• “Óðîê ïàòðèîòèçìà”

  Ðîññèÿ - îãðîìíàÿ ñòðàíà, êîòîðàÿ ñëàâèòñÿ ñâîåé ìíîãî÷èñëåííîé àðìèåé.
  Ñåãîäíÿ, êàê è â áûëûå âðåìåíà, íàøà Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ çíàìåíèòà ñâîèìè âîèíàìè. Ó íå¸ ñëàâíîå ïðîøëîå è äîñòîéíîå áóäóùåå. À áóäóùåå íàøåé àðìèè - ýòî ïîäðàñòàþùèå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè.

  • 18-04-2018, 09:15
 • Ïðèìåð ìóæåñòâà è ÷åñòè

  Ïîçäðàâëåíèå
  Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå âåòåðàíû!
  Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
  Ëó÷øèå ãîäû ñâîåé æèçíè âû ïîñâÿòèëè ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó. È ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåòå ïðèíîñèòü ïîëüçó îáùåñòâó, çàíèìàÿñü ïðîïàãàíäîé ñîáëþäåíèÿ çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà, ïðîâîäÿ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
  Îïûò è çíàíèÿ, êîòîðûìè äåëÿòñÿ âåòåðàíû ñ ìîëîäûìè ñîòðóäíèêàìè ïðàâîïîðÿäêà, ïîçâîëÿþò áîëåå îïåðàòèâíî è ýôôåêòèâíî ðåøàòü ñåðüåçíûå âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå ïåðåä îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñâîåé ðàáîòîé âû âíîñèòå ñâîé âåñîìûé âêëàä â ôîðìèðîâàíèå èìèäæà ñîòðóäíèêà ïîëèöèè â ðîññèéñêîì îáùåñòâå. Âû âñåãäà áûëè è îñòàåòåñü ïðèìåðîì ìóæåñòâà è ÷åñòè, âåðíûìè õðàíèòåëÿìè è ãàðàíòàìè ïðååìñòâåííîñòè ëó÷øèõ òðàäèöèé.
  Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âûðàæàþ âñåì òåì, êòî, ïðîéäÿ ñóðîâûå èñïûòàíèÿ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â òÿæåëîå ïîñëåâîåííîå âðåìÿ îêàçàëñÿ íà ïåðåäîâîì ðóáåæå ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïðåñòóïíîñòè, ïðîÿâëÿÿ ïðè ýòîì âîëþ, ìóæåñòâî, ðåøèòåëüíîñòü, èíèöèàòèâó è çàáîòó î ëþäÿõ.
  Äîðîãèå âåòåðàíû!  ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðíîãî íåáà è äîëãîëåòèÿ!
  Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë
  ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ
  ãåíåðàë-ìàéîð ïîëèöèè À.Â. Ìèøàãèí

  • 18-04-2018, 09:14
 • "Ñîêîëû" îõðàíÿþò íåôòåïðîâîä ÊÒÊ-Ð

  ß íàõîæóñü â äåæóðíîé êîìíàòå îõðàííîé ñòðóêòóðû "Íà÷èí", êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò îõðàíó îáúåêòîâ Êàñïèéñêîãî òðóáîïðîâîäíîãî êîíñîðöèóìà - íåôòåïðîâîäíîé ñèñòåìû Òåíãèç-Íîâîðîññèéñê. Íà îãðîìíîé öèôðîâîé ïàíåëè ìû âèäèì ëèíèþ íåôòåïðîâîäà è èçîáðàæåíèÿ àâòîìàøèí, ñòîÿùèõ âäîëü òðàññû, è äâèæóùèõñÿ: îïåðàòîð â ðåæèìå îíëàéí íàáëþäàåò çà ðàáîòîé ëèíåéíûõ îõðàííèêîâ. Èòàê, 24 ÷àñà â ñóòêè ñîòðóäíèêè ÎÎÎ ÷àñòíîé îõðàííîé îðãàíèçàöèè "Íà÷èí" ñòîÿò íà ñòðàæå âàæíåéøèõ îáúåêòîâ ÀÎ "ÊÒÊ-Ð", ïðîòÿæåííîñòüþ áîëåå ïîëóòûñÿ÷è êèëîìåòðîâ ïî áåçëþäíûì ñòåïíûì è ïîëóïóñòûííûì ïðîñòîðàì Êàëìûêèè è Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè.

