîé äîíåñòè ïðîáëåìó äî çàèíòåðåñîâàííûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ è âïèñàòü çàòðàòû íà åæåãîäíîå ïîïîëíåíèå âîäîé îçåðà Ñàðïà â îáúåìå íå ìåíåå 160 ìëí êóá ì. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà Á. Àäó÷èåâ ïðåäëîæèë Ñ. Ãîäæóðîâó ïîñòàâèòü ïðîáëåìó øèðå, ïîòîìó êàê îçåðî Ñàðïà ðàñïîëàãàåòñÿ íà òåððèòîðèÿõ åùå íåñêîëüêèõ ðàéîíîâ. Íà ýòîì îñíîâàíèè äåïóòàò ïîñîâåòîâàë Ñ. Ãîäæóðîâó îáúåäèíèòüñÿ ñ ãëàâàìè äðóãèõ ðàéîíîâ è îáðàòèòüñÿ ñ äàííîé ïðîáëåìîé â ïðàâèòåëüñòâî Êàëìûêèè. Ïîñëå òîãî, êàê êàáèíåò ìèíèñòðîâ ðåñïóáëèêè, ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ðÿäà ðàéîíîâ, îáðàòèòñÿ çà ïîìîùüþ â ôåäåðàëüíûå âåäîìñòâà (Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è Ìèíïðèðîäû), äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû äàë ñëîâî, ÷òî áóäåò â Ìîñêâå ñïîñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ äàííîé ïðîáëåìû.
  Ïðèáëèæàåòñÿ 30-ëåòèå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, ñêàçàë äåïóòàòó Ãîñäóìû ïðåäñåäàòåëü ÊÐÎ "Àññîöèàöèÿ âîèíîâ-àôãàíöåâ Êàëìûêèè" Ñåðãåé Ëèäæèåâ. Îäíàêî, ïî ñëîâàì ïîñåòèòåëÿ, îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå ðàñïîëàãàåò ñðåäñòâàìè, ÷òîáû äîñòîéíî âñòðåòèòü ïàìÿòíóþ äàòó, îòìåòèòü íàãðàäàìè âåòåðàíîâ àôãàíñêîé âîéíû. Áàòîð Àäó÷èåâ âûäåëèë íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà Ñ. Ëèäæèåâó.
  Ïîñòóïèëî îáðàùåíèå îò ÊÐÎ ÂÒÎÎ "Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè" ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü äëÿ îðãàíèçàöèè âûåçäà íà ÕIII Âñåðîññèéñêóþ õóäîæåñòâåííóþ âûñòàâêó â Ìîñêâó. Äâà çàÿâëåíèÿ êàñàëèñü îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ â ïîëó÷åíèè æèëüÿ, à åùå äâà ïîñåòèòåëÿ ïðîñèëè îêàçàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ñâÿçè ñ òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèåé.
  Óñòíûå è ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò áûëè ïðèíÿòû ê ñâåäåíèþ äåïóòàòà. Á. Àäó÷èåâ ñêàçàë ïîñåòèòåëÿì, ÷òî áîëåå âíèìàòåëüíî èçó÷èâ èõ, îí ïðèìåò ïî íèì ðåøåíèÿ.

  Âàñèëèé ØÀÊÓÅÂ

  • 26-12-2018, 09:44
 • Îá Îáùåñòâåííîé Ìîëîä¸æíîé ïàëàòå

   ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå îá Îáùåñòâåííîé Ìîëîäåæíîé ïàëàòå Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïðè Íàðîäíîì Õóðàëå (Ïàðëàìåíòå) Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ (äàëåå - Ìîëîäåæíàÿ ïàëàòà) ïîñòàíîâëåíèåì Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ øåñòîãî ñîçûâà îò 18 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 78-VI îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ôîðìèðîâàíèþ Ìîëîäåæíîé ïàëàòû îáúÿâëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ îò ñóáúåêòîâ, îáëàäàþùèõ ïðàâîì äåëåãèðîâàòü ïðåäñòàâèòåëåé â Ìîëîäåæíóþ ïàëàòó ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé.
   ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì îá Îáùåñòâåííîé Ìîëîäåæíîé ïàëàòå Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïðè Íàðîäíîì Õóðàëå (Ïàðëàìåíòå) Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ îò 19 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 44-V, â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé ïàëàòû ìîãóò âõîäèòü ïðåäñòàâèòåëè îò: ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ðàéîííîãî (ãîðîäñêîãî) óðîâíÿ èëè ìîëîäåæíîé ñòðóêòóðû, ñîçäàííîé ïðè îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåëåãèðîâàííûå ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñïóáëèêè, óïîëíîìî÷åííîãî â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îáðàçîâàíèÿ; ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (àññîöèàöèè), çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè; ìîëîäåæíûõ ïîäðàçäåëåíèé ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé îáùåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, çàðåãèñòðèðîâàííîé íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè;
  îðãàíîâ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âûñøèõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.
  Â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé ïàëàòû òàêæå ìîãóò âõîäèòü ñàìîâûäâèæåíöû.
  Ïðåäñòàâèòåëè, äåëåãèðóåìûå â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé ïàëàòû, äîëæíû áûòü äååñïîñîáíûìè ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîëîæå 18 ëåò è íå ñòàðøå 35 ëåò.
  Ñóáúåêòû, îáëàäàþùèå ïðàâîì äåëåãèðîâàòü ïðåäñòàâèòåëåé â Ìîëîäåæíóþ ïàëàòó, íàïðàâëÿþò â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
  ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ðàéîííîãî (ãîðîäñêîãî) óðîâíÿ èëè ìîëîäåæíàÿ ñòðóêòóðà, ñîçäàííàÿ ïðè îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, - ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è õàðàêòåðèñòèêó ïðåäñòàâèòåëÿ;
  îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñïóáëèêè, óïîëíîìî÷åííûå â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îáðàçîâàíèÿ, - ïèñüìî î äåëåãèðîâàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ è õàðàêòåðèñòèêó ïðåäñòàâèòåëÿ;
  ìîëîäåæíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ (àññîöèàöèÿ) - ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî âûäâèæåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ, êñåðîêîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè è õàðàêòåðèñòèêó ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè (àññîöèàöèè);
  ìîëîäåæíîå ïîäðàçäåëåíèå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè - ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìîëîäåæíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïî âûäâèæåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ, êñåðîêîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêèé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè è õàðàêòåðèñòèêó ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ;
  îðãàíû ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âûñøåãî è ñðåäíåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ - ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî âûäâèæåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáðàçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, õàðàêòåðèñòèêó íà ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
  Ïðåäñòàâèòåëè, äåëåãèðóåìûå â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé ïàëàòû, è ñàìîâûäâèæåíöû ïðåäñòàâëÿþò â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïðîåêòû ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòàðèçìà ëèáî ñîöèàëüíûå ïðîåêòû â Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ðàññìàòðèâàåò ïðîåêòû ïðîãðàìì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè êàíäèäàòóðû â ñïèñîê ïðåäñòàâèòåëåé â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé ïàëàòû.
  Êàíäèäàòû â ÷ëåíû Ìîëîäåæíîé ïàëàòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
  êîïèþ ïàñïîðòà êàíäèäàòà;
  ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - î ðîäå çàíÿòèé êàíäèäàòà;
  ïèñüìåííîå ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà âêëþ÷åíèå åãî â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé ïàëàòû è îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
  Äîêóìåíòû îò ñóáúåêòîâ, îáëàäàþùèõ ïðàâîì äåëåãèðîâàòü ïðåäñòàâèòåëåé â Ìîëîäåæíóþ ïàëàòó, ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Ýëèñòà, óë. Ïóøêèíà, ¹ 18 (Äîì ïðàâèòåëüñòâà), 3 ýòàæ, Íàðîäíûé Õóðàë (Ïàðëàìåíò) Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ, îòäåë äîêóìåíòîîáîðîòà è êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, êàáèíåò ¹ 323, êîíòàêòíûé òåëåôîí (84722) 3-41-74. Âðåìÿ ðàáîòû ñ 9 äî 18 ÷àñîâ. Ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00. Âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
  Íàø êîðð.

