• Öàºàí Ñàð ´ëç³ò³ áîëòõà!

  Êåç³í³ñ àâí õàëüìãóä Öàºàí Ñàðèí áàéð òåìäãëš éîâñìí. ¡âëèí êèèòèã äààš ºàðàä, õàâðèí äóëàí ´äðì¢ä èðš³õ öàãèã ³ìòí áàéðëš òîñäã á³³ñìí. Ëó ñàðèí íåã øèíë³ ýêëäã Öàºàí Ñàðèí áàéðèã á¢êë ñàðäàí òåìäãëäã ì´í. ¥âêíðèí öàãàñ ìàäíä ç´´ð áîëš ¢ëäñí ñ³³õí ýí àâúÿñèí òóñêàð, ýí áàéðèí øàšíà áîëí ñîéëûí ÷èíðèí òóñêàð "Êàëìûêèÿ" ÐÈÀ-ä áîëñí ïðåññ-êîíôåðåíöä Áóðõí Áàãøèí Àëòí ñ¢ìèí àäìèíèñòðàòîð Ñàíàí ãåëœ êåëš ´ãâ.

  • 17-02-2018, 08:43
 • Ïàìÿòè ïàâøèõ òîâàðèùåé

  Äâà äíÿ íàçàä Ðîññèÿ îòìåòèëà ïàìÿòíóþ äàòó âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà. Íûíå ýòîò äåíü ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíûì íå òîëüêî äëÿ "àôãàíöåâ", íî è äëÿ âñåõ ñîâåòñêèõ è ðîññèéñêèõ âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, ïðîëèâàâøèõ ñâîþ êðîâü çà ïðåäåëàìè Ðîäèíû.

  • 17-02-2018, 08:40
 • ÔÀÑ - íà ñòðàæå ñïðàâåäëèâîé êîíêóðåíöèè

  Çà 2017 ãîä Êàëìûöêîå ÓÔÀÑ Ðîññèè âîçáóäèëî 11 äåë î íàðóøåíèè àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Îá ýòîì ñîîáùèëà íà áðèôèíãå â ðåñïóáëèêàíñêîì èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå "Êàëìûêèÿ" ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ìàíöà Ñàíãàäæèåâà.
  Ê ñëîâó, àíòèìîíîïîëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåòåðïåëî íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ: òåïåðü ïåðåä òåì, êàê âîçáóæäàòü äåëà è âûíîñèòü øòðàôû, äëÿ íà÷àëà ñëóæáà äîëæíà óâåäîìëÿòü î íàðóøåíèÿõ. Êàê îòìå÷àåò Ìàíöà Âèêòîðîâíà, ïî ñòàòèñòèêå, ïðåäóïðåæäåíèÿ ñðàçó èñïîëíÿþòñÿ. Âñåãî çà ïðîøëûé ãîä Êàëìûöêèì ÓÔÀÑ âûäàíî 10 óâåäîìëåíèé.

  • 17-02-2018, 08:40
 • Âåðøèíà âñåãäà âïåðåäè

  Ñåãîäíÿ ìû õîòèì ðàññêàçàòü î ìíîãîïëàíîâîé òâîð÷åñêîé æèçíè çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà, ó÷åíîãî, îðãàíèçàòîðà, àâòîðèòåòíîãî îòöà è äåäóøêè Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Îâøèíîâà.

  • 17-02-2018, 08:37
 • Î äåòÿõ, êíèãàõ è ðàçâèòèè ðåá¸íêà

   ãîñòÿõ ó ðåäàêöèè - âîëîíòåð ñ ìåæäóíàðîäíûì îïûòîì, äåòñêèé ïåäàãîã, ðàáîòàþùàÿ â îäíîé èç ÷àñòíûõ øêîë ðåñïóáëèêè, ëèíãâèñò, ìàãèñòð, à òàêæå ìîëîäàÿ ìàìà Áàèíà Ìîëîêàåâà. Îíà ðàññêàçàëà, ïî÷åìó òàê âàæíî ïðèó÷àòü äåòåé ê ÷òåíèþ ñ ðàííåãî äåòñòâà, è ïðèçíàëàñü â ñâîåì ñòðåìëåíèè âîñïèòàòü äóìàþùåå ïîêîëåíèå.

  • 17-02-2018, 08:31
 • Çàïðåäåëüíûé äîëã ãåíåðàëà

  Óâàæàåìûå âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé,
  âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû!
  Ñåãîäíÿ, 15 ôåâðàëÿ, íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà.  ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 29 ëåò ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà.
  Â ýòîò äåíü ìû îòäàåì äàíü ïàìÿòè è ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ òåì, êòî ñàìîîòâåðæåííî âûïîëíÿë ñâîé ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Ðîäèíû, è åùå ðàç áëàãîäàðèì âàñ çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ñòîéêîñòü è âûäåðæêó, çà âàø íåñëîìëåííûé äóõ. Âàø æèçíåííûé ïóòü ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì íàñòîÿùåãî ïàòðèîòèçìà, îòâåòñòâåííîñòè è çðåëîñòè äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, äëÿ òåõ, êòî è ñåãîäíÿ ñòîèò íà çàùèòå íàøåé Ðîäèíû.
  Ñâåòëàÿ ïàìÿòü âîèíàì, îòäàâøèì æèçíü â áîþ. Èõ ïîäâèã áóäåò æèòü â ñåðäöàõ ñåãîäíÿøíèõ è ãðÿäóùèõ ïîêîëåíèé.
  Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ, ìèðà è ñîãëàñèÿ!