  • 17-04-2018, 09:28
 • Ñèòóàöèÿ ïî òóáåðêóë¸çó óëó÷øàåòñÿ

   ã.Ýëèñòå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîáûâàëà ãëàâíûé âíåøòàòíûé ôòèçèàòð ÞÔÎ, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé òóáåðêóëåçà Ðîñòîâñêîãî ìåäóíèâåðñèòåòà, ïðîôåññîð, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê Ëþäìèëà Øîâêóí. Îíà ïîñåòèëà íàø ðåãèîí, ÷òîáû îêàçàòü îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ è ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîé ñëóæáå Êàëìûêèè.

  • 17-04-2018, 09:17
 • “Áóðÿòèè åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó Êàëìûêèè!”

   Êàëìûêèè â òå÷åíèå äâóõ äíåé íàõîäèëñÿ ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð èçäàíèÿ "ÌÊ â Áóðÿòèè", äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ôåäåðàëüíîãî ïàðëàìåíòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ÁÓÄÓÅÂ. Íàø êîððåñïîíäåíò ïîïðîñèë âûñîêîãî ãîñòÿ ðàññêàçàòü, ñ êàêîé öåëüþ îí íàõîäèòñÿ â Êàëìûêèè, è ïîäåëèòüñÿ ïåðâûìè âïå÷àòëåíèÿìè îò çíàêîìñòâà ñ ðåñïóáëèêîé. Âîò ÷òî îí ñêàçàë:

  • 17-04-2018, 09:10
 • Óâåêîâå÷åíî èìÿ Êàðñûáàÿ Ñïàòàåâà

  Â÷åðà â ã.Ýëèñòå íà Àëëåå Ãåðîåâ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå áàðåëüåôà Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êàðñûáàþ Ñïàòàåâó, ñîâåðøèâøåìó ïîäâèã â êàëìûöêèõ ñòåïÿõ â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü íàêàíóíå 100-ëåòèÿ Ãåðîÿ.  òîæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âåòåðàíû âîéíû, ðóêîâîäñòâî Êàëìûêèè è ã.Ýëèñòû, ïðåäñòàâèòåëè êàçàõñêîé äèàñïîðû, îáùåñòâåííîñòü ãîðîäà.
  Êàðñûáàé Ñïàòàåâ ðîäèëñÿ 15 àïðåëÿ 1918 ãîäà â ñ. Êîêòîáå â ìíîãîäåòíîé ñåìüå êàçàõà-êðåñòüÿíèíà. Æèëè áåäíî. Îêîí÷èâ ïÿòü êëàññîâ, Êàðñûáàé ïîøåë ðàáîòàòü â êîëõîç ñåëà Òóðòêóëü ×àÿíîâñêîãî ðàéîíà ×èìêåíòñêîé îáëàñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ.
   1942 ãîäó áûë ïðèçâàí íà ôðîíò. ×ëåí ÂÊÏ (á) ñ 1942 (ïðèíÿò ïåðåä áîåì).
  Êàðñûáàé Ñïàòàåâ áûë çàðÿæàþùèì ìèíîìåòà 2-é áàòàðåè 13-ãî Îòäåëüíîãî êîííî-àðòèëëåðèéñêîãî äèâèçèîíà 61-é êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè 4-ãî êàâàëåðèéñêîãî êîðïóñà Þæíîãî ôðîíòà, ðÿäîâîé. 23 íîÿáðÿ 1942 ãîäà â ðàéîíå ï. Øàðíóò Êàëìûöêîé ÀÑÑÐ Êàðñûáàé Ñïàòàåâ óíè÷òîæèë èç ìèíîì¸òà îäèí âçâîä ãèòëåðîâñêîé ïåõîòû, îòðàæàÿ àòàêè ïðîòèâíèêà. 26 íîÿáðÿ 1942 ãîäà â ðàéîíå óêàçàííîãî êàëìûöêîãî ïîñåëêà åãî áàòàðåÿ îòðàæàëà àòàêó ñ òð¸õ ñòîðîí 36-òè òàíêîâ ñ àâòîìàò÷èêàìè.  ýòîé áèòâå Êàðñûáàé Ñïàòàåâ èç ìèíîì¸òà ñòàë îòñåêàòü æèâóþ ñèëó ãèòëåðîâöåâ îò òàíêîâ. Êîãäà ïðîðâàâøèéñÿ òàíê ñòàë óãðîæàòü áàòàðåå, îí ñ ìèíîé â ðóêàõ áðîñèëñÿ ïîä íåãî è ïîäîðâàë ñåáÿ è âðàæåñêóþ áðîíèðîâàííóþ ìàøèíó. Òàê îí ðåøèë èñõîä áîÿ öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè.
  Ïîõîðîíåí â áðàòñêîé ìîãèëå â ïîñ¸ëêå Øàðíóò Ñàðïèíñêîãî ðàéîíà Êàëìûêèè.
  Çà ýòîò ïîäâèã 17 àïðåëÿ 1943 ãîäà Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ Êàðñûáàþ Ñïàòàåâó ïîñìåðòíî áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ íà ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåöêèìè çàõâàò÷èêàìè è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì îòâàãó è ãåðîéñòâî.
   ïàìÿòü î Ãåðîå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êàðñûáàå Ñïàòàåâå åãî ðîäíîå ñåëî Êîêòîáå áûëî ïåðåèìåíîâàíî â Ñïàòàåâî. Èìÿ Êàðñûáàÿ Ñïàòàåâà íîñèò ÃÓ "Øêîëà-ëèöåé ¹ 7" ãîðîäà Øûìêåíòà è ÃÓ "Íåïîëíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà" â ñåëå Ñïàòàåâî. ×òóò èìÿ Ãåðîÿ è â Êàëìûêèè.  øêîëüíîì ìóçåå ï. Øàðíóò èìååòñÿ ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ Ê. Ñïàòàåâó. Ó÷àùèåñÿ äåðæàò ñâÿçü ñ ðîäñòâåííèêàìè Ãåðîÿ. Äèðåêòîð ìåñòíîé øêîëû Êëàðà Äîðäæèåâà âûïóñòèëà êíèãó "Ïîäâèã ñîëäàòà", ïîñâÿùåííóþ Ê. Ñïàòàåâó.
  Ïî÷åòíîå ïðàâî îòêðûòü áàðåëüåô áûëî ïðåäîñòàâëåíî Ãëàâå ÐÊ Àëåêñåþ Îðëîâó è ïðåäñåäàòåëþ ÎÎ "Êàçàõñêèé êóëüòóðíûé öåíòð "Æåðëåñòåð" Õàòèìóëëå Èäðèñîâó.
  Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ, Àëåêñåé Îðëîâ, ïðåæäå âñåãî, ïîçäðàâèë ñîáðàâøèõñÿ ñ âàæíûì ñîáûòèåì, îòêðûòèåì íîâîãî áàðåëüåôà. Íà âîéíå íå äåëèëèñü íà íàöèîíàëüíîñòè. Âñå áûëè êðàñíîàðìåéöàìè, çàùèòíèêàìè ðîäèíû îäíîé âåëèêîé è ìîãó÷åé ñòðàíû. Êàê ïîä÷åðêíóë Îðëîâ, ìèíóâøàÿ âîéíà îñòàíåòñÿ äëÿ âñåõ íàðîäîâ íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñòðàíû, êàê Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ìíîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè îòäàëè ñâîè æèçíè çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü ñâîåãî ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå è Êàðñûáàé Ñïàòàåâ. Ãëàâà ÐÊ íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû ïîæåëàë çåìëÿêàì, ïðåæäå âñåãî, âåòåðàíàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà è áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ÷òîáû íèêîãäà íå ïîâòîðèëàñü âîéíà. À ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ ïîæåëàë, ÷òîáû îíè çíàëè ñâîþ ñëàâíóþ èñòîðèþ, ãîðäèëèñü åþ è âñåãäà áûëè ãîòîâû âñòàòü íà çàùèòó ñâîåé ðîäèíû.