  • 26-12-2018, 09:43
 • Ôèíàíñîâîé ãðàìîòå ó÷àò ñòóäåíòû

   íàñòîÿùåå âðåìÿ âîïðîñû êðåäèòíîãî ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ ïðèîáðåòàþò âñå áîëüøóþ àêòóàëüíîñòü. Íèçêèé óðîâåíü äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè è çà÷àñòóþ íåñïîñîáíîñòü îöåíèòü ñâîþ ðåàëüíóþ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ñïîñîáñòâóþò ðîñòó çàäîëæåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî êðåäèòàì.
  Êàëìûöêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà, êàê îïîðíûé ðåãèîíàëüíûé âóç, ðåàëèçóåò ðÿä ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîãðàìì, ñðåäè êîòîðûõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò ïðîåêò ïî ñíèæåíèþ çàêðåäèòîâàííîñòè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè.
   ðàìêàõ ïðîåêòà âòîðîé ãîä íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè âåäåò ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó ñòóäåí÷åñêèé ôèíàíñîâûé îòðÿä ÊàëìÃÓ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.  ïîäãîòîâêå òüþòîðîâ èç ÷èñëà âîëîíòåðîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âåäóùèå ñïåöèàëèñòû áàíêîâñêîãî ñåêòîðà, ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.
  Ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû-âîëîíòåðû ïðîâîäÿò ëåêöèè ïåíñèîíåðàì è òðóäîñïîñîáíîìó íàñåëåíèþ, èçäàþò èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë. Ôèíàíñîâûé îòðÿä ïîñåòèë âñå ðàéîíû ðåñïóáëèêè. Çà ïåðâûé ãîä ðàáîòû áûëî îáó÷åíî 3260 ÷åëîâåê, èç íèõ - 1007 ïåíñèîíåðîâ. Íà âòîðîé ãîä çàïëàíèðîâàíî îáó÷åíèå îêîëî 7000 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ ïåíñèîíåðîâ - 2600.
  Ïàðàëëåëüíî ñ îáó÷åíèåì ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè áûëî ïðîâåäåíî âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå ïîêàçàòåëÿ çàêðåäèòîâàííîñòè ñðåäè íàñåëåíèÿ, êîòîðîå ïîçâîëèëî âûÿâèòü íå òîëüêî êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó, ñîäåðæàòåëüíûå îñîáåííîñòè, íî è ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå ïàðàìåòðû êðåäèòíîãî ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ.
  Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíêåòèðîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî íà äàòó îáñëåäîâàíèÿ 65 ïðîöåíòîâ ðåñïîíäåíòîâ ïîëüçîâàëèñü ñðåäñòâàìè ïî îäíîìó è áîëåå êðåäèòíîìó äîãîâîðó, 35 ïðîöåíòîâ - íå èìåëè êðåäèòîâ. Ïðè ýòîì áîëåå àêòèâíî èñïîëüçóåò êðåäèòíûå ñðåäñòâà ñåëüñêîå íàñåëåíèå.
  Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î ðîñòå çàèíòåðåñîâàííîñòè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè êðåäèòíûìè ïðîäóêòàìè. Áîëåå àêòèâíî, ÷òî çàêîíîìåðíî, ïîëüçóåòñÿ êðåäèòàìè ýêîíîìè÷åñêè çàùèùåííàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ. Æèòåëè ðåãèîíà èñïîëüçóþò êðåäèò â êà÷åñòâå âûíóæäåííîãî ñðåäñòâà äëÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîáëåì.
  Íà äàííûé ìîìåíò ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ðàáîòà ñòóäåí÷åñêîãî ôèíàíñîâîãî îòðÿäà óæå äàåò ðåçóëüòàòû.  îòäåëåíèè Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ çàôèêñèðîâàëè ñíèæåíèå óðîâíÿ çàêðåäèòîâàííîñòè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè, óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ôèíàíñîâîãî ìîøåííè÷åñòâà.