  Ãëàâà
  Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ À. Îðëîâ

  • 15-02-2018, 09:37
 • Â Øèíå ìå÷òàþò æèòü ïî-íîâîìó

  Óäèâèòåëüíî ðàñïîëîæèëîñü ìàëåíüêîå ñåëåíèå Øèí Ñàðïèíñêîãî ðàéîíà: â ñàìîì öåíòðå, ìåæäó ïîñåëêàìè Àðøàíü-Çåëüìåíü, Õàíàòà, Óíãóí Òåðÿ÷è è ñ.Ñàäîâîå, íà îäèíàêîâîì ðàññòîÿíèè îò êàæäîãî èç íèõ, ïðèìåðíî 15-20 êì. Ñ 17-ãî ñòîëåòèÿ çäåñü êîìïàêòíî ïðîæèâàåò ýòíè÷åñêàÿ ãðóïïà êàëìûêîâ, íàçûâàåìàÿ "äóíä õóðëà øåìíð", êîòîðàÿ äåëèòñÿ íà 16 ðîäîâûõ àðâàíîâ. Äóíäõóðóëüöû äîëãî êî÷åâàëè â ïîèñêàõ ëó÷øèõ ïàñòáèù è âîäîïîÿ. Íàêîíåö, îíè îáëþáîâàëè ìåñòî îêîëî îçåðà, çàðîñøåãî êàìûøîì. Çäåñü îíè ïîñòàâèëè ñâîè êèáèòêè è êèáèòî÷íûé "õóðëà ãåð". Âïîñëåäñòâèè ìåñòà, êîòîðûå îáæèëè äóíäõóðóëüöû, íàçâàëè: Õàíàòà, Çóðãàí, Óíãóí Òåðÿ÷è è Øèí.

  • 15-02-2018, 09:36
 • Âñå äîðîãè âåäóò â Àðûì

  Íà ïóòè èç ðàéîííîãî öåíòðà Ñàðïèíñêîãî ðàéîíà â ñåëà Óìàíöåâî è Êàíóêîâî, íåäàëåêî îò òðàññû âèäíååòñÿ ìàëåíüêèé ïîñ¸ëîê Àðûì, îí âõîäèò â ñîñòàâ Ñàäîâñêîãî ÑÌÎ. Çäåñü ïîñòîÿííî æèâ¸ò âñåãî âîñåìü ñåìåé, íî äâîðîâ âäâîå áîëüøå. Òèøèíà, íà óëèöå íè åäèíîé äóøè, òîëüêî êîðîâû ñòîÿò âäîëü ñòåí ñàðàåâ. Íà ëàé ñîáàê âûøåë ìóæ÷èíà. Ïîçíàêîìèëèñü: Îêà Àðøàåâ çäåñü ðîäèëñÿ è âûðîñ. Ìíîãî ëåò òðóäèëñÿ ìåõàíèçàòîðîì, æèâîòíîâîäîì â êîëõîçå "Ãèãàíò", êóäà âõîäèëà ìîëî÷íî-òîâàðíàÿ ôåðìà Àðûì. Íà ïðîèçâîäñòâå ìîëîêà áûëî çàíÿòî âñå âçðîñëîå íàñåëåíèå: äîÿðêè, ñêîòíèêè áûëè ïåðåäîâûìè ðàáîòíèêàìè, îáåñïå÷èâàëè öåííîé ïðîäóêöèåé ðàéöåíòð, ãäå ðàáîòàë ìîëîêîçàâîä.

  • 15-02-2018, 09:35
 • Ñàíàë Ìàøòûêîâ: "Ñòóäåíò äîëæåí áûòü ëþáîçíàòåëüíûì"

  Íàø ñîáåñåäíèê - ðàçíîñòîðîííèé ó÷åíûé, äîöåíò êàôåäðû çîîòåõíèè è âåòåðèíàðèè Êàëìûöêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ñàíàë ÌÀØÒÛÊÎÂ. Ñàíàë Ñòåïàíîâè÷ ñòðåìèòñÿ âíåäðÿòü íîâûå òåõíîëîãèè â âóçå.  2014 ãîäó ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì â ÊàëìÃÓ áûëà ñîçäàíà ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ "ËÎÒÎÑ".  2016 ãîäó îí çàíÿë 1-å ìåñòî â êîíêóðñå ïðåïîäàâàòåëåé ÊàëìÃÓ, ãäå ïðåäñòàâèë òåõíîëîãèþ ñìåøàííîãî îáó÷åíèÿ "Ïåðåâåðíóòûé êëàññ".

  • 15-02-2018, 09:33