• Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ

   ã. Ìîñêâå 20 äåêàáðÿ ïðîéäåò òðàäèöèîííàÿ åæåãîäíàÿ áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Îíà ñòàíåò 14-é ïî ñ÷åòó. Íàêàíóíå ïðåññ-ñåêðåòàðü Ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ ðàññêàçàë ðîññèéñêèì ÑÌÈ, ÷òî ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñåé÷àñ ìíîãî âðåìåíè óäåëÿåò ïîäãîòîâêå ê ìàñøòàáíîìó ìåðîïðèÿòèþ. Ýòî òðàäèöèîííàÿ ðàáîòà è ñ âåäîìñòâàìè, è ñî ñïðàâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè.
   ýòîì ãîäó íà ìåðîïðèÿòèå àêêðåäèòîâàíî ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ÑÌÈ: 702 ÷åëîâåêà. Ñî ñâîèìè âîïðîñàìè ê Â.Â. Ïóòèíó â ñòîëèöó Ðîññèè âûåõàëè è æóðíàëèñòû Ðåñïóáëèêàíñêîãî èíôîðìàãåíòñòâà "Êàëìûêèÿ". Ìåðîïðèÿòèå áóäóò òðàíñëèðîâàòü âñå ôåäåðàëüíûå êàíàëû.
  Áàòà ÁÎÂÀÅÂ

  • 19-12-2018, 10:09
 • Óðîê äëÿ ýëèñòèíñêèõ ó÷àùèõñÿ

   ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äëÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèé è îöåíêè ïåíñèîííûõ ïðàâ Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ Íàäåæäà Êåêëååâà ïðîâåëà óðîê ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè äëÿ ó÷åíèêîâ 8-ãî êëàññà ÑÎØ ¹ 20 ã.Ýëèñòû.
  Ïðåäñòàâèòåëü ÎÏÔÐ ðàññêàçàëà îáó÷àþùèìñÿ, ÷òî áóäóùàÿ ïåíñèÿ âî ìíîãîì çàâèñèò îò íèõ ñàìèõ. È äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü áóäóùóþ ïåíñèþ, íóæíî èìåòü áîëüøîé ñòàæ è ðàáîòàòü òàì, ãäå ïëàòÿò "áåëóþ" çàðïëàòó, à íå â "êîíâåðòàõ"; ãðàìîòíî óïðàâëÿòü áóäóùåé íàêîïèòåëüíîé ïåíñèåé, âûáèðàÿ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè èëè íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäû.
  Í.Êåêëååâà îáðàòèëà îñîáîå âíèìàíèå ó÷àùèõñÿ íà òî, ÷òî ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïåðèîäàõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ìåñòàõ ðàáîòû, ðàçìåðå íà÷èñëåííûõ ðàáîòîäàòåëÿìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ îíè ìîãóò ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ ÏÔÐ, â ÷àñòíîñòè "Ëè÷íîãî êàáèíåòà ãðàæäàíèíà" íà ñàéòå âåäîìñòâà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì äîïåíñèîííîãî âîçðàñòà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè çíàòü î ñâîèõ óæå ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ.
  Êðîìå òîãî, ñîòðóäíèê ÎÏÔÐ ðàçúÿñíèëà ñîáðàâøèìñÿ î íîâøåñòâàõ â ïåíñèîííîì è ñîöèàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå â 2018 ãîäó, â ÷àñòíîñòè, î íîâîì çàêîíå, ïîäïèñàííîì Ïðåçèäåíòîì ÐÔ 3 îêòÿáðÿ ñ.ã. (ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ïåíñèé").
  Íàïîìíèì, ÷òî åæåãîäíî ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíîé êàìïàíèè ïî ïîâûøåíèþ ïåíñèîííîé è ñîöèàëüíîé ãðàìîòíîñòè ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè ñîòðóäíèêè Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïðîâîäÿò â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñòðàíû îòêðûòûå óðîêè, ëåêöèè, "êðóãëûå ñòîëû" è "Äíè îòêðûòûõ äâåðåé", ðàññêàçûâàÿ â ïðîñòîé è äîñòóïíîé ôîðìå îá îñíîâàõ ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàíû è î ñïîñîáàõ ôîðìèðîâàíèÿ áóäóùèõ ïåíñèîííûõ ïðàâ.

  Íàø êîðð.

  • 19-12-2018, 10:05
 • Ðàçâèâàòü íàöèîíàëüíûå ÿçûêè è êóëüòóðó

  Â÷åðà ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ âñòðåòèëèñü ñ äîêòîðîì èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äåêàíîì Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì.Ëîìîíîñîâà Àíäðååì Øóòîâûì.
  Òåìîé äëÿ îáñóæäåíèÿ ñòàë âîïðîñ îáùåé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè è ïîëèòèêè.
  "Ñïàñèáî çà âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ âàìè. Äëÿ ìåíÿ ýòî î÷åíü âàæíî, ïîñêîëüêó Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ðîññèè, å¸ ñîâðåìåííûé íîâûé ñîçûâ î÷åíü áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåò âçàèìîäåéñòâèþ ñ Îáùåñòâåííûìè ïàëàòàìè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå Êàëìûêèè. Êîìèññèÿ, êîòîðóþ ÿ âîçãëàâëÿþ, ïî îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè, èìååò ñâîé ïëàí ðàáîòû. Î÷åíü áîëüøîå âíèìàíèå â íåé áóäåò óäåëåíî äåÿòåëüíîñòè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî èñòîðè÷åñêîé ïîëèòèêå è ïðîñâåùåíèþ", - ñêàçàë À.Øóòîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, äëÿ èñòîðèè è ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé èäåíòè÷íîñòè ðîññèÿí î÷åíü âàæíî ñîõðàíèòü ïðåäñòàâëåíèå î íàøåì èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì. "Çäåñü ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîå çíà÷åíèå èìååò èñòîðè÷åñêèé ïàòðèîòèçì, ñ êîòîðûì ñòàðøåå ïîêîëåíèå âî âðåìÿ âîéíû øëî â àòàêó, çàùèùàÿ ñòðàíó è ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä, è â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è ðàíüøå. Ýòà ñèòóàöèÿ, êîãäà ìû äîëæíû ðåøèòü äëÿ ñåáÿ: ëèáî èñòîðè÷åñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåæíàöèîíàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü ðàçìûâàåòñÿ, è òîãäà ìû çíàåì, êàêèå ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòû, ëèáî ìû ñîõðàíÿåì òî åäèíñòâî, îáùóþ èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü, êîòîðàÿ ñâÿçûâàëà íàøè íàðîäû è ïîêîëåíèÿ", - ñêàçàë À.Øóòîâ. Ïî åãî ñëîâàì, èìåííî ýòó çàäà÷ó íàìåðåíà ðåøàòü ðàáî÷àÿ ãðóïïà.
  Êðîìå òîãî, ïðîôåññîð ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè íà áóäóùèé ãîä. Òàê, íàðÿäó ñ "êðóãëûìè ñòîëàìè" è êîíôåðåíöèÿìè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ îá ó÷åáíèêàõ ïî èñòîðèè Ðîññèè, êîòîðûå áûëè ñîçäàíû ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà. "Îáùåñòâî, â ëèöå àêòèâèñòîâ è Îáùåñòâåííûõ ïàëàò ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå äîëæíî îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò ýòîé âàæíîé êðóïíîé çàäà÷è", - çàÿâèë Àíäðåé Øóòîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, ñîâðåìåííûå ó÷åáíèêè ïî èñòîðèè - ïðåäìåò îñîáîé çàáîòû è áåñïîêîéñòâà ó îáùåñòâåííîñòè. " 90-å ãîäû íàì áûëè íàâÿçàíû îñîáûå, èíîãäà íåãàòèâíûå, èíòåðïðåòàöèè íàøåãî èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî. Íà íåêîòîðûå äîãìàòè÷åñêèå ñþæåòû ñîâåòñêèõ ó÷åáíèêîâ áûëè äàíû çåðêàëüíûå îòâåòû, òî åñòü îäèí íåãàòèâ ñìåíèëñÿ äðóãèì. ß äóìàþ, ÷òî ýòî âåñüìà ïå÷àëüíî, ïîñêîëüêó íàì íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ïàìÿòü îá èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì - íåîòúåìëåìûé ýëåìåíò ôîðìèðîâàíèÿ ïîçèòèâíîãî îáðàçà Ðîññèè â ñîâðåìåííîì ìèðå. Åñëè ìû ñ÷èòàåì, ÷òî èñòîðèÿ Ðîññèè - ýòî ÷åðåäà áåñêîíå÷íûõ îøèáîê, òî òàê è áóäóò âîñïðèíèìàòü ñòðàíó ïðåäñòàâèòåëè íàøåãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, à òàêæå è â ìèðå. Íàì íåîáõîäèìî îçàáîòèòüñÿ òåì, ÷òîáû ìû ïðàâèëüíî èíòåðïðåòèðîâàëè íàøå èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå â ïîçèòèâíîì êëþ÷å. Íàì åñòü, ÷òî âñïîìíèòü. Çäåñü íóæíû ïðàâèëüíûå àêöåíòû, êîòîðûå ìîãëè îêàçûâàòü ôîðìèðóþùåå âîçäåéñòâèå è âîñïèòûâàëè áû ìîëîäîå ïîêîëåíèå íà ëó÷øèõ ïðèìåðàõ íàøåé îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè", - çàêëþ÷èë äåêàí ÌÃÓ.
  Ïîìèìî ó÷åáíèêîâ ïî èñòîðèè, îäíà èç âàæíûõ çàäà÷ íà ñåãîäíÿ - ñîõðàíåíèå ðîäíîãî ÿçûêà. Ïî ìíåíèþ Øóòîâà, áåç òîãî, ÷òîáû êàæäûé íàðîä èìåë ñâîé îáðàç ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî, íåâîçìîæíî ñôîðìèðîâàòü èñòîðè÷åñêóþ îáùåðîññèéñêóþ èäåíòè÷íîñòü.
  "Àêöåíò íà ðàçâèòèå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð è ÿçûêîâ - òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèè è, êîíå÷íî, âõîäèò â çàáîòû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ñòðàíû. ß äóìàþ, â õîäå ñåãîäíÿøíåé âñòðå÷è ìû ñôîðìèðóåì ïëàí ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå áóäåì â äàëüíåéøåì ðåàëèçîâûâàòü", - çàêëþ÷èë Àíäðåé Øóòîâ.
  Òàòüÿíà ÖÓÐÞÌÎÂÀ