  Íàø êîðð.

  • 26-12-2018, 09:42
 • Ïðèìåðû ìóäðîñòè è äîáðà


  Øàðíóòîâñêàÿ øêîëà èìåíè Á.Ñ. Ñàíäæàðûêîâà, êàê è ìíîãèå ñîâðåìåííûå øêîëû, âñå óâåðåííåå ñòàíîâèòñÿ ïîëíîöåííîé ñîñòàâëÿþùåé ñîöèàëüíîé ñôåðû æèçíè îáùåñòâà. Îíà îòðàæàåò ñåãîäíÿ õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè íàøåãî âðåìåíè: íåîáõîäèìûå âîçìîæíîñòè äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî âûáîðà îáó÷àþùåãîñÿ, ðåàëèçàöèè åãî ó÷åáíûõ, òâîð÷åñêèõ, ñïîðòèâíûõ ïîòðåáíîñòåé; âîçðàñòàþùóþ ðîëü ñóáúåêòà â îáåñïå÷åíèè ñâîèõ èíòåðåñîâ è âîçìîæíîñòåé, ðàçíîîáðàçèå ìîäåëåé äåÿòåëüíîñòè.
  Âàæíåéøåé çàäà÷åé øêîëû, ïîìèìî îáðàçîâàòåëüíîé, ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîççðåíèÿ ëè÷íîñòè, êîòîðîå ðàçâèâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðèîáðåòåíèÿ ðàñòóùèì ÷åëîâåêîì ñîöèàëüíîãî è íðàâñòâåííîãî, à òàêæå ðåàëüíîãî îïûòà. Ðåøàòü òàêóþ çàäà÷ó íàì ïîìîãàþò âûïóñêíèêè øêîëû ðàçíûõ ëåò. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ À.Í.Áàìáûøåâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Àëåêññòðîé". Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ óæå íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèÿ ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåøåíèè òàêèõ ñëîæíûõ ïðîáëåì, êàê ðåàëèçàöèÿ øêîëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ àêöèè "ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè". Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå øêîëû - ÄÎÓ "Êîëîêîëü÷èê" òîæå íå îáõîäèòñÿ áåç åãî ó÷àñòèÿ: êîâðîâûå ïîêðûòèÿ äëÿ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìíàò, êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ, ïîëîòåíöà - âñ¸ íåîáõîäèìî ìàëåíüêèì æèòåëÿì ïîñ¸ëêà. È ñòàðîæèëû ïîñ¸ëêà Øàðíóò íå îñòàþòñÿ áåç åãî ò¸ïëîãî âíèìàíèÿ: êàæäîìó èç íèõ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïðåäîñòàâëÿåò ïðîäóêòîâûå íàáîðû êî Äíþ ïîæèëûõ, êî Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè, à òàêæå íà ïðàçäíèêè.
  Áóêâàëüíî íà äíÿõ Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì è Äîðäæèåâûì Åâãåíèåì Àíàòîëüåâè÷åì, ãëàâîé ÊÔÕ "Øàðíóò", áûë ñäåëàí ñîâìåñòíûé ïîäàðîê: äëÿ øêîëüíîé "ÃÀÇåëè" îíè êóïèëè 6 çèìíèõ øèïîâàííûõ êîëåñ ïðîèçâîäñòâà Êîðåè. Å.Â.Äîðäæèåâ ïîñòîÿííî ïîìîãàåò â ïðèîáðåòåíèè íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ, ñëàäêèõ ïðèçîâ äëÿ äåòâîðû.
  Ñëîâà ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè ìû ïðîèçíîñèì è â àäðåñ áðàòüåâ Ìàíäæèåâûõ: Âèêòîðà Íèìãèðîâè÷à, ïðåäïðèíèìàòåëÿ, è Àëåêñåÿ Íèìãèðîâè÷à, äèðåêòîðà ÁÓ ÐÊ "Óïðàâëåíèå ïî ýêñïëóàòàöèè ãðóïïîâûõ âîäîïðîâîäîâ",
  Óíêàíæèíîâà Ãåîðãèÿ Äàíèëîâè÷à, äèðåêòîðà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñòàíöèÿ àãðîõèìè÷åñêîé ñëóæáû "Êàëìûöêàÿ", Äàâàåâà Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à, ïðåäïðèíèìàòåëÿ, áðàòüåâ Ñàêñîíîâûõ.
  Æèòåëè ïîñåëêà Øàðíóò: Ìó÷êàåâà Íèíà Íàðìàåâíà, ïðåäïðèíèìàòåëè Áóêèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ è ßêîá Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà, æèâîòíîâîäû Ìàíäæèåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, Õîäæèåâ Ýðåíäæåí Åâãåíüåâè÷, Ëåâãååâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷, Ìàíöàåâ Áîðèñ Øþãååâè÷ îêàçûâàþò ïîìîùü â ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ øàõìàòíî-øàøå÷íûõ òóðíèðîâ íà êóáîê ïàìÿòè Á.Ñ.Ñàíäæàðûêîâà, ñîðåâíîâàíèé ïî ìèíè-ôóòáîëó íà Êóáîê Ãåðîÿ Êàëìûêèè Ýðåíäæåíîâà Ï.Â., â ïðàçäíîâàíèè ìåæäóíàðîäíîãî Äíÿ çàùèòû äåòåé.
  Îêàçûâàÿ ïîìîùü, íàøè çåìëÿêè íå ïðîñòî äàðÿò ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, íî è ó÷àò äåòåé áëàãîðîäñòâó è äîáðó íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå. À ñòàðîæèëû ïîñåëêà, âñïîìèíàÿ èõ ïðàðîäèòåëåé è ðîäèòåëåé, ãîâîðÿò: "Ýäí ààâ-ýýšíð³í äóðàš éîâíà".
  Âñå ó÷àñòíèêè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà: îáó÷àþùèåñÿ, èõ ðîäèòåëè, ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, ñîòðóäíèêè øêîëû âûðàæàþò ñëîâà ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè íàøèì ñïîíñîðàì, ëþäÿì, êîòîðûå íåðàâíîäóøíû ê ðîäíîé øêîëå, ñâîåé ìàëîé ðîäèíå.
  Îò âñåé äóøè õîòèì ïîæåëàòü íàøèì çåìëÿêàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ ñåìüÿì. Ïóñòü íèêîãäà íå èññÿêíóò âàøà äîáðîòà è ìóäðîñòü, à ñîçèäàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü áóäåò ñëóæèòü òîëüêî âî áëàãî âñåì.
  Ëþáîâü ËÈÄÆÈÅÂÀ,
  çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû ïî ÓÂÐ