  • 14-04-2018, 09:32
 • Ìèõàèë ÊÐÞÊÎÂ: "Æåëàþ æèòåëÿì ðåñïóáëèêè áåëîé äîðîãè!"

  Èìÿ ìåæäóíàðîäíîãî àðáèòðà Ìèõàèëà Êðþêîâà øèðîêî èçâåñòíî â øàõìàòíûõ êðóãàõ. Ýòî îí â íà÷àëå 90-õ â ðîäíîì Ñåðïóõîâå ïðîâîäèë òóðíèðû, êîãäà ïî èçâåñòíûì ïðè÷èíàì â ñòðàíå øàõìàòíàÿ æèçíü, âïðî÷åì, íå òîëüêî øàõìàòíàÿ, ïðåáûâàëà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà íóëå. Âðåìåíà áûëè êðàéíå òÿæåëûìè. È èìåííî òîãäà, áëàãîäàðÿ êðþêîâñêèì òóðíèðàì, â ïîëíûé ãîëîñ çàÿâèëè î ñåáå òàêèå þíûå øàõìàòèñòû, êàê Åâãåíèé Òîìàøåâñêèé, Ýðíåñòî Èíàðêèåâ, Äåíèñ Õèñìàòóëëèí, Òàòüÿíà è Íàäåæäà Êîñèíöåâû, äåñÿòêè áóäóùèõ çâåçä. Ñ 1 ïî 7 àïðåëÿ Ìèõàèë Êðþêîâ â êà÷åñòâå ãëàâíîãî ñóäüè ñîðåâíîâàíèé îáñëóæèâàë Âòîðîé ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ëþáèòåëåé øàõìàò â ã.Ñî÷è. Òîãäà è ïðîèçîøëà ñ íèì áåñåäà íàøåãî êîððåñïîíäåíòà.

  • 14-04-2018, 09:24
 • Íàøè êîìàíäû - ëó÷øèå

  Ñ 7 ïî 9 ìàðòà 2018 ãîäà â ã. Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ X Âñåðîññèéñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé ôåñòèâàëü PROFEST. Çà äåâÿòü ïðîøåäøèõ ëåò ôåñòèâàëü äåéñòâèòåëüíî ñòàë îäíèì èç êðóïíåéøèõ ìåðîïðèÿòèé â Åâðîïå â îáëàñòè èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ðîáîòîòåõíèêè è ìåõàòðîíèêè ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè.  ôåñòèâàëå ïðèíÿëî ó÷àñòèå ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ - áîëåå 7000 ÷åëîâåê èç 74-õ ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíà è Óçáåêèñòàíà. Ñîðåâíîâàíèÿ ïîáèëè ðåêîðä ïî ïîñåùàåìîñòè - çà òðè äíÿ íà íèõ ïîáûâàëî 25 000 ãîñòåé.

  • 14-04-2018, 09:08
 • Í¢äí³ øèí êëèíèê ñåêãäâ

  Óðš ´äð Ýëñò áàëºñíä "Í¢äí³ ìèêðîõèðóðãèéèí ´´ä³í ÷èíðò³ òåõíîëîãèí êëèíèê" ãèäã ó÷ðåæäåíü áàéðèí á³³äëä ñåêãäâ. Ýí êåðã-¢¢ëäâðò Õàëüìã Òàœº÷èí ýð¢ë-ìåíä õàðëºíà ìèíèñòðèí äàðóê Ãàëèíà Äèíêèåâà îðëöàä, òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâèí èëã³ñí É´ð³ëèí áè÷ãèã óìøâ.

  • 14-04-2018, 09:06