  • 19-12-2018, 10:05
 • Ïðèíÿò ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò íà òðåõëåòíèé ïåðèîä

  (Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
  ×åòâåðòü áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíà íà âûïîëíåíèå ïðîãðàìì â ÀÏÊ, êîììóíàëüíîé è òðàíñïîðòíîé ñôåðàõ, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå. Áþäæåò, ïî ñëîâàì Î. Øóðãó÷ååâà, ñôîðìèðîâàí ñ ó÷åòîì èíòåãðàöèè â ãîñïðîãðàììû ÐÊ äåâÿòè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.
  Äîõîäû áþäæåòà ïëàíèðóþòñÿ â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ: íà 2019-é ãîä - 14 979 322,9 òûñ. ðóáëåé, íà 2020-é - 13 062 983,8 òûñ. ðóáëåé, íà 2021-é ãîä - 13 300 808,2 òûñ. ðóáëåé.
  ×òî êàñàåòñÿ ðàñõîäîâ, òî îíè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ: íà 2019-é ãîä - 15 130 254,5 òûñ. ðóáëåé ñ óâåëè÷åíèåì íà 2 997 532 òûñ. ðóáëåé, íà 2020-é - 13 145 219,5 òûñ. ðóáëåé ñ óâåëè÷åíèåì íà 1 892 817,1 òûñ. ðóáëåé, íà 2021-é ãîä - 13 137 066,3 òûñ. ðóáëåé ñ óâåëè÷åíèåì íà 2 000 301,2 òûñ. ðóáëåé.
  Îáñóæäåíèå áþäæåòà âûøëî æàðêèì. Íî â èòîãå ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò áûë ïðèíÿò àáñîëþòíûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.  ñâÿçè ñ ýòèì Ãëàâà ÐÊ À. Îðëîâ ïîáëàãîäàðèë ïàðëàìåíòàðèåâ çà ïîääåðæêó çàêîíîïðîåêòà âî âòîðîì ÷òåíèè. Îí ñêàçàë, ÷òî äîêóìåíò íà ñàìîì äåëå ñëîæíûé, îí íàöåëåí íà âûïîëíåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìàéñêîãî óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ.  íåãî âêëþ÷åíû âàæíûå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, êîòîðûå îáÿçûâàþò âûïîëíèòü ãëàâíóþ ñòðàòåãè÷åñêóþ çàäà÷ó: ðåàëèçîâàòü ïðîðûâíîå ðåøåíèå Ïðåçèäåíòà. Ýòè çàäà÷è ïîñòàâëåíû íà áëèæàéøèå 6 ëåò. Ñðåäñòâà íà âûïîëíåíèå ïðîãðàìì âûäåëÿþòñÿ áåñïðåöåäåíòíûå, êàê èç ôåäåðàëüíîãî, òàê è ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòîâ. Ãëàâà ÐÊ ïðèçíàë, ÷òî áþäæåò, êàê è ëþáîé äðóãîé äîêóìåíò, èìååò íåäîðàáîòêè. Íî, êàê ýòî áûâàåò, íà ïðîòÿæåíèè ãîäà âåäåòñÿ àêêóðàòíàÿ ðàáîòà ñ áþäæåòîì, îí êîððåêòèðóåòñÿ, â íåãî âíîñÿòñÿ ïîïðàâêè, åãî äîâîäÿò äî íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ.
  À.Îðëîâ âìåñòå ñ òåì çàÿâèë, ÷òî íå áóäåò êîììåíòèðîâàòü ðàçâåðíóâøèåñÿ äèñêóññèè âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ çàêîíîïðîåêòà.  ÷àñòíîñòè, Àëåêñåé Ìàðàòîâè÷ ñêàçàë, ÷òî îí, êàê âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî Êàëìûêèè, îáÿçàí óâàæàòü ïðàâà ëþáîãî ãðàæäàíèíà ðåñïóáëèêè. È â ñâÿçè ñ ýòèì âíåñ ïðåäëîæåíèå ñîçäàòü â Ïàðëàìåíòå êîìèññèþ ïî ýòèêå. Íà íåäàâíî ñîñòîÿâøåìñÿ ñúåçäå ÂÏÏ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîäîáíàÿ êîìèññèÿ áûëà ñîçäàíà, ÷òî áóäåò ïðàâèëüíî âîñïðèíÿòî ãðàæäàíàìè, êîòîðûå ïðîãîëîñîâàëè çà ïðàâÿùóþ ïàðòèþ. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ íîðìàëüíîé, êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû â ðåñïóáëèêàíñêîì Ïàðëàìåíòå, çàÿâèë Ãëàâà ðåãèîíà.
  Íà ñåññèè òàêæå ïðèíÿò áþäæåò ÒÔÎÌÑ íà ïðåäñòîÿùèå òðè ãîäà. Ïî ýòîìó âîïðîñó âûñòóïèë äèðåêòîð ÒÔÎÌÑ ÐÊ Ñ. ßêøèáàåâ. Îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ÒÔÎÌÑ íà 2019-é ãîä ñîñòàâèò 3 421 686,2 òûñ. ðóáëåé, íà 2020-é - 3 681 341,2 òûñ. ðóáëåé, íà íà 2021-é ãîä - 3 923 051,6 òûñ. ðóáëåé.
  Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí ÐÊ î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ. Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ äîïîëíèòåëüíûì âûäåëåíèåì ÐÊ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ. Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå ïîçâîëÿò óâåëè÷èòü çàðïëàòó îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû, ïîâûñèòü ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó , íàçíà÷àåìóþ ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî ðåáåíêà, âûïëàòó çà óñëóãè ÆÊÕ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí è ò.ä.
  Ñ ó÷åòîì ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé ïàðàìåòðû áþäæåòà ñîñòàâÿò: íà 2018-é ãîä ïî äîõîäàì - 13 048 893,6 òûñ. ðóáëåé, íà 2019-é - 10 322è821,9 òûñ. ðóáëåé.
  Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà óñòàíîâëåíèå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, êîòîðûé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50% îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè êàïðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
  Â ñâÿçè ñ ðåôîðìîé ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ãðàæäàíàì, èìåþùèì çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà", ñîõðàíåíû âñå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
  Ïðèíÿò çàêîí, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ìåíüøèå ñðîêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ çâàíèé çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêîâ äëÿ ãðàæäàí, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå êóëüòóðû.
  Íà çàñåäàíèè òàêæå îòðåãóëèðîâàíû âîïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé è ñîòðóäíèêîâ àïïàðàòà ìèðîâûõ ñóäåé.
  ×èíãèç ÁÀÄÌÀÅÂ