  • 26-12-2018, 09:42
 • Âåíèàìèí Ãàðìàåâ: "Êàðàòý - áîåâîå èñêóññòâî"

  Â Ðîññèè êàðàòý çàðîäèëîñü â 1978 ãîäó. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòîò âèä ñïîðòà çàíÿë ñâîå "ìåñòî ïîä ñîëíöåì". Îäíèì èç ìàñòåðîâ, êîòîðûå ðàçâèâàþò è ïîïóëÿðèçèðóþò ÿïîíñêîå áîåâîå èñêóññòâî, ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíûé âñåìó ìèðó òèòóëîâàííûé êàðàòèñò Âåíèàìèí Ãàðìàåâ. Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðà "Êàðàòý-äî ñèòî-ðþ" îí ïîñåòèë Êàëìûêèþ ñ ìàñòåð-êëàññîì äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ðåñïóáëèêè.
  - Âåíèàìèí, ñåãîäíÿ âû èçâåñòíû æèòåëÿì ãîðîäîâ è ñòðàí êàê íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà, Åâðîïû ïî êàðàòý. Êàê ïðèøëè â ýòîò âèä ñïîðòà?
  -  êîíöå ñåìèäåñÿòûõ â ìî¸ì ðîäíîì ãîðîäå, Ëîáíÿ, êàê è âî âñåé ñòðàíå, âñå ñîøëè ñ óìà: íà÷àëàñü "ýïèäåìèÿ êàðàòý". ß, êàê è âñå ñïîðòñìåíû, çàðàçèëñÿ. "Áîëåçíü" ëåãëà òîãäà íà áëàãîäàòíóþ ïî÷âó: äî ýòîãî çàíèìàëñÿ äðóãèìè âèäàìè ñïîðòà (âîëüíîé áîðüáîé, äçþäî, áîêñîì), íî âñå ýòî áûëî ìíå, ñêàæåì òàê, íå ïî âêóñó. ß ÷åòêî ïîíèìàë, ÷òî õîòåë çàíèìàòüñÿ êàðàòý èëè êóíã-ôó.
  Ïîïóëÿðíîñòü êàðàòý ðîñëà ñ ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèåé. Îáû÷íûå ñïîðòèâíûå çàëû áûëè íàáèòû ó÷åíèêàìè, ñòðàæäóùèìè èçó÷åíèÿ ÿïîíñêîãî èñêóññòâà áîÿ. Íà çàíÿòèÿõ íå õâàòàëî ìåñòà: ìû ñ ðåáÿòàìè ñòîÿëè áëèçêî ê äðóã äðóãó, êàê øïðîòû â áàíêå.
  Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ñ òðåíèðîâîê â ñïîðòèâíîì çàëå îáû÷íîãî ñîâåòñêîãî ãîðîäêà è íà÷àëñÿ ìîé ïóòü êàðàòèñòà.
  - Êàðàòèñòû èñïîëüçóþò ðàçíûå ñòèëè áîåâîãî èñêóññòâà. Ñêàæèòå, êàêèå ñòèëè â áîþ âû èñïîëüçóåòå?
  - Ó ìåíÿ íåò ÷åòêîé ïëàíèðîâêè ñòèëåâîãî áîÿ, íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî âñå òåõíèêè è ñòèëè, êîòîðûå èñïîëüçóþò êàðàòèñòû, äîëæíû áûòü äîâåäåíû äî èäåàëà.
  Ïîýòîìó äëÿ ìåíÿ ñàìîå âàæíîå â áîþ - ýòî, âî-ïåðâûõ, ëàêîíè÷íîå è îòòî÷åííîå ìàñòåðñòâî, òî åñòü áàçîâàÿ òåõíèêà, îòðàáîòàííàÿ äî ôèëèãðàííîñòè. Âî-âòîðûõ, ýòî âíèìàíèå è êîíòðîëü, êàê ãîâîðÿò ÿïîíöû "çàíøèí". ×òî æå êàñàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ñòèëåé â áîþ: ýòî âñå ïðèõîäèò âî âðåìÿ ïðîöåññà, ïî íàèòèþ.
  - Óñïåõ ó÷åíèêîâ - òðóä ó÷èòåëÿ. Ñêàæèòå, êòî áûë âàøèì ñýíñýåì â êàðàòý?
