Олнд төвкнүн җирһл теткҗ

09-11-2020, 16:19 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Эндр мана орн-нутгт дотр-дундын кергүдин органмудын көдләчнрин Өдр темдглгдҗәнә. Эн халхд церглҗәх улсин көдлмш ик дааврта болн әәмшгтә болна. Эдн өдр-сө уга амрл угаһар төвкнүн бәәдл теткхин төлә церглнә. Сән өдрин байр болсн цагт эднә көдлмш хойр холванд икднә. Сән өдрлә бидн дотр-дундын кергүдин органмудын ветеранмудт болн эндр үнн- чик седклтәһәр көдлҗәх улст ханлтан өргҗ, күцәмҗ дурднавидн. Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату полицин көдләчнриг өөрдҗ йовх сән өдрләнь йөрәһәд, үнн кевәр церглҗ йовх көдләчнрт ачлвр бәрүлҗ өгв. Тер мет таңһчин МВД-н әңгүдт шишлң көлгн-күчнә түлкүр бәрүлҗ өггдв.
Хотл балһсна Диилврин талвңд болсн керг-үүлдврт Элстин гарнизона полицин көдләчнр, олна диг-дара хардг цергллтсин болн әңгүдин һардвр орлцв. Хальмг Таңһчин дотр-дундын кергүдин министр полицин генерал-майор Сергей Никифоров олна диг-дара харлһна әңгүдин көдләчнриг таңһчд тогтсн оперативн бәәдлин тускар зәңгләд, көдләчнрин хувц-хунрин, иткл цаасин болн селмин бүртклһ кев. Тер мет дааврта һардач өөрдҗ йовх сән өдрлә цуг көдләчнриг йөрәҗ, үнн-чик седклтәһәр церглҗ йовх көдләчнрт Әрәсән МВД-н Путилина нертә медаль болн Күндллһнә һашг бәрүлҗ өгв.
Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату полицин көдләчнриг өөрдҗ йовх сән өдрлә йөрәҗ, зөв-йос харлһна халхд болн таңһчин делгрлтд тәвцән орулҗ йовх төләднь полицин көдләчнрт шаңһа ачлвр бәрүлҗ өгв. Эн өдр таңһчин дотр-дундын кергүдин органмудын министерствин әңгүд 47 көлгн-күчәр теткгдв. Шин көлгн олна диг-дара харлһнд болн таңһчин әмтнә әәмшг уга бәәдл тетклһнд туслҗ полицин көдлмшиг ясрулхд туслх гиҗ министр Сергей Никифоров темдглв. «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр ДПС-ин 7 экипажд «Шкода» тамһта көлгәр теткгдв.
Байрин керг-үүлдврин чилгчәр әңгүдин командирмуд олна диг-дара харлһнд церглхдән белн бәәхин тускар Хальмгин МВД-н һардврт тооцаһан өгв. Мана таңһчд җирһл төвкнүн болҗахнь дотр-дундын кергүдин органмудын көдләчнрин ач-тус бәәхнь лавта. Эдн өдр болһн олна диг-дара харлһнд үнн кевәр церглҗ, аля-азд йовдлмудас мадниг гетлнә.

Мана зәңгч

Олнд төвкнүн җирһл теткҗ