  • 19-12-2018, 10:04
 • ×èñòàÿ âîäà - õîðîøåå çäîðîâüå

  ×åëîâåê ñ÷àñòëèâ, êîãäà îí çäîðîâ, è âñå îñòàëüíûå æèçíåííûå ïðîáëåìû ðåøàåìû â òîé èëè èíîé ñòåïåíè. Ýòî àêñèîìà. Íàøå çäîðîâüå çàâèñèò òîëüêî îò îòíîøåíèÿ ê íåìó. È åùå èìååò çíà÷åíèå òî, êàê ïèòàåìñÿ, ÷åì äûøèì, è î÷åíü âàæíî, êàêóþ âîäó ïüåì…
   Ýëèñòå ìàëî êòî óïîòðåáëÿåò âîäó èç-ïîä êðàíà, æåñòêîñòü ãîðîäñêîé âîäû îäíàæäû âûðàçèë èçâåñòíûé âðà÷ Ìèõàèë Èãíàòüåâè÷ Ýðåíöåíîâ îäíîé ôðàçîé: "Îíà íåãîäíà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ïèòüÿ - ïî ìíîãèì ïàðàìåòðàì îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè òåõíè÷åñêîé âîäû". Îí è äðóãîé äîêòîð, Âèêòîð Àëåêñååâè÷ Íèäþëèí, äàâíî ïðîâåëè íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïðèøëè ê ïå÷àëüíîìó èòîãó: ìî÷åêàìåííàÿ è æåë÷åêàìåííàÿ áîëåçíè, ðàçëè÷íûå âèäû àëëåðãèè, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, îíêîëîãè÷åñêèå ïàòîëîãèè âûçûâàþòñÿ ïëîõèì êà÷åñòâîì âîäû, ýêîëîãèåé.
   ðàçâèòûõ ñòðàíàõ äàâíî î÷èùàþò âîäó ôèëüòðàìè, è ñòàíäàðòû ÷èñòîòû òàêîâû, ÷òî íàì îñòàåòñÿ òîëüêî èì çàâèäîâàòü. Ê ïðèìåðó, â ßïîíèè, ãäå ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî äîëãîæèòåëåé, íîðìîé ñ÷èòàåòñÿ ñîäåðæàíèå ñîëåé â âîäå ìåíåå 80 ìã/ëèòð, â äðóãèõ ñòðàíàõ - ÷óòü ïîâûøå, à â Ðîññèè - íå áîëåå 1500 ìã/ë ïî ÃÎÑÒó.
   Ýëèñòå âîäó çàêàçûâàþò â êàíèñòðàõ, äëÿ ýòîãî åñòü ñåðâèñ äîñòàâêè âîäû, ïîòîì â ñïàëüíûõ ðàéîíàõ ïðåäïðèèì÷èâûå ëþäè óñòàíîâèëè øêàô÷èêè, ãäå ìîæíî ïðèîáðåòàòü âîäó â ¸ìêîñòÿõ.  îôèñàõ ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé ñòîÿò êóëåðû ñ âîäîé èçâåñòíûõ ôèðì. Ïðîâåäåííûå àíàëèçû ïîêàçûâàþò, ÷òî â âîäå âî âñåõ âàðèàíòàõ ïðèñóòñòâóþò ñîëè, äàæå ôèëüòðîâàííîé. Êîíå÷íî, ïåðå÷èñëåííàÿ æèâèòåëüíàÿ âëàãà ãîðàçäî ÷èùå, ÷åì òà, êîòîðàÿ ëüåòñÿ èç êðàíà íà êóõíå íàøèõ êâàðòèð è äîìîâ. Ñ ýòèì ñîãëàñèìñÿ. Íî åñòü îäíî "íî".
  Âñå ñòàíäàðòû ïèòüåâîé âîäû ïðåâîñõîäèò î÷èùåííàÿ íåìåöêèì ôèëüòðîì âîäà, èáî åå ïîêàçàòåëè èäåàëüíû - 145 ìã/ëèòð, ïðåâîñõîäèò äîïóñòèìûé ðîññèéñêèì ÃÎÑÒîì 18164-72 ïîêàçàòåëü â äåñÿòü ðàç! Äà, íà ñåãîäíÿ ýòà ñàìàÿ ÷èñòàÿ âîäà. È âñ¸ ýòî äåëàåò íåìåöêèé ôèëüòð ARO-NL-7, êîòîðûé óæå óñòàíîâëåí â ïèùåáëîêàõ îáåèõ ðåñïóáëèêàíñêèõ áîëüíèö, Ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå, à çäåñü èñïîëüçóåòñÿ äàæå äëÿ ðàçâåäåíèÿ ìîëî÷íîé ñìåñè ìàëûøàì. ÑÝÑ, èçó÷èâ ðûíîê ôèëüòðîâ, îñòàíîâèëñÿ íà ôèëüòðàõ ãåðìàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Âîäó âûñîêîãî êà÷åñòâà ïüþò â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ, â ÷àñòíûõ øêîëàõ, â Öåíòðàëüíîì õóðóëå. Òàêæå â øêîëàõ Ìàëîäåðáåòîâñêîãî, Þñòèíñêîãî, Îêòÿáðüñêîãî, ßøàëòèíñêîãî ðàéîíîâ, âî ìíîãèõ êàôå è ðåñòîðàíàõ âîäà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä ïðîõîäèò î÷èñòêó äàííûìè ôèëüòðàìè.
  Îêîëî 100 îðãàíèçàöèé, ÷àñòíûõ ôèðì ïðèîáðåëè ôèëüòðû ïî öåíå, íå ïðåâûøàþùåé ñòîèìîñòü ñðåäíåãî ñìàðòôîíà. "ÌÐÑÊ Þãà" äëÿ âñåõ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ î÷èùàåò âîäó â ñòîëîâûõ, äî 300 ëèòðîâ â ñóòêè.
  Íàêîíåö â Ýëèñòå, äà è â ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè ïðîíèêëèñü çàáîòîé î çäîðîâüå, âåäü ñòàòèñòèêà çàáîëåâàíèé, óêàçàííûõ ñâûøå, óäðó÷àþùàÿ, íå õîòåëîñü áû ïðèâîäèòü öèôðû. Èññëåäîâàíèÿ äâóõ êàëìûöêèõ ó÷åíûõ, êîòîðûå ëåãëè â îñíîâó íàó÷íûõ òðóäîâ, ñäåëàíû äîáðîòíî, ñêðóïóëåçíî: îïèñàíû çàáîëåâàíèÿ, è âûâîä òàêîâ: íàäî áåðå÷ü çäîðîâüå, íà÷àâ ñ óïîòðåáëåíèÿ êà÷åñòâåííîé âîäû.
  Áîëåå 900 ñåìåé â ðåñïóáëèêå óæå ïüþò âîäó èäåàëüíîé ÷èñòîòû, äà è âêóñ ó íå¸, êîíå÷íî, ïðèÿòíûé.
  "Öåíòð çäîðîâîé ñåìüè Ãåðåë" - ýòî òî ìåñòî, ãäå ïðåäëàãàþò çíàìåíèòûå ôèëüòðû ãåðìàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà, âîçãëàâëÿåò åãî ÷åëîâåê, îäåðæèìûé èäååé îáåñïå÷èòü æèòåëåé ðåñïóáëèêè âîäîé âûñîêîãî êà÷åñòâà.
  Ñàí÷èð Ãîðÿåâ - âðà÷, êîìó, êàê íå äîêòîðó, çíàòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ âîäîé. Îí îêîí÷èë ÀÃÌÓ, çàòåì - àñïèðàíòóðó, è íûíå - âðà÷-òðàâìàòîëîã Öåëèííîé áîëüíèöû. Êîãäà-òî èçó÷èë òðóäû êàëìûöêèõ èññëåäîâàòåëåé, ìåäèêîâ è ðîññèéñêèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷åíûõ, ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî åñòü ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü áîëåçíåé îò êà÷åñòâà âîäû, è íåîáõîäèìî ÷òî-òî ïðåäïðèíèìàòü äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè.
  Ñåãîäíÿ ñîçäàííûé èì "Öåíòð çäîðîâîé ñåìüè Ãåðåë" ïðåäëàãàåò íàñåëåíèþ, âñåì æåëàþùèì, êðîìå ãåðìàíñêîãî, ôèëüòðû þæíîêîðåéñêîãî ïðîèçâîäñòâà è ðîññèéñêîãî. Ðîññèéñêèå ôèëüòðû äåëàþò âîäó ÷èñòîé è â òðè ðàçà ïðåâîñõîäÿò ïî êà÷åñòâó ñòàíäàðò ÃÎÑÒÀ, ïðèìåðíî òàêæå î÷èùàåò þæíîêîðåéñêèé ôèëüòð. È öåíà ó íèõ ïðèåìëåìàÿ - 8900 ðóá. - ÞÊ; 9990 ðóá. - ÐÔ.
  À ñàìûé ëó÷øèé, î í¸ì âûøå óæå ãîâîðèëîñü, èç ïðåìèóì-ñåãìåíòà - íåìåöêèé ôèëüòð ñåìèñòóïåí÷àòîé î÷èñòêè - ARO-NL-7. Ñåìüÿ èç 4-õ ÷åëîâåê ìîæåò ýêñïëóàòèðîâàòü åãî â òå÷åíèå 2-õ ëåò, ÷åðåç ôèëüòð ïðîõîäèò 11000 ëèòðîâ âîäû, çàìåíà êàðòðòäæà - 3750 ðóáëåé. Êîãäà ôèëüòð òåðÿåò ñâîè êà÷åñòâà è âûõîäèò èç óïîòðåáëåíèÿ, ñèãíàëèçèðóÿ îñòàíîâêîé ðàáîòû. Ñàì ôèëüòð ñòîèò 27 000 ðóáëåé, íî çàòî âîäà, "ïðèãîòîâëåííàÿ" èì, èäåàëüíà, îíà ïîëåçíà äëÿ çäîðîâüÿ è âêóñíà.
  Æóðíàëèñòû, ñîòðóäíèêè Äîìà ïå÷àòè, ÐÈÀ Êàëìûêèÿ ñ íåäàâíèõ ïîð ïüþò ÷èñòóþ âîäó, ïðîøåäøóþ ÷åðåç ôèëüòðû ãåðìàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Ó íàñ óñòàíîâëåí òàêîé ôèëüòð, êñòàòè, óñòàíîâêà åãî íàñòîëüêî ïðîñòà, ÷òî ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ëþáîé ñàíòåõíèê. Ïî ïðèíöèïó "âòîðîãî" êðàíà. Îòêðûë åãî è òå÷åò àáñîëþòíî ÷èñòåéøàÿ âîäà, ìû äåìîíñòðèðóåì åãî ïîêàçàòåëè ïî ïðèáîðó (íà ôîòî).
  Êòî-òî ìîæåò ïîñ÷èòàòü äàííóþ ñòàòüþ ðåêëàìíîé, è, íàâåðíîå, áóäåò ïðàâ. Íå ñïîðèì, õîðîøåå íóæäàåòñÿ â ïðîäâèæåíèè. À çäåñü ðå÷ü èäåò î çäîðîâüå, íè÷åãî íàìè íå ïðèäóìàíî è íåò íàì íèêàêîé âûãîäû îò ïðîäàæè ôèëüòðîâ, ê òîìó æå Öåíòð "Ãåðåë" ïðåäëàãàåò è ñèñòåìû ñòåðèëèçàöèè âîçäóõà, ïûëåñîñû äëÿ óáîðêè, ñòåðèëèçàöèè ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è êîâðîâûõ ïîêðûòèé, îíè óáèðàþò êëåùåé è ìåëêèõ ïàó÷êîâ, êîòîðûå âûçûâàþò àëëåðãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.
  Ìû äîñòàòî÷íî ìíîãî ðàç ïóáëèêîâàëè ñòàòüè ìåäèêîâ î êà÷åñòâå âîäû, ïëîõîé ýêîëîãèè, è ýòè ïðîáëåìû ìîæíî ðåøàòü ñàìèì. Î âñåîáùåì çäîðîâüå íàñåëåíèÿ, ëå÷åíèè çàáîòèòñÿ ãîñóäàðñòâî, íî âñ¸ æå êàæäûé èç íàñ îáåñïå÷èâàåò åãî èíäèâèäóàëüíî. Óæå ñåãîäíÿ ìîæíî è íóæíî óáåðå÷ü ñâîè âíóòðåííèå îðãàíû, ÷òîáû îíè ñëóæèëè äîëãî. ×èñòàÿ âîäà - çàëîã õîðîøåãî çäîðîâüÿ, îñîáåííî, åñëè ïèòü å¸ ñ ñàìîãî äåòñòâà.
  Ñàíäæè ÁÓÒÀÅÂ