  - Åñòü îñíîâíîé ìàñòåð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ìîèì ñýíñýåì, åãî çîâóò Ñàòî Òýöóî. Îí áûë ïèîíåðîì åùå ñîâåòñêîãî êàðàòý. Áîëåå òîãî, ýòî ïåðâûé ÿïîíñêèé ñýíñýé, êîòîðûé íà÷àë ïðåïîäàâàòü êàðàòý â ÑÑÑÐ. Îí äëÿ ìåíÿ - ðîäèòåëü â áîåâîì èñêóññòâå, êàðàòý.
  - Ìîæåòå ëè íàçâàòü êàðàòý, äåéñòâèòåëüíî, èñêóññòâîì?
  - Äà, êîíå÷íî! Åæåäíåâíî êàðàòèñò ñâîþ òåõíèêó äîâîäèò äî èäåàëà. Ïîëèðóåò åå. Îòòà÷èâàåò, íåçàâèñèìî îò òîãî, âûñòóïàåò îí íà ñîðåâíîâàíèÿõ èëè íåò. Áëàãîäàðÿ óïîðñòâó, îí ñòàðàåòñÿ ñòàòü ëó÷øå! Ýòî, íà ìîé âçãëÿä, è åñòü ïðèçíàê èñêóññòâà: íàõîäèòü è ðàçâèâàòü â ñåáå ãðàíè òåõíèêè áîåâîãî èñêóññòâà ÷åðåç âûñîêèé ñïðîñ íà óñåðäèå è òðóä.
  - Ñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü âû óäåëÿåòå êàðàòý?
  - Åñëè ãîâîðèòü î çàíÿòèÿõ ñ ó÷åíèêàìè è ëè÷íûõ òðåíèðîâêàõ, òî ó ìåíÿ â äåíü íà êàðàòý óõîäèò ÷àñîâ ïî 12.
  - Âû òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé íàáëþäàë çà ðàçâèòèåì êàðàòý åùå â ÑÑÑÐ, â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ñêàæèòå, ÷åì ðîññèéñêîå êàðàòý îòëè÷àåòñÿ îò ñîâåòñêîãî?
  - Òðóäíî òàê ñðàçó îòâåòèòü íà âîïðîñ. Íî îïðåäåëåííî òî÷íî â òî âðåìÿ, â ÑÑÑÐ èìåþ â âèäó, çàíèìàþùèõñÿ ðåáÿò áûëî â ðàçû áîëüøå: ìíîãèå óâëåêàëèñü äî ôàíàòèçìà.
  À ñåé÷àñ êàðàòý çàíÿëî ñâîþ íèøó â ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ñòàëî íåìíîãî âûõîëîùåííûì. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîâîäèòñÿ ìíîãî ñïîðòèâíûõ òóðíèðîâ è ñîðåâíîâàíèé. È ðîññèéñêèå êàðàòèñòû ñòàëè çàíèìàòüñÿ ñåé÷àñ íå èñêóññòâîì, à â áîëüøåé ñòåïåíè - ñïîðòîì äëÿ äîñòèæåíèÿ ñïîðòèâíîãî ðåçóëüòàòà. Íî ýòî íå åñòü ïëîõî.
  - Ñåãîäíÿ â íà÷àëå ìàñòåð-êëàññà âû ñêàçàëè ðåáÿòàì èç Êàëìûêèè î òîì, ÷òî çäåñü ñîáðàëèñü íàñòîÿùèå êàðàòèñòû. Ñêàæèòå, à êàêèì äîëæåí áûòü íàñòîÿùèé êàðàòèñò?
  - ß ñ÷èòàþ, ÷òî îñíîâíûå ñîñòîÿíèÿ íàñòîÿùåãî êàðàòèñòà: ìèðîëþáèå, ñïîêîéñòâèå è äèñöèïëèíèðîâàííîñòü. Ïðè÷åì äèñöèïëèíà ó íåãî äîëæíà áûòü âî âñåì!
  Ìíå èíòåðåñíî áûòü â Êàëìûêèè, ñðåäè ðîäñòâåííîãî íàðîäà, ðàä, ÷òî ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå òÿíåòñÿ ê ñïîðòó, õî÷åò ñòàòü ìóæåñòâåííûì è ñèëüíûì. Ñêàæó, ÷òî ñèëà äîëæíà áûòü äîáðîé, íå íàïðàâëåíà íà íàñèëèå, çëî.
  ß ïðèåõàë ïî ïðèãëàøåíèþ çäåøíèõ êàðàòèñòîâ, ëþäåé, ëþáÿùèõ ñâîå äåëî è óâëå÷åííûõ. Ýòî Î÷èð Ìàíäæèåâ, Ôåäåðàöèÿ êàðàòý ñèòî-ðþ, Äæàíãàð Áàñàíãîâ, êëóá êàðàòý "Àõíð-îéðàòû".

  Ëþáîâü ÖÅÁÅÊÎÂÀ,
  ñòóäåíòêà 3-ãî êóðñà
  íàïðàâëåíèÿ "æóðíàëèñòèêà" ÊàëìÃÓ

  • 26-12-2018, 09:41
 • ×òîáû íàðîäû æèëè â ìèðå è ñîãëàñèè

  Â÷åðà â êîíôåðåíö-çàëå Äîìà ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå "êðóãëîãî ñòîëà": "Óêðåïëåíèå ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ".  í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ãëàâà Êàëìûêèè Àëåêñåé Îðëîâ, ìóôòèé Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé Ðåñïóáëèêè, ïðåäñåäàòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà ìóñóëüìàí Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, ÷ëåí Ñîâåòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðåëèãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèè Èñìàèë Áåðäèåâ, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà Êàëìûêèè, äåïóòàòû Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) ÐÊ, ìóôòèè âñåõ Ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è ÞÔÎ, ãäå òðàäèöèîííî èñïîâåäóþò èñëàì, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè íåêîììåð÷åñêîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî Ôîíäà ïîääåðæêè èñëàìñêîé êóëüòóðû, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è âñåõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé Êàëìûêèè.
  Äî íà÷àëà "êðóãëîãî ñòîëà" Ãëàâà Êàëìûêèè ïðîâåë âñòðå÷ó ñ åãî îðãàíèçàòîðàìè, è, âûñòóïàÿ óæå íà çàñåäàíèè, ñêàçàë: "ß äîáàâëþ ê òîìó, ÷òî ãîâîðèë ðàíåå íà âñòðå÷å, ÷òî êàê è, íàâåðíîå, âñå íàðîäû Ðîññèè, êàëìûöêèé íàðîä ïðîøåë ÷åðåç ìíîãèå èñïûòàíèÿ, íî ëþäÿì ñâîéñòâåííî çàáûâàòü î ïëîõîì, à â ïàìÿòè âñåãäà îñòàåòñÿ òîëüêî äîáðîå è ñâåòëîå. Áîëåå 4-õ âåêîâ íàçàä íàøè ïðåäêè ïðèøëè ñþäà íà áåðåãà Âîëãè è ñåäîãî Êàñïèÿ â ïîèñêàõ ëó÷øåé äîëè, ñêàçî÷íîé ñòðàíû Áóìáà, ïîòîìó ÷òî ìû âñå âîñïèòàíû íà íàøåì ãåðîè÷åñêîì ýïîñå "Äæàíãàð". Îñíîâíàÿ åãî ëèíèÿ - ýòî ïîèñê ñ÷àñòüÿ, ñêàçî÷íîé ñòðàíû, ãäå ëþäè æèâóò â äðóæáå, ìèðå è ñîãëàñèè, è, ïî ñóòè, ìû îáðåëè çäåñü áëàãîïîëó÷èå, äîáðîñîñåäñòâî ñ ðóññêèìè áðàòüÿìè è áðàòñêèìè êàâêàçñêèìè íàðîäàìè. Ïîòîì íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ óæå â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé èìïåðèè ìû âñåãäà îùóùàëè ýòî. È íàøè ïðåäêè çàùèùàëè îäíó îáùóþ ðîäèíó, Ðîññèþ".
  Àëåêñåé Îðëîâ òàêæå ñêàçàë î òîì, ÷òî ñêîðî â ðåñïóáëèêå ìû áóäåì îòìå÷àòü ñêîðáíóþ äàòó, 75-ëåòèå äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà, è ýòà ñêîðáíàÿ ñòðàíèöà â èñòîðèè âñåé ñòðàíû: ìèëëèîíû ãðàæäàí ïîäâåðãëèñü ðåïðåññèÿì, ãèáëè â ëàãåðÿõ ÃÓËÀÃà, ìíîãèå êàâêàçñêèå íàðîäû òàê æå, êàê è êàëìûêè, ïîäâåðãëèñü íàñèëüñòâåííîé äåïîðòàöèè è äî ñèõ ïîð õðàíÿò ãîðüêóþ ïàìÿòü î òîì âðåìåíè. Íî äàæå òàì, â Ñèáèðè, ìíîãèå âûæèâàëè, áëàãîäàðÿ òåïëó è ñîñòðàäàíèþ ìåñòíûõ æèòåëåé, ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé.
  Ãëàâà Êàëìûêèè îñîáî îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ïåðåæèâàåò íå ñàìûå ëó÷øèå è ñïîêîéíûå âðåìåíà, à ãîäû õîëîäíîé âîéíû - ýòî åù¸ öâåòî÷êè. "Ñåãîäíÿ ìû âèäèì îòêðûòóþ ðóñîôîáèþ, ÿ áû ïîä÷åðêíóë - ðîññîôîáèþ, îòêðûòóþ óãðîçó,- ñêàçàë À. Îðëîâ. - Ðîññèÿ âñòàëà íà íîãè, êðåïíåò è çàÿâëÿåò î ñâîèõ ïðàâàõ, êàê íàöèè, è ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå áóäåò îïðåäåëÿòü ìèðîâóþ ïîëèòèêó, êîíå÷íî æå, ýòî íå íðàâèòñÿ íàøèì âðàãàì. Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà, íóæíû íàøå åäèíñòâî, áðàòñòâî è äðóæáà".
  Ãëàâà ÐÊ îòìåòèë, ÷òî êîíôåðåíöèÿ ìóôòèåâ â Êàëìûêèè - ýòî çíàê äðóæåëþáèÿ è ãîñòåïðèèìñòâà åå æèòåëåé.
  "È ÿ ðàä, ÷òî ýòè íàøè âñòðå÷è ñòàíîâÿòñÿ òðàäèöèåé, åùå ðàç ñêàæó î ñâîåì ïðåäëîæåíèè, êîòîðîå ïðîçâó÷àëî: ÿ ïðåäëàãàþ, óâàæàåìûå ãîñòè, ÷òîáû ýòîò Ñîâåò ìóôòèåâ ñòàë åæåãîäíûì. À ìû âñåãäà ãîòîâû ðàñïàõíóòü âàì íå òîëüêî äâåðè, íî è ñåðäöà", - ñêàçàë â çàêëþ÷åíèå À. Îðëîâ.
  Âèöå-ñïèêåð Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) ÐÊ Íèêîëàé Íóðîâ ïîæåëàë ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû ó÷àñòíèêàì "êðóãëîãî ñòîëà" îò èìåíè êîëëåã-äåïóòàòîâ, îçâó÷èë ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ ñïèêåðà ðåãèîíàëüíîãî Ïàðëàìåíòà À.Â. Êîçà÷êî.  íåì, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü, ÷òî îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè óäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèå ïðîöåññó ñîõðàíåíèÿ äóõîâíûõ öåííîñòåé, ñîõðàíåíèþ ÿçûêà è êóëüòóðû, ðåëèîãèîçíûõ òðàäèöèé âñåõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â íàøåé ðåñïóáëèêå.
  "Ýòî óæå âòîðàÿ êîíôåðåíöèÿ, òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ óêðåïëÿþò äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðåãèîíàìè. Âàøå ïðèáûòèå â Ýëèñòó ÿâëÿåòñÿ èñêðåííèì æåëàíèåì, ÷òîáû âñå íàðîäû Ðîññèè æèëè â äðóæáå è ñîãëàñèè…", - îòìå÷àëîñü â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå.
   ñâîåì âûñòóïëåíèè Èñìàèë Áåðäèåâ, â ÷àñòíîñòè, îòìåòèë ñëåäóþùåå: "Ìû ïðèêëàäûâàåì âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå íå çàáûâàëî ñâîèõ òðàäèöèè, îáû÷àåâ, â íèõ åñòü ïîñòóëàòû äëÿ ñîâìåñòíîãî îáùåæèòèÿ íàðîäîâ. ß íàäåþñü, åñëè ìû áóäåì æèòü ïî íàøèì çàêîíàì, òðàäèöèÿì, òî ó íàñ âñå áóäåò íîðìàëüíî… Ó íàñ íåêîòîðûå íà÷èíàþò ïóòàòü è ãîâîðÿò, ÷òî ðîññèÿíå - ýòî ðóññêèå, íî ýòî íàöèîíàëüíîñòü, à ðîññèÿíèí - ýòî íàöèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ âñå íàðîäû ñòðàíû. Ìû âñå - ðîññèÿíå, è ÿ ëè÷íî ãîðæóñü òåì, ÷òî ÿ ðîññèÿíèí, à ïî íàöèîíàëüíîñòè ÿ - êàðà÷àåâåö. Ïðè ñîöèàëèçìå ìû âñå áûëè ñîâåòñêèìè ëþäüìè. Íå ñìîòðåëè, êòî êàêîé íàöèîíàëüíîñòè. Ïî÷åìó âñå ýòî ðàçâàëèëîñü, ïîòîìó ÷òî âåðû íå áûëî, õîòåëè óáðàòü ðåëèãèþ èç æèçíè ëþäåé, è ãîñóäàðñòâî ðàçðóøèëîñü. Íî âñå, ÷òî áûëî õîðîøåãî â òîì ñòðîå, íàì íàäî ïåðåíÿòü, èñïîëüçîâàòü. ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà çà òî, ÷òî îí ñîõðàíèë íàøó ñòðàíó, ñåé÷àñ ìû çíàåì, ÷òî Ðîññèÿ áûëà íà ãðàíè ðàçâàëà. Àìåðèêà ñòðîèëà ïëàíû ïî ðàçäðîáëåíèþ ñòðàíû, íàðîäîâ òàê æå, êàê êîãäà-òî ðàçâàëèëè ìîãó÷óþ äåðæàâó ÑÑÑÐ…
  Ìû, ðåëèãèîçíûå ëþäè, íå âìåøèâàåìñÿ â ïîëèòèêó, íî ìû ãðàæäàíå ðåñïóáëèêè, ñòðàíû, è êàæäûé íà ñâîåì ìåñòå äîëæåí âíîñèòü ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå è óêðåïëåíèè ñòðàíû".
  Áîëüøóþ îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ áîëüøîãî ôîðóìà ïðîâåë ìóôòèé Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ Ñîëòàíàõìåä Êàðàëàåâ, îí òåïëî è ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ "êðóãëîãî ñòîëà": "Î÷åíü ðàä, ÷òî ñåãîäíÿ ïðîõîäèò âñòðå÷à ñ ó÷àñòèåì òàêèõ àâòîðèòåòíûõ ëþäåé: ìóôòèåâ èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé. Âî âòîðîé ðàç ìû ïðîâîäèì ñòîëü âàæíûé è àêòóàëüíûé ôîðóì äëÿ óêðåïëåíèÿ ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, îïèðàÿñü íà ìíîãîëåòíèé îïûò, íàêîïëåííûé â Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ. Çäåñü äàâíî ñëîæèëèñü òðàäèöèè ìåæêóëüòóðíîãî, ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî äèàëîãà, íà äîëæíîì óðîâíå âñå êîíôåññèè ðàçâèâàþòñÿ, âåäóò ðàáîòó, òàêæå ïðîâîäÿò ñîâìåñòíûå ñîâåùàíèÿ, âñòðå÷è. Ó íàñ ñëîæèëèñü òåñíûå è áðàòñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó âñåìè íàðîäàìè Êàëìûêèè, îñîáî õî÷ó îòìåòèòü ïðàâîñëàâíûå è áóääèéñêèå êîíôåññèè.  1999 ãîäó, êîãäà â Äàãåñòàí âòîðãëèñü ýêñòðåìèñòû, íàøè áðàòüÿ, ïðàâîñëàâíûå è áóääèñòû, ñðàçó îáðàòèëèñü ê íàì: â ÷¸ì íóæíà ïîìîùü, ìû íå ìîæåì ñòîÿòü â ñòîðîíå. Îíè âûñòóïèëè íà òåëåâèäåíèè. È ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà, æèòåëåé ðåñïóáëèêè ìû îùóòèëè ïîìîùü è ïîääåðæêó". Ñ.Êàðàëàåâ òàêæå ãîâîðèë î òîì, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, âðîäå áû õîðîøî, ÷òî ñåãîäíÿ ðàçâèâàþòñÿ èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, íî íå õâàòàåò íðàâñòâåííîñòè, äóõîâíîñòè.
  Îò èìåíè øàäæèí-ëàìû Êàëìûêèè, Ïî÷åòíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Åãî Ñâÿòåéøåñòâà Äàëàé-ëàìû â Ðîññèè, Ìîíãîëèè è ñòðàíàõ ÑÍà ÒýëîÒóëêó ðèíïî÷å è âñåõ áóääèñòîâ ðåñïóáëèêè ãîñòåé, ó÷àñòíèêîâ "êðóãëîãî ñòîëà" ïðèâåòñòâîâàë ñâÿùåííîñëóæèòåëü Öåíòðàëüíîãî õóðóëà Êàëìûêèè "Çîëîòàÿ îáèòåëü Áóääû Øàêüÿìóíè" Ñàíàí - ãåëþíã. Îí çà÷èòàë îáðàùåíèå øàäæèí-ëàìû Êàëìûêèè: "Îòðàäíî è ñèìâîëè÷íî, ÷òî òàêîå ñîáûòèå ïðîâîäèòñÿ â íàøåé ðåñïóáëèêå, âåäü â Êàëìûêèè óñïåøíî äåéñòâóåò Ìåæðåëèãèîçíûé ñîâåò, çàäà÷àìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ óêðåïëåíèå âçàèìîïîíèìàíèÿ è äèàëîãà ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ðåëèãèîçíûõ òðàäèöèé, â ÷àñòíîñòè, áóääèçìà, ïðàâîñëàâèÿ è èñëàìà.


  • 25-12-2018, 09:51
 • ×èñòûé âçãëÿä “Ëóêîéëà”

   ìèíóâøóþ ñóááîòó â ã. Ýëèñòå ÷åñòâîâàëè ïîáåäèòåëåé ýêîëîãè÷åñêîãî êîíêóðñà "×èñòûé âçãëÿä", îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî âûñòóïèëà Êîìïàíèÿ "ËÓÊÎÉË".
  Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â ýòíîêóëüòóðíîé ãèìíàçèè èì. Çàÿ-Ïàíäèòû â ôîðìàòå íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà. Ïîçäðàâèëè ðåáÿò ñ ïîáåäîé íà÷àëüíèê îòäåëà îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÎÎÎ "ËÓÊÎÉË-Íèæíåâîëæñêíåôòü" Åâãåíèé Âîðîíèí, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã. Ýëèñòû Áàäìà Ìàíäæèåâ è ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÊ Íèêîëàé Ìàíöàåâ, â ñâîåì âûñòóïëåíèè îòìåòèâøèé, ÷òî ïî ðàáîòàì, ïðåäñòàâëåííûì íà êîíêóðñ, ìîæíî ñêàçàòü î òîì, ÷òî äâå öåëè, êîòîðûå îí ïðåñëåäóåò - âûÿâëåíèå òâîð÷åñêèõ äåòåé è âîñïèòàíèå ïðàâèëüíîãî îòíîøåíèÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå, äîñòèãíóòû.
  Îòìåòèì, ÷òî â ñòåïíîì ðåãèîíå êîíêóðñ "×èñòûé âçãëÿä" ïðîâîäèòñÿ óæå â òðåòèé ðàç. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó âûáèðàëè ëó÷øèé ôîòîñíèìîê, òî â ýòîì - äåòñêèå ðèñóíêè íà òåìó "Ïðèðîäà ðîäíîé ñòåïè".
  Íà êîíêóðñ "×èñòûé âçãëÿä" áûëî íàïðàâëåíî áîëåå 120 çàÿâîê îò ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñî âñåõ øêîë ðåñïóáëèêè. Êàæäûé ôèíàëèñò áûë íàãðàæäåí äèïëîìîì. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè ó÷åíèöà Ýëèñòèíñêîé øêîëû ¹17 Ýíãåëà Î÷èðîâà, ó÷åíèê Áåðãèíñêîé ÑÎØ Íàèëü Òóåêáàñîâ è ó÷åíèê Áóðàíèíñêîé ÑÎØ Àëäàð Áàòàäæèåâ, çàíÿâøèå 1, 2 è 3-å ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî. Ðåáÿòàì áûëè âðó÷åíû äèïëîìû è öåííûå ïðèçû.
  Ïî ñëîâàì ïîáåäèòåëüíèöû êîíêóðñà Ýíãåëû Î÷èðîâîé, ó÷èòåëüíèöà ðèñîâàíèÿ ïðåäëîæèëà åé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íà ÷òî Ýíãåëà îõîòíî ñîãëàñèëàñü. Íà ðàáîòó áûëî ïîòðà÷åíî îêîëî íåäåëè.
  "Ìû â òðåòèé ðàç ïðîâîäèì íàø êîíêóðñ, íàïðàâëåííûé íà ýêîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ âîñïèòàíèÿ äåòåé. Êàæäûé ãîä ó íàñ ïðåäóñìîòðåí íîâûé ôîðìàò äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ èíòåðåñà ó÷àñòíèêîâ.  áóäóùåì ãîäó ìû ïîïûòàåìñÿ ñäåëàòü èëëþñòðèðîâàííîå ñî÷èíåíèå, êàê â ïåðâûé ðàç, íî õîòèì, ÷òîáû ýòî áûëî ñî÷èíåíèå êàê íà ðóññêîì, òàê è êàëìûöêîì ÿçûêàõ. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî áóäåò àêòóàëüíî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîïóëÿðèçàöèè ðîäíîãî ÿçûêà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è äóõîâíîãî íàñëåäèÿ êàëìûöêîãî íàðîäà", - ðàññêàçàë íà÷àëüíèê îòäåëà îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÎÎÎ "ËÓÊÎÉË-Íèæíåâîëæñêíåôòü" Å.Âîðîíèí.
  Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñîñòîÿëîñü íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå äëÿ äåòåé è âðó÷åíèå èì ñëàäêèõ ïîäàðêîâ.
  Òàòüÿíà ÖÓÐÞÌÎÂÀ

  • 25-12-2018, 09:50