  • 19-12-2018, 10:03
 • ÐÑ×Ñ: äîñòèæåíèÿ è çàäà÷è

  Êàê ìû ñîîáùàëè, íåäàâíî íà ñîâåùàíèè â ðåãèîíàëüíîì Ì×Ñ, ñ ó÷àñòèåì Ãëàâû ÐÊ Àëåêñåÿ Îðëîâà, ïîäâåëè èòîãè äåÿòåëüíîñòè ÐÑ×Ñ â óõîäÿùåì ãîäó è îáñóäèëè çàäà÷è íà 2019 ãîä.
  ÐÑ×Ñ - ýòî ñîêðàùåííîå íàçâàíèå "Åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò îðãàíû óïðàâëåíèÿ, ñèëû è ñðåäñòâà ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé, â ïîëíîìî÷èÿ êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå âîïðîñîâ ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, â òîì ÷èñëå ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ. ÐÑ×Ñ ôóíêöèîíèðóåò íà ôåäåðàëüíîì, ìåæðåãèîíàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì, ìóíèöèïàëüíîì è îáúåêòîâîì óðîâíÿõ.
   îáúåìíîì äîêëàäå íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ Àíäðåé Êîëäîìîâ ðàññêàçàë î äîñòèãíóòûõ óñïåõàõ ÐÑ×Ñ â òåêóùåì ãîäó è î ïëàíàõ, êîòîðûå ïðåäñòîèò âåäîìñòâó âûïîëíèòü.
  Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî â Çàêîí "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ÐÊ" âíåñåíû èçìåíåíèÿ. Òàê, â öåëÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ ïîëîæåíû âûïëàòû èç ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ òðàâì (ãèáåëè) ïðè òóøåíèè ïîæàðîâ.
   èþíå òåêóùåãî ãîäà â ìåæäóíàðîäíîì Ñàëîíå "Êîìïëåêñíàÿ áåçîïàñíîñòü - 2018" ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ìîáèëüíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, ðàçðàáîòàííîãî ñîòðóäíèêàìè íàøåãî ðåãèîíàëüíîãî Ì×Ñ. Êàê îòìåòèë ãåíåðàë À. Êîëäîìîâ, ìèíèñòð Ì×Ñ Ðîññèè Åâãåíèé Çèíè÷åâ îáðàòèë îñîáîå âíèìàíèå íà ðàçðàáîòêó êàëìûöêèõ ñïàñàòåëåé, ñ áîëüøèì èíòåðåñîì âûñëóøàë ïðåçåíòàöèîííûé äîêëàä è îçíàêîìèëñÿ ñ äåéñòâóþùèì îáðàçöîì. Ñòîèò äîáàâèòü: ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ çàèíòåðåñîâàë âñåõ ó÷àñòíèêîâ Ñàëîíà, òàê êàê åãî ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå î÷åíü àêòóàëüíî â ðåãèîíàõ ñ âûñîêîé ñîëíå÷íîé è âåòðîâîé àêòèâíîñòüþ.
  Âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ðàáîòå â 2018 ãîäó äîáèëñÿ Öåíòð óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ (ÖÓÊÑ): âïåðâûå â èñòîðèè ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÊ Öåíòð çàíÿë ïî÷åòíîå 3-å ìåñòî ñðåäè 9-òè ðåãèîíîâ ÞÔÎ. Ýòî ðåçóëüòàò âûñîêîãî óðîâíÿ ïðîâîäèìûõ òðåíèðîâîê è ó÷åíèé, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìàòåðèàëüíîé áàçû, âíåäðåíèÿ áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ è óêîìïëåêòîâàíèÿ ïîäâèæíîãî ïóíêòà óïðàâëåíèÿ.
   2018 ãîäó Ì×Ñ ïðîâåäåíî áîëåå 100 ó÷åíèé è òðåíèðîâîê ñ îðãàíàìè Óïðàâëåíèÿ, ñèëàìè è ñðåäñòâàìè ÐÑ×Ñ, àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûìè ñëóæáàìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, áûëî ïðèâëå÷åíî áîëåå 3000 ÷åëîâåê è ïîðÿäêà 400 åäèíèö òåõíèêè.
   ýòîì ãîäó çàâåðøåíû êàïèòàëüíûå è òåêóùèå ðåìîíòû â 19-òè ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ÷àñòÿõ, àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ. Ïîëó÷åíî 3 åäèíèöû òåõíèêè, 113 ïîæàðíûõ ðóêàâîâ, 6 ïðèáîðîâ ÐÕÁÇ è 60 äûõàòåëüíûõ àïïàðàòîâ.
  Îñîáîé ãîðäîñòüþ Ì×Ñ ÿâëÿåòñÿ âðåìåííûé ãîðîäîê æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãî â ×Ñ. Äàëåêî íå âñå ðåãèîíû ìîãóò ïîõâàñòàòü ýòèì. Ýòî ðåçóëüòàò ñîâìåñòíîé ðàáîòû Ì×Ñ è Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè. Èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà íà óêîìïëåêòîâàíèå ãîðîäêà âñåì íåîáõîäèìûì èìóùåñòâîì áûëî âûäåëåíî 7 ìëí ðóáëåé.
   2018 ãîäó åæåêâàðòàëüíî ïðîâîäèëèñü ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ñáîðû ñî ñïåöèàëèñòàìè ÃÎ×Ñ ÐÌÎ, ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ðåñïóáëèêè, îòêðûòûå óðîêè ÎÁÆ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ îõâàòîì áîëåå 37 000 ó÷àùèõñÿ.
  Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Ì×Ñ ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì. Ìèíîáðîì ÐÊ è ÃÓ Ì×Ñ îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå êîìàíä îò Êàëìûêèè â ìåæðåãèîíàëüíîì ïîëåâîì ëàãåðå "Þíûé ñïàñàòåëü" è ìåæðåãèîíàëüíîì ôåñòèâàëå äåòñêî-þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà "Òàëàíòû è ïîêëîííèêè". Âî Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó íà ïðèç "Êóáîê Ïîáåäû" íàøà äåòñêàÿ êîìàíäà çàíÿëà 2-å ìåñòî.  Ðåñïóáëèêå Êðûì â ìåæðåãèîíàëüíîì ïîëåâîì ëàãåðå "Þíûé ïîæàðíûé" äðóæèíà ñòóäåíòîâ ÊàëìÃÓ èì. Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà âîøëà â òðîéêó ëó÷øèõ.
  Íàä ÷åì â áëèæàéøèå ãîäû íàäî ïîðàáîòàòü îðãàíàì âëàñòè, ÷ðåçâû÷àéíîìó âåäîìñòâó â áëèæàéøåå âðåìÿ?
  "Ïî èòîãàì ïðîâåðîê â 2018 âñåõ ÅÄÄÑ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåñïóáëèêè ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì. Õîòÿ çà ïîñëåäíèå ãîä-äâà ñóùåñòâåííî ïîâûñèëñÿ óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè äèñïåò÷åðñêîãî ñîñòàâà è èõ îñíàùåííîñòè", - ñîîáùèë â äîêëàäå À. Êîëäîìîâ.
   ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â 2019 ãîäó ãëàâàì ÐÌÎ íåîáõîäèìî ñîçäàòü îïåðàòèâíûå ãðóïïû, îñíàùåííûå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, ñðåäñòâàìè ñâÿçè è ïåðåäà÷è äàííûõ, êîòîðûå ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëåé Ê×Ñ è ÏÁ ðàéîíîâ áóäóò âûïîëíÿòü çàäà÷è ïî ïðåäîòâðàùåíèþ è ëèêâèäàöèè ×Ñ â çîíå èõ âîçíèêíîâåíèÿ.
  Ïðîáëåìíûìè âîïðîñàìè îñòàþòñÿ: îòñóòñòâèå ñîåäèíåíèÿ (ñîïðÿæåíèÿ) âèäåîêàìåð, óñòàíîâëåííûõ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, ñ îïåðàòèâíîé äåæóðíîé ñìåíîé ÖÓÊÑ, à òàêæå äåôèöèò ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîñòðîåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû "Áåçîïàñíûé ãîðîä".
  2018-é ãîä áûë Ãîäîì êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè.  ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé áûëè ïðîâåäåíû: ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé ôëåøìîá íà òåððèòîðèè ñòîëè÷íîãî Êîëîíñêîãî ïðóäà, áîëåå 90 "Äíåé îòêðûòûõ äâåðåé", çàíÿòèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òóðíèð ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó ñðåäè ëè÷íîãî ñîñòàâà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ, îðãàíèçîâàíû âûñòóïëåíèÿ íà òåëåâèäåíèè è ðàäèî, ðàáîòàë ðåãèîíàëüíûé ïîëåâîé ëàãåðü "Þíûé ñïàñàòåëü", îðãàíèçîâàíû ýêñêóðñèè äëÿ ó÷àùèõñÿ Ìóçåÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.
   ñèñòåìå Ì×Ñ Ðîññèè 2019-é ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ïðåäóïðåæäåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì íà âñåõ óðîâíÿõ: êàê â îáëàñòè íàäçîðà, òàê è îáó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ.
  Áààòð ÀÌÒÅÅÂ

  • 19-12-2018, 10:00
 • "Êóáîê äðóæáû" ñ Ëóêîéëîì

   ïðîøåäøèå âûõîäíûå "Îéðàò-Àðåíà" ðàñïàõíóëà ñâîè äâåðè äëÿ èíòåðåñíîãî è ÿðêîãî ìåðîïðèÿòèÿ óõîäÿùåãî ãîäà: òóðíèðà ïî àðìðåñòëèíãó "Êóáîê äðóæáû".  òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ñîðåâíîâàíèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) ÐÊ Íèêîëàé Íóðîâ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÊ Íèêîëàé Ìàíöàåâ, çàììèíèñòðà ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ Êàìèëü Ìàðêååâ.  õîäå îôèöèàëüíîé ÷àñòè ïðåäñòàâèòåëü Ôåäåðàöèè àðìðåñòëèíãà Ðîññèè âðó÷èë â ïîäàðîê êàëìûöêèì ðóêîáîðöàì ïðîôåññèîíàëüíûé ñòîë.
   14-õ ïî ñ÷åòó ñîðåâíîâàíèÿõ, êîòîðûå, îòìåòèì, âõîäÿò â ñåðèþ ïðåñòèæíûõ ðîññèéñêèõ òóðíèðîâ "Çîëîòàÿ ëèãà", ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå 200 ñïîðòñìåíîâ èç 22-õ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
  Â ýòîì ãîäó Ôåäåðàöèÿ àðìðåñòëèíãà Êàëìûêèè âûèãðàëà â Êîíêóðñå ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ ÏÀÎ "ËÓÊÎÉË" â íîìèíàöèè "Ñïîðò", ñòàâ îáëàäàòåëåì ãðàíòà â ðàçìåðå 120 òûñÿ÷ ðóáëåé.
  " ýòîì ãîäó ñîâìåñòíî ñ ËÓÊÎÉËîì ìû îòðàáîòàëè ïðîåêò "Âîñïèòàíèå äðóæáû ÷åðåç àðìðåñòëèíã" è ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó îò íåôòÿíèêîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, òóðíèð ïðîâîäèòñÿ íà âûñîêîì îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå", - îòìåòèë Ãåííàäèé Áàòûðîâ, ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè àðìðåñòëèíãà Êàëìûêèè, èíèöèàòîð ñîðåâíîâàíèé.
  Ïî åãî ñëîâàì, íàçâàíèå òóðíèðà - "Êóáîê äðóæáû" - óæå ãîâîðèò î ñâîåì ïðåäíàçíà÷åíèè: óêðåïèòü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ íàðîäîâ. È, ïî ìíåíèþ ãîñòåé, ñ ýòîé ìèññèåé òóðíèð ñïðàâëÿåòñÿ îòëè÷íî.
  Ïî òðàäèöèè, â ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâàíèÿ ó÷àñòíèêè áîðîëèñü ëåâîé ðóêîé. Íàïîìíèì, ÷òî òóðíèð ïðîâîäèòñÿ ñðåäè êàòåãîðèé ëþáèòåëåé è ïðîôåññèîíàëîâ. Ó÷àñòíèêè ïåðâîé êàòåãîðèè (ëþáèòåëè) âûïîëíÿþò íîðìàòèâû ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè è ðàçûãðûâàþò ìåæäó ñîáîé "Êóáîê äðóæáû", à ïðîôåññèîíàëû, â ñâîþ î÷åðåäü, áîðþòñÿ çà äåíåæíûå ïðèçû. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âòîðîé ãîä "Êóáîê äðóæáû" ðàçûãðûâàåòñÿ è ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
  Ñáîðíàÿ Êàëìûêèè â ýòîì òóðíèðå âûñòóïèëà äîñòîéíî. Ðåçóëüòàòû ïåðâîãî ñîðåâíîâàòåëüíîãî äíÿ (áîðüáà ëåâîé ðóêîé) ðàñïîëîæèëèñü òàêèì îáðàçîì: Ðîìàí Êàí ñòàë ïîáåäèòåëåì ñðåäè ëþáèòåëåé â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 60 êã, òåì ñàìûì âûïîëíèâ íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà. Ñîâñåì íåìíîãî äî ïîáåäû íå õâàòèëî Êàðèíå Øàðàåâîé. Îíà óñòóïèëà ñâîåé ñîïåðíèöå Âàëåíòèíå Ïîòàïåíêî èç Ðîñòîâà. Ê ñëîâó, Êàðèíà íå ðàç ñòàíîâèëàñü ÷åìïèîíîì òóðíèðà è íå òîëüêî äîìà, â Êàëìûêèè, íî è íà äðóãèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.  ñîñòàâå ñáîðíîé ñòðàíû îíà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Àëäð Íîõàåâ (äî 100 êã) â ïåðâûé äåíü âûñòóïèë íå ñîâñåì óäà÷íî, êàê ïðèçíàåòñÿ ñàì: çàíÿë 4-å ìåñòî. Áîëüøèì áàðüåðîì äëÿ íåãî ñòàëè òðàâìû ëåâîé ðóêè. "Ïîñëå ïåðâîé ñõâàòêè îòêðûâàþòñÿ òðàâìû, è íå ìîãó íîðìàëüíî áîðîòüñÿ - ñòðàøíî", - êîììåíòèðóåò Àëäð. Íî îí ñìîã ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ: áîðîëñÿ ïðàâîé ðóêîé, ñòàâ áåçîãîâîðî÷íûì ïîáåäèòåëåì.  îáùåì çà÷åòå (â ïîåäèíêàõ ïðàâîé è ëåâîé ðóêîé) Àëäð çàíÿë 2-å ìåñòî, Êàðèíà Øàðàåâà - 3-å ìåñòî, Àðñëàí Áàäìàåâ - 2-å ìåñòî (55 êã), Áàäìà Ýðåíäæåíîâ - 3-å ìåñòî (60 êã). Ñðåäè èíâàëèäîâ Îëåã Äîíöîâ ñìîã îäåðæàòü 3-å ìåñòî â âåñå 70 êã.
  Òðè ãîäà ïîäðÿä "Êóáîê äðóæáû" íàõîäèëñÿ ó ñáîðíîé Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ.  ýòîì ãîäó ôîðòóíà óëûáíóëàñü ñáîðíîé èç ã. Ðîñòîâà-íà-Äîíó, îñåòèíû çàíÿëè 2-å ìåñòî. Ïî÷åòíîå 3-å îáùåêîìàíäíîå ìåñòî çàíÿëà ñáîðíàÿ èç Äàãåñòàíà.
  Òàòüÿíà ÖÓÐÞÌÎÂÀ

  • 17-12-2018, 10:03
 • Äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè Êàëìûêèþ

  Ñ 10 ïî 12 äåêàáðÿ â Êàçàíè ñîñòîÿëñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé òóð Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ ïî ëèòåðàòóðå íàðîäîâ Ðîññèè è òþðêîÿçû÷íûõ ñòðàí ÑÍÃ. Íà íåì ó÷àñòíèêè èç íàøåé ðåñïóáëèêè äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè Êàëìûêèþ.
  Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ïåðâîì òóðå ôåñòèâàëÿ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 2000 ÷åëîâåê, èç íèõ â çàêëþ÷èòåëüíûé òóð ïðîøëè ëèøü 130 êîíêóðñàíòîâ, â òîì ÷èñëå 15 ïðåäñòàâèòåëåé íàøåé ðåñïóáëèêè: 5 øêîëüíèêîâ è 10 ñòóäåíòîâ. Òàêèì îáðàçîì, â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé ãðóïïîé áûëà äåëåãàöèÿ èç Êàëìûêèè. Àáñîëþòíîé ïîáåäèòåëüíèöåé ôåñòèâàëÿ ñòàëà ó÷àùàÿñÿ Êàëìûöêîé íàöèîíàëüíîé ãèìíàçèè èì. Êè÷èêîâà.À.Ø. Ýðêèíà Òîñíàåâà. Êðîìå òîãî, â íàøåé êîïèëêå åùå òðè ïðèçîâûõ ìåñòà, âñå ýòè íàãðàäû çàâîåâàëè íàøè øêîëüíèêè. À ñðåäè ñòóäåíòîâ ïðèçåðîì ñòàëà ïåðâîêóðñíèöà ÈÊÔ íàïðàâëåíèÿ "æóðíàëèñòèêà" Äèàíà Áàçàðîâà.
  Ôåñòèâàëü áûë ïðîâåäåí Èíñòèòóòîì ôèëîëîãèè è ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè Êàçàíñêîãî Ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íàöèîíàëüíûõ ðåñïóáëèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âóçàìè-ïàðòíåðàìè òþðêîÿçû÷íûõ ñòðàí ÑÍà ïîä ýãèäîé Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå ó÷àñòâîâàëè ðåáÿòà èç 11 íàöèîíàëüíûõ ðåñïóáëèê ÐÔ (Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, Êàëìûêèÿ, Õàêàñèÿ, Êîìè, Ñàõà( ßêóòèÿ), Áóðÿòèÿ, Àëòàé, Ìîðäîâèÿ, Áàøêîðòîñòàí, Òàòàðñòàí, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà) è 4-õ òþðêîÿçû÷íûõ ñòðàí ÑÍà (Àçåðáàéäæàí, Óçáåêèñòàí, Êàçàõñòàí è Êèðãèçèÿ).
   ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ áûëè ïðîâåäåíû “êðóãëûå ñòîëû”, ìîäåðàòîðàìè ñòàëè Ìóôòèé Äóõîâíîãî ñîáðàíèÿ ìóñóëüìàí Ðîññèè, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåí Êîìèññèè ïî ìîíèòîðèíãó è ðàçðåøåíèþ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì Êðãàíîâ Àëáèð Ðèôêàòîâè÷, à òàêæå ïåðâûé ïðîðåêòîð Êàçàíñêîé ïðàâîñëàâíîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè èãóìåí Åâôèìèé Ìîèñååâ. Îíè ïîäíÿëè ïðîáëåìó çíà÷åíèÿ ëèòåðàòóðû â ñîâðåìåííîì ìèðå, âûñêàçàëè ñâîå ìíåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó è ñ óäîâîëüñòâèåì âûñëóøàëè ñòóäåíòîâ.
  Îðãàíèçàòîðû Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ óäåëèëè áîëüøîå âíèìàíèå êóëüòóðíîé ïðîãðàììå. Ó÷àñòíèêè ïîñåòèëè Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé òàòàðñêîãî íàðîäíîãî ïîýòà, êðèòèêà, ïóáëèöèñòà, îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ è ïåðåâîä÷èêà Ãàáäóëëû Òóêàÿ. Ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ ñòàë ïðîñìîòð ñïåêòàêëÿ â Êàçàíñêîì òåàòðå èì. Ã. Êàìàëà, òàêæå ïðîøëè òâîð÷åñêèå âñòðå÷è ñ òàòàðñêèìè ïîýòàìè è ïèñàòåëÿìè, òàêèìè, êàê Àõàò Ìóøèíñêèé, Àëüáèíà Àáñàëÿìîâà, Âåðà Õàìèäóëèíà è Ðàìèñ Àéìåò. Ïðîãðàììîé ôåñòèâàëÿ áûëà ïðåäóñìîòðåíà òàêæå ýêñêóðñèÿ ïî ãîðîäó.
  Ó÷àñòíèêè îòìåòèëè, ÷òî ýòî áûë íå òîëüêî êîíêóðñ, íî è ôåñòèâàëü äðóæáû íàðîäîâ, ãäå ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé ïîçíàêîìèëèñü êàê ñ òàòàðñêîé êóëüòóðîé, òàê è ñ êóëüòóðàìè äðóãèõ ðåñïóáëèê. Íà ôåñòèâàëå ïîäíèìàëèñü âîïðîñû íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè è òîëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ êî âñåì êóëüòóðàì. Ãîâîðèëîñü î âàæíîñòè ñîõðàíåíèÿ ðîäíîãî ÿçûêà, òàê êàê îí îïðåäåëÿåò ñóùíîñòü íàðîäà. Íà "êðóãëûõ ñòîëàõ" ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ðåñïóáëèê ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ñèëà Ðîññèè - â åå ðàçíîîáðàçèè. È ýòî íà ñàìîì äåëå òàê. Èìåííî ýòà èäåÿ áûëà ëåéòìîòèâîì âñåãî ôåñòèâàëÿ.
  Äàÿíà ÃÀÐßÅÂÀ ,
  ñòóäåíòêà 4 êóðñà
  íàïðàâëåíèÿ "æóðíàëèñòèêà" ÊàëìÃÓ

  • 17-12-2018, 10:02
 • Óíèâåðñèòåòä - øèí äèèëâðì¢ä!

  Øèäð "Êàëìûêèÿ" ãèäã ÐÈÀ-í òàëâœä óíèâåðñèòåòèí áàº÷óäëà ꢢíäâð áîëâ. Ìàíà àõ ñóðºóëèí áàº÷óäûí ³œãèí àõ ñïåöèàëèñò Ðóñëàí Íàðèí-Øàðèíîâ ñ¢ë öàãò óíèâåðñèòåòèí îþòíðèí á³ðñí äèèëâðì¢äèí òóñêàð êåëâ.
  "Ìàíà âóçèí õàëüìã ôèëîëîãèí áîëí äîðä ¢çãèí íîìèí èíñòèòóòûí 4-÷ êóðñèí îþòí Òàòüÿíà Òåðåùåíêî "ÐÔ-í õàìãèí ñ³í âîæàòûé" ãèäã Öóã³ð³ñ³í òîâ÷ëã÷ ìàðºàíä îðëöõ. Ýíòí Ìîñêâàä äåêàáðü ñàðèí 17-ñ àâí 21 ê¢ðòë áîëõ. Ýí êåðã-¢¢ëäâð êåñã äåâñœã³ð áîëñìí, òåð¢íä 35 ì蜺í ê¢í îðëöëà, áîëâ òåäí³ñ çóã 400 ê¢ ø¢¢š àâëà. Ìàíà òàœº÷èí óíèâåðñèòåòèí ýë÷ òåäí³ òîîä îðñíü áàéðòà", - ãèš Ðóñëàí Íàðèí-Øàðèíîâ êåëâ.
  Òàòüÿíà Òåðåùåíêîí êåëñ³ð, ýí "Šàœºð" ÑÏÎ-í âîæàòûé, óíèâåðñèòåòä "ñîöèàëüí-ñîéëûí ¢¢ëäâðèí ìåíåäæìåíò" ãèäã ç´ð¢ëëò³ð ýðäì àâ÷àíà. "Áè ýâð³í Ðîñòîâñê îáëàñòèí Âåñåëûé ꢢòð³ñâ. Óäëãî àõ ñóðºóëÿí ò´ãñ³õ¢â. Áîëâ Õàëüìã Òàœº÷àñ ºàð÷ éîâõ äóðí óãà. Ýíä òàâí øàõó šèëèí òóðøàðò á³³í³â. Ýëñò áàëºñí, á³³ðí óëñ íàíä òààñãäíà. Ìàíà óíèâåðñèòåòèí ðåêòîð Áàäì Êàòèíîâè÷ Ñàëàåâ ìàäíèã, áàº÷óäûã, ´ðê-á¢ëò³ óëñèã ÷èãí ñ³³í³ð ä´œíí³. "Šàœºð" ÑÏÎ-í ºàðäà÷ä Ñàíàë Àëåêñååâè÷ Äàâàåâä áàñ èê õàíëòòà á³³í³â. Áè "Äåëüôèí" ãèäã îþòíðèí îòðÿäò ÷èãí õîéð ñåëã³íä ê´äëë³â. Öóã³ð³ñ³í òîâ÷ëã÷ ìàðºàíä îðëöõ ç´â àâñíäàí èê³ð áàéðëšàíàâ. Ìàíà óíèâåðñèòåòèí ýë÷ áîëš òèèã³ð³í éîâëºí íàíä èê îìã, óðìä ´ã÷³í³",- ãèš Òàòüÿíà óõàí-òîîëâðàðí õóâàëöâ.
  Îäàõí Åññåíòóêè áàëºñíä "Ñèìôîíèÿ çâ¸çä" ãèäã èñêóññòâèí áîëí ¢¢ä³ëòèí Öóã³ð³ñ³í ìàðºàíä óíèâåðñèòåòèí ìåäëä ¢¢ëääã "Àëòí" ãèäã áè÷êä¢äèí õîðåîãðàôè÷åñê ñòóäèí óéí áèëãòíð èê äèèëâð á³ðâ. Áè÷êä¢ä áèëã-ýðäì³í ñ³³í³ð ¢ç¢ëâ. "Ýêíðò íåð³äñí áè" Ãðàí-ïðè ø¢¢â. ijê³ä çóðºàí áè îëí ç¢ñí íîìèíàöñò 1-÷ äåâñœãèí äèïëîìàð à÷ëãäâ. Ýí ñòóäèí õóäîæåñòâåíí ºàðäà÷ Íàòàëüÿ Íàðèí-Øàðèíîâàí 糜ãëñ³ð, ýí šèë ýäí³ êîëëåêòèâ òàâí šèëèí ´´í³í òåìäãëâ. Áàñœãà Áààòðèí íåðò³ Õàëüìã êåëí-óëñèí äðàìòåàòðò ýäí èê êîíöåðò ¢ç¢ëñìí. "Àëòí" ãèäã áè÷êä¢äèí õîðåîãðàôè÷åñê ñòóäü ºàçàäûí îðí-íóòãò - Ïîëüøò áàñ áèëã-ýðäì³í ¢ç¢ëë³. Äàðóê šèëä ýäí Áîëãàðü îðõàð á³³í³. Óíèâåðñèòåòèí ºàðäâð ýäíèã 䴜횳í³.
  Ðóñëàí áîëí Íàòàëüÿ Íàðèí-Øàðèíîâèõí "Áóìáèí îðí" ãèäã íåð ºàðñí óíèâåðñèòåòèí àíñàìáëüä øóíìºà êåâ³ð îðëöš éîâëà. Õîþðí ìàíà âóçä ñóðëà, îäà ýíä ê´äëš³í³. Ýäí óíèâåðñèòåòä òàíüëäàä, ´ðê-á¢ë³í ´íä³ëºñìí. Áàº÷óäûã äàœãèí ä´œíäã Áàäì Êàòèíîâè÷ä ýäí èê õàíëòàí ´ðãâ. Áààõí ´ðê-á¢ëì¢äèã ä´œíëºí³ ò´ë³ óíèâåðñèòåòä øèøëœ ì´ð³ñ (6-35 ì蜺í àðñëœ) áàòëãäëà. Îäàõí êåñãèíü à÷ëñí áèë³.
  Íîÿáðü ñàðèí ÷èëã÷³ð Ìàéêîï áàëºñíä Àäûãåéñê ãîñóäàðñòâåíí óíèâåðñèòåòèí óë äååð "2018 šèëèí ÞÔÎ-í õàìãèí ñ³í ïðîôîðã" ãèäã êåðã-¢¢ëäâð áîëâ. Ìàíà óíèâåðñèòåòèí ýêîíîìè÷åñê ôàêóëüòåòèí ïðîôáþðîí àõëà÷èí äàðóê, 4-÷ êóðñèí îþòí Ñàíüêî Ýðåíäæåíîâ îþòíðèí ïðîôñîþçí îðãàíèçàöèí ýë÷ áîëš òèèã³ð³í îäâ. ²ð³ñ³í Ôåäåðàöä ïðîôñîþçí ò´ðì¢ä³ð á³³õ çàêàäûã ñ³³í³ð ìåäõ ç´âò³ á³³ñìí. Ìàðºàíä îðëöà÷íð êåñã àìð áèø äààëºâðìóä ê¢ö³º³ä, ïðîôñîþçí øèøëœ íààäíä ÷èãí îðëöàä, ìåäðë³í ¢ç¢ëöõ³â. Ýí ìàðºàíà àøàð Êðàñíîäàðñê êðàéèí õîéð ýë÷ ò¢ð¢í îðìñ ýçëöõ³â. Ìàíà Ñàíüêî ºóðâäã÷ îðìä ºàðâ. ijê³ä ýí "Õàìãèí ñ³í îðàòîð" ãèäã íîìèíàöä õîéðäã÷ îðì ýçëâ.
  - ÞÔÎ-í ÷èíðò³ ìàðºàíä îðëöõä àìð áèø áèë³. Áîëâ ìàðºàíà éîâóäò ìàíà êîìàíä íàìàã ñ³³í³ð ä´œíâ. Öóãòàäíü èê õàíëòàí ´ðãš³í³â. Ìàðºàíà êåìä ïðîôñîþçí ê´äëìøèí õàëõàð ñ³í äàìøëò àâóâ. Ìàíà óíèâåðñèòåòèí ðåêòîðàòä, ýêîíîìè÷åñê ôàêóëüòåòèí ºàðäâðò, îþòíðèí ïðîôñîþçí îðãàíèçàöä èê õàíëòòà á³³í³â,- ãèš Ñàíüêî êåëâ.
  Áèäí îëí ç¢ñí õàëõàð äèèëâðì¢ä á³ðñí áàº÷óäûã é´ð³š³í³âèäí, ýäíä öààðàíäíü ÷èãí ê¢ö³ìšñ äóðäšàíàâèäí.

  ÁÎÑÕÌŠÈÍ Âàëåíòèíà

  • 17-12-2018, 10:02
 • Èíæåíåð âñåãäà â ïîèñêå

  28 äåêàáðÿ îòìå÷àåò 65-ëåòíèé þáèëåé ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè, èçâåñòíûé ó÷åíûé-ñòðîèòåëü, îäèí èç âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëåé èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÊàëìÃÓ èì.Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Âèêòîð Àäæèåâè÷ Îíêàåâ. Íàêàíóíå þáèëåÿ ìû ðåøèëè ðàññêàçàòü î í¸ì.
  Äåíü ðîæäåíèÿ ñîâïàäàåò ñ òðàãè÷åñêîé äàòîé â èñòîðèè êàëìûöêîãî íàðîäà - ñ äåïîðòàöèåé ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó, íî ýòî îò íàñ íå çàâèñèò, è æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ. Ãëàâíîå, ÷òîáû ëþáîé ñîîòå÷åñòâåííèê ïîìíèë Ñèáèðü è îòäàëåííûå âîñòî÷íûå ðåãèîíû áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïåðåäàâàë ñâîþ áîëü è ãîðå ïîñëåäóþùåìó ïîêîëåíèþ, è ïîäîáíîå íèêîãäà íå ïîâòîðÿëîñü. Êàê ñêàçàë Äàâèä Êóãóëüòèíîâ â îäíîé èç ñâîèõ ïåñåí: "Ëþáîé èç óøåäøèõ æèâ è íåâðåäèì, ïîêà ìû â ïàìÿòè åãî õðàíèì". Íàðîä áåç òðàäèöèé ïîäîáåí äåðåâó áåç êîðíåé, òåðÿåò ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, íåïîâòîðèìîñòü, ëèöî. Ïîýòîìó êàëìûêè, ïðîæèâàâøèå òàì, äàëåêî îò ðîäíûõ ìåñò, íå çàáûâàëè ñâîè íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè, êóëüòóðó è ðîäíîé ÿçûê. Äåòè õîòåëè ó÷èòüñÿ, êàê è èõ ñèáèðñêèå ñâåðñòíèêè. Âèêòîð Îíêàåâ ìå÷òàë ñòàòü èíæåíåðîì ñ äåòñòâà, è îí îêîí÷èë øêîëó ñ ïîõâàëüíîé ãðàìîòîé, ïîòîì ïîðàáîòàë êàìåíùèêîì íà ñòðîéêå, ïðîéäÿ òàì ïåðâîíà÷àëüíóþ òðóäîâóþ çàêàëêó, îòñëóæèë äâà ãîäà â çåíèòíî-ðàêåòíûõ âîéñêàõ, è â 1979 ãîäó îêîí÷èë Ðîñòîâñêèé èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè "èíæåíåð-ñòðîèòåëü".
  Ñ òåõ ïîð, òî÷íåå ñ 1980 ãîäà, âñÿ òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ Â. Îíêàåâà ñâÿçàíà ñ Êàëìûöêèì ãîñóíèâåðñèòåòîì. Îòñþäà îí áûë íàïðàâëåí íà ñòàæèðîâêó â Ìîñêîâñêèé ãèäðîìåëèîðàòèâíûé èíñòèòóò. Âåðíóâøèñü îáðàòíî è ïîðàáîòàâ çäåñü æå ó÷åáíûì ìàñòåðîì, ïîñòóïàåò â òîò æå ñòîëè÷íûé âóç, íî òåïåðü â àñïèðàíòóðó. Çàùèòèâ äèññåðòàöèþ, â òå÷åíèå 38 ëåò è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÊàëìÃÓ Âèêòîð Àäæèåâè÷ çàíèìàåòñÿ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ðàáîòàåò íà äîëæíîñòÿõ: àññèñòåíòà, ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ, äîöåíòà, èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè çàâåäóþùåãî êàôåäðîé. Ïðî òàêèõ, êàê íàø ãåðîé, ãîâîðÿò, ñàì ñåáÿ ñäåëàë, è ýòî ïðàâäà. "Íà âñåõ ýòàïàõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Âèêòîð Àäæèåâè÷ ïîêàçàë ñåáÿ êàê äîáðîñîâåñòíûé è äèñöèïëèíèðîâàííûé ðàáîòíèê, - îòçûâàþòñÿ î íåì çàâåäóþùèé êàôåäðîé ñòðîèòåëüñòâà, äîöåíò, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê Àíàòîëèé Äîðäæèåâ, ãäå íàø ãåðîé âñå ãîäû áåññìåííî òðóäèòñÿ, è äåêàí èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÊàëìÃÓ èì.Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Âàëåðèé Ýâèåâ. - Çà óñïåøíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå èíæåíåðíûõ êàäðîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè "ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî" Â.À.Îíêàåâ íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ ðóêîâîäñòâîì óíèâåðñèòåòà, äåíåæíûìè ïðåìèÿìè, ãðàìîòàìè, â òîì ÷èñëå Ìèíñòðîÿ ÐÊ è ÐÔ, à â ÷åñòü 45-ëåòèÿ íàøåãî îïîðíîãî âóçà íàãðàæäåí íàãðóäíûì çíàêîì "Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
  ×òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, Âèêòîð Àäæèåâè÷ ðåãóëÿðíî ïîâûøàåò ñâîþ êâàëèôèêàöèþ, âûåçæàåò íà ÔÏÊ è ñòàæèðîâêè â âåäóùèå Öåíòðû Ìîñêâû è äðóãèõ êðóïíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿåò âñå âèäû ó÷åáíîé íàãðóçêè íà î÷íîì è çàî÷íîì îòäåëåíèÿõ: ÷èòàåò ëåêöèè, ïðîâîäèò ïðàêòè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ, ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ðÿäà ïðàêòèê è äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ. Åãî íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ ñîñòàâëÿåò 31 ãîä.  êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ äèïëîìíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ âûïóñòèë ñâûøå 150 èíæåíåðîâ-ãèäðîòåõíèêîâ è èíæåíåðîâ-ñòðîèòåëåé. Èì îïóáëèêîâàíî 52 ðàáîòû â ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ èçäàíèÿõ. Îäíîâðåìåííî íàñòàâíèê àêòèâíî ïðèîáùàåò ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì ïîèñêàì: âìåñòå ñ íèìè âûåçæàåò íà Âñåðîññèéñêèå è ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè è ñåìèíàðû, ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ôîðóìîâ ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, Âñåðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îëèìïèàä â Ðîñòîâå-íà-Äîíó, Âîëãîãðàäå è äðóãèõ ãîðîäàõ, ãäå îíè çàíèìàëè è çàíèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà, çàâîåâûâàþò äèïëîìû è áëàãîäàðíîñòè. Åñòåñòâåííî, òàì îòìå÷àëè òðóä è êàëìûöêîãî íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ê òîìó æå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ó÷åíîãî ñîâåòà ñâîåãî ôàêóëüòåòà, êñòàòè, òàêîé ÷åñòè â âóçå, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îïîðíûì, óäîñòàèâàåòñÿ äàëåêî íå êàæäûé. Àêòèâíî çàíèìàåòñÿ ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòîé, ó÷àñòâóåò â ñåìèíàðàõ â øêîëàõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ ã.Ýëèñòû, ðåñïóáëèêè. Ðàññêàçûâàåò î æèçíè ñòóäåí÷åñòâà îïîðíîãî óíèâåðñèòåòà â ýôèðå ðåñïóáëèêàíñêîãî ðàäèî íà ðîäíîì ÿçûêå, êîòîðûì, êñòàòè, õîðîøî âëàäååò.  êîíêóðñå "Ìèñòåð ÊÃÓ" çàíÿë âòîðîå ìåñòî, à â äðóãîì, ïîñâÿùåííîì ïðàçäíîâàíèþ Öàãàí Ñàðà è çíàíèþ êàëìûöêîãî ÿçûêà, êîìàíäà èõ ôàêóëüòåòà óâåðåííî âûèãðàëà ïåðâåíñòâî. Íå óñòóïàåò îí ñâîèì ñîïåðíèêàì è â ñîñòÿçàíèÿõ ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, ãèðåâîìó ñïîðòó è ëûæíûì ãîíêàì.
  Âûñòðàäàííîå, à ïîòîìó ëþáèìîå äåòèùå íàøåãî ãåðîÿ - ýòî ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå (ÌÈÏ) "Âîäîëåé". Îí ñîçäàë åãî â ÷èñëå ïåðâûõ â ÊàëìÃÓ, êîãäà ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïðîäâèãàòü è âíåäðÿòü â ïðîèçâîäñòâî ñâîè áèçíåñ-èäåè è çà ýòî èìåòü äîõîäû, ÷òî è ñåãîäíÿ âñåìåðíî ïîääåðæèâàåòñÿ èõ ðóêîâîäñòâîì. Íà îáùåðîññèéñêîé âûñòàâêå "ÂÓÇÏÐÎÌÝÊÑÏÎ" â 2015 ãîäó, Ìîñêâå, ìîäåëü âîäîî÷èñòíîé óñòàíîâêè Â.À.Îíêàåâà âûçâàëà íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ó åå ó÷àñòíèêîâ, çà ÷òî îí, êàê ãåíäèðåêòîð, áûë ïîîùðåí ãðàíòîì íà 250 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî ïðîãðàììå Ó.Ì.Í.È.Ê., à ïîçæå èõ ÌÈÏ âûèãðàëî ãðàíò íà ñóììó 1 ìèëëèîí ðóáëåé. Âûãîäà îò ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ îáîþäíàÿ è î÷åâèäíàÿ. Ñòóäåíòû â ñòåíàõ âóçà ïðèîáùàþòñÿ ê ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, à äîõîäû ïîëó÷àåò óíèâåðñèòåò. Ïëþñ ñâîè ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò èìåþò íàëîãîâûå îðãàíû, Ïåíñèîííûé ôîíä, Êàëìûêèÿ â öåëîì. Âèêòîð Àäæèåâè÷ ñ íåïîääåëüíîé ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàåò î òîì, ÷òî èõ ïðîôåññèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëà âîñòðåáîâàííîé, êàê íåìàëî èõ âûïóñêíèêîâ íûíå òðóäÿòñÿ íà ñòðîéêàõ Ýëèñòû, â ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè è çà åå ïðåäåëàìè. Òàê, Êèðèëë Áîòîâ âîçãëàâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà, òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëìûêèè. Î÷èð Êàðíèêîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ýòîãî æå âåäîìñòâà, à ó íèõ íà êàôåäðå ñòðîèòåëüñòâà óñïåøíî òðóäÿòñÿ èõ æå áûâøèå âîñïèòàííèêè. Íàïðèìåð, Àíàòîëèé Äîðäæèåâ, íûíå êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, àññèñòåíò, à ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü Àëåêñàíäð Àðàøàåâ ñåé÷àñ - àñïèðàíò Äîíñêîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
  Ïîâåñòâîâàíèå î íàøåì ãåðîå áóäåò íåïîëíûì, åñëè íå ñêàçàòü î òîì, ÷òî ñî ñòîðîíû ñâîåé ñóïðóãè, Îëüãè Øàâøèíîâíû Êåäååâîé, íàõîäèò âî âñåì ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå. Îíà - êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, òàêæå ÿâëÿåòñÿ äîöåíòîì êàôåäðû çîîòåõíèè è âåòåðèíàðèè àãðàðíîãî ôàêóëüòåòà ÊàëìÃÓ èì.Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà, êàê êîëëåãà ïîíèìàåò åãî çàáîòû è ïîääåðæèâàåò âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Èõ ãîðäîñòü è íàäåæäà - ñûí Àäèê, êîòîðûé ó÷èòñÿ çäåñü æå íà òðåòüåì êóðñå ôàêóëüòåòà ìàòåìàòèêè, ôèçèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðè÷åì ó÷èòñÿ íà "îòëè÷íî".  íûíåøíåì ãîäó ñòàë ëàóðåàòîì ïðåìèè Ãëàâû ÐÊ ïî ìàòåìàòèêå.  óíèâåðñèòåòå òîëüêî äâà ñòóäåíòà óäîñòîèëèñü ñòîëü âûñîêîé ÷åñòè. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî íàñëåäíèê ïîñëåäóåò ïðèìåðó ðîäèòåëåé è òîæå çàéìåòñÿ íàóêîé. Âåäü ó ñûíà óæå çàðîäèëèñü ïëàíû íà ïåðñïåêòèâó è ñòðåìëåíèå ê äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ.

  Âëàäèìèð ÁÎÂÀÅÂ

  • 17-12-2018, 